wersja do wydruku Joanna Nowak 10.12.2010 08:19

Elżbieta Berezowska - Skarbnik Województwa Dolnośląskiego

Elżbieta Berezowska -  Skarbnik Województwa Dolnośląskiego

 

Urodziłam się we Wrocławiu. Po zdaniu matury w VIII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, kontynuowałam naukę na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Inżynieryjno Ekonomicznym Przemysłu. W 1985 roku uzyskałam tytuł magistra inżyniera ekonomiki i organizacji.

We wrześniu 2003 roku na podstawie przedstawionej na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu rozprawy doktorskiej "System finansowy samorządu wojewódzkiego – na przykładzie województwa dolnośląskiego" oraz po złożeniu egzaminów, uzyskałam stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii i finansów publicznych.

W 1985 roku rozpoczęłam pracę w Wydziale Finansowym Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na stanowisku starszego referenta do spraw księgowości. Do zakresu moich obowiązków należało m.in.: prowadzenie analityki księgowości organu finansowego, przyjmowanie i kontrola pod względem formalnym i rachunkowym sprawozdań z wykonania budżetu, środków pozabudżetowych, funduszy oraz bilansów.

W latach 1988 - 1990 roku pełniłam obowiązki rewidenta w dziale kontroli Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, a następnie do 1992 roku pracowałam na stanowisku z-cy głównego księgowego w Wojewódzkim Zespole Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

W 1992 roku zostałam powołana na stanowisko Głównego Księgowego Budżetu Wojewody Wrocławskiego. W latach 1993 - 1999 pracowałam na stanowisku Z-cy Dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W 1987 roku po zdaniu egzaminu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce uzyskałam uprawnienia do prowadzenia księgowości budżetowej. W latach 1993 i 1994 uczestniczyłam w seminariach dotyczących "Efektywności rozwoju gospodarczego" organizowanych przez Katedrę Rachunkowości Finansowej i Kontroli Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 1995 roku zdałam egzamin państwowy w Ministerstwie Skarbu Państwa dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa zorganizowany przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych. W 1996 roku ukończyłam kurs w Ministerstwie Skarbu Państwa w zakresie analizy sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego.

W okresie:

1993 –1998: byłam członkiem rady nadzorczej, a przez półtora roku przewodniczącą rady nadzorczej spółki z o.o Wrocławskiego Centrum Prasowego

1996 - 1997: byłam wiceprzewodniczącą rady nadzorczej "POLAR" S.A.

1995 – 1998: byłam członkiem, a następnie wiceprzewodniczącą rady nadzorczej spółki z o.o. Kopalnia Bazaltu "Janowiczki"

 W 1998 roku uczestniczyłam w pracach zespołu Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Administracji Publicznej w charakterze specjalisty ds. ekonomiczno – finansowych. Zespół ten przygotowywał administrację publiczną do utworzenia nowych struktur administracji samorządowej powiatów i województw.

Podczas pełnienia obowiązków z-cy dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu byłam członkiem Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej powołanej przez Wojewodę Wrocławskiego.

Od 15 stycznia1999 roku pełnię funkcję Skarbnika Województwa Dolnośląskiego.

Z ramienia Konwentu Marszałków przez 3 lata uczestniczyłam w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, w Podkomisji Finansów Publicznych.

od 2000 roku – jestem członkiem rady społecznej Dolnośląskiego Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc we Wrocławiu, delegowanym przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego,

od 2002 r. do 2007 r. – byłam członkiem rady nadzorczej Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, delegowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego

od 2008 r. – jestem wiceprzewodniczącą rady nadzorczej Wrocławskiego Centrum Badań EIT Sp. z o.o.

W 2003 roku uzyskałam certyfikat ukończenia kursu języka angielskiego, certyfikat Instytutu Europejskiego w Łodzi z zakresu "Budżetu Unii Europejskiej i jego wykonania" jak również certyfikat Regionu Madryckiego, dotyczący systemu budżetowego służącego wdrażaniu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

Pełniąc funkcję Skarbnika Województwa aktywnie uczestniczyłam w seminariach i szkoleniach z zakresu finansów publicznych organizowanych między innymi przez: Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Szkolenia Samorządowego oraz Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu.

W 2006 roku zajmowałam stanowisko w sprawach:

    * Nowelizacji ustawy o finansach publicznych,
    * Prowadzenia polityki finansowej przez samorząd województwa,
    * Zarządzania ryzykiem przez samorząd województwa,
    * Wpływu prefinansowania na kształtowanie deficytu jednostki samorządu terytorialnego,
    * Partnerstwa publiczno – prywatnego.

Prowadziłam również zajęcia dla słuchaczy rocznego studium podyplomowego z zakresu audytu wewnętrznego i budżetu Unii Europejskiej w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu.

W 2006 roku otrzymałam certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce w zakresie "Metodologii i techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na tle regulacji krajowych i międzynarodowych".

W 2001 roku zostałam odznaczona za zasługi na rzecz sektora samorządowego Brązowym Krzyżem Zasługi.

Aktualnie jestem członkiem Rady Programowej ogólnopolskiego miesięcznika "Finanse Publiczne". Działam społecznie w Polskim Towarzystwie Turystyczno – Krajoznawczym i Stowarzyszeniu Księgowych.

W 2005 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nadał mi Złotą Odznakę – Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Posiadam również Poświadczenie Bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową (poufne i zastrzeżone).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Elżbieta Berezowska - Skarbnik Województwa Dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:10.12.2010 08:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Nowak
Data na dokumencie:10.12.2010
Informację aktualizował:Joanna Nowak
Data aktualizacji:10.12.2010 08:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż