Uchwały Sejmiku
Zgodnie z art. 19.1. ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie województwa uchwały sejmiku województwa zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu jawnym lub jawnym imiennym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.  Na mocy §. 60. 1. Statutu Województwa Dolnośląskiego Sejmik, rozpatrując sprawy na sesjach, podejmuje uchwały. W uchwałach Sejmik ustala sposoby rozwiązania zagadnień lub odnosi się do spraw będących przedmiotem obrad.

 

Treścią uchwały mogą być:

  1. rozstrzygnięcia;
  2. opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i wnioski przewidziane przepisami prawa;
  3. apele, rezolucje i stanowiska;
  4. postanowienia porządkowe.

VI kadencja

V kadencja

 

IV Kadencja

 

 

III Kadencja

 

 

II kadencja

 

 

REJESTR UCHWAŁ SWD

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały SWD
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Agnieszka Biały
Data publikacji:21.05.2009 13:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Krzykowski
Data aktualizacji:27.12.2019 08:35