Dział Gospodarki wodno-ściekowej prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych, będących w kompetencji Marszałka Województwa Dolnośląskiego, tj. na:

 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • pobór wód podziemnych,
 • wykonywanie urządzeń wodnych,
 • rolnicze wykorzystanie ścieków,
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 • piętrzenie wody podziemnej,
 • gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,
 • odwodnienie obiektów budowlanych oraz zakładów górniczych,
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

 

ODBIORCA USŁUGI:

 • Osoba prawna
 • Osoba fizyczna

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wydział Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Termin załatwienia określony jest przepisami ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, tj. jeden miesiąc,a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 § 3 k.p.a.). Do wyżej określonego terminu nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy strony alboz przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.).
 • Sposób załatwienia sprawy – wydanie decyzji administracyjnej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zawierający oznaczenie wnioskodawcy, jego miejsca zamieszania lub siedziby.
 2. Załączniki:
 • operat wodnoprawny, sporządzony zgodnie z wymogami art. 132 ustawy – Prawo wodne;
 • decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana -    w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego;
 • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji;
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis udzielonego pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika;
 • dokumentacja hydrogeologiczna, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego;
 • zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

 

OPŁATY:
Wysokość opłaty skarbowej określona jest przepisami ustawy - o opłacie skarbowej, tj.:

 • za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 217 zł lub wielokrotność tej kwoty, jeśli wniosek dotyczy kilku rodzajów pozwolenia wodnoprawnego;
 • za zmianę pozwolenia wodnoprawnego wynosi 50% stawki za wydanie pozwolenia, tj. 108,50 zł, w przypadku przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności;
 • za pełnomocnictwo 17 zł.

 

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. Opłatę skarbową należną Gminie Wrocław można uiszczać: 

 • bezgotówkowo na rachunek bankowy: Gmina Wrocław PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji administracyjnej służy odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)


DANE OSOBOWE:

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych we wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław. Pani/Pana dane, będą przetwarzane w celu umożliwienia wydania pozwolenia wodnoprawnego i nie będą udostępniane innym osobom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczna z brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pozwolenia wodnoprawne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Małgorzata Ramotowska-Machura
Data publikacji:13.01.2017 13:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Ramotowska-Machura
Data aktualizacji:13.01.2017 13:33