Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Ogłoszenie

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Na podstawie art. 48 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekty dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów, może odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym  zgodnie z art. 48 ust.1 ww. ustawy, wystąpiono: pismem
o sygnaturze ID: 387052.701051.624684, z dnia 17.01.2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz pismem o sygnaturze ID: 387055.701060.624679,
z dnia 17.01.2019 r. do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z wnioskiem o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian RPO WD 2014-2020.

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem o sygnaturze ZSN.9022.2.22.2019.DG, z dnia 23.01.2019 r. wskazał, iż nie ma potrzeby przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przekazanego dokumentu,
tj. aktualizacji RPO WD 2014-2020.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem o sygnaturze WSI.410.15.2019.MS z dnia 01.02.2019 r. pozytywnie uzgodnił wniosek o odstąpienie
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji RPO WD 2014-2020.

Przedłożone do zaopiniowania przez ww. organy propozycje zmian RPO WD 2014-2020 zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 238/VI/19 z dnia 15.01.2019 r. oraz przez Komitet Monitorujący RPO WD 2014-2020 uchwałą nr 102/19 z dnia 23.01.2019 r.

Proponowane zmiany dotyczą realokacji środków finansowych pomiędzy kategoriami interwencji i nie powodują istotnych zmian w RPO WD 2014-2020.  Aktualizacja dotyczy realokacji środków w ramach:

  • osi 1 Przedsiębiorstwa i innowacje: z konkursów przeznaczonych na zintegrowane inwestycje terytorialne do konkursów horyzontalnych;
  • osi 3 Gospodarka niskoemisyjna: w celu zwiększenia alokacji w naborze dot. schematu 3.3 E „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej” – wyłącznie w formule grantowej.

Ww. propozycje zmian poddano analizie pod kątem uwarunkowań określonych w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Proponowane zmiany stanowią niewielką modyfikację treści Programu i nie spowodują znaczącego oddziaływania na środowisko.

Biorąc zatem pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian RPO WD 2014-2020.

                                                                                             

                                                                                     W imieniu Zarządu

Marszałek Województwa Dolnośląskiego     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Justyna Boczar
Data publikacji:28.02.2019 11:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Justyna Boczar
Data aktualizacji:28.02.2019 11:19