Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Ogłoszenie

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Na podstawie art. 48 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekty dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów, może odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym, wystąpiono: pismem o sygnaturze
ID: 327463.584996.499929, z dnia 14.09.2018 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz pismem o sygnaturze ID: 327461.5849988.499911, z dnia 14.09.2018 r. do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, z wnioskiem o odstąpienie
od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian
RPO WD 2014-2020.

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem o sygnaturze ZNS.9022.2.758.2018. DG, z dnia 20.09.2018 r. wskazał, iż nie jest organem właściwym w sprawie wyrażenia opinii odnośnie odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przekazanego dokumentu, a wszelkie uzgodnienia należy dokonać z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem
o sygnaturze WSI.410.491.2018.KM, z dnia 08.10.2018 r. pozytywnie uzgodnił wniosek o odstąpienie
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian
RPO WD 2014-2020.

Przedłożone do zaopiniowania przez ww. organy propozycje zmian RPO WD 2014-2020 zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 5939/V/18 z dnia 11.09.2018 r. oraz przez Komitet Monitorujący RPO WD 2014-2020 uchwałą nr 92/18 z dnia 18.09.2018 r.

Proponowane zmiany dotyczą realokacji środków finansowych pomiędzy kategoriami interwencji i nie powodują istotnych zmian w RPO WD 2014-2020.  Aktualizacja dotyczy realokacji środków w ramach:

  • osi 1 Przedsiębiorstwa i innowacje z działania 1.4  Internacjonalizacja przedsiębiorstw do działania 1.5  Rozwój produktów i usług w MŚP oraz z konkursów przeznaczonych na zintegrowane inwestycje terytorialne do konkursów horyzontalnych;
  • osi 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne z konkursów przeznaczonych na zintegrowane inwestycje terytorialne do konkursów horyzontalnych;
  • osi 3 Gospodarka niskoemisyjna z działania 3.4  Wdrażanie strategii niskoemisyjnych do działania 3.5  Wysokosprawna kogeneracja;
  • osi 5 Transport z konkursów horyzontalnych na zintegrowane inwestycje terytorialne;
  • osi 6 Infrastruktura spójności społecznej z działania 6.1  Inwestycje w infrastrukturę społeczną
    do działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów;
  • osi 9 Włączenie społeczne ze zintegrowanych inwestycji terytorialnych na konkursy horyzontalne;
  • osi 10 Edukacja ze zintegrowanych inwestycji terytorialnych na konkursy horyzontalne.

Ww. propozycje zmian poddano analizie pod kątem uwarunkowań określonych w art. 49 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Proponowane zmiany stanowią niewielką modyfikację treści Programu i nie spowodują znaczącego oddziaływania na środowisko.

Biorąc zatem pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian RPO WD 2014-2020.

                                                                                                                  

  W imieniu Zarządu

Marszałek Województwa Dolnośląskiego        

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Justyna Boczar
Data publikacji:31.10.2018 14:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Justyna Boczar
Data aktualizacji:31.10.2018 14:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż