„Program ochrony środowiska przed hałasem  dla województwa dolnośląskiego na lata 2013 - 2017” jest sporządzany dla terenów województwa dolnośląskiego leżących poza aglomeracjami wzdłuż dróg, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie oraz wzdłuż linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN.  Celem programu jest określenie działań naprawczych odniesionych do ww. terenów.
W myśl art. 119 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska sejmik województwa określa, w drodze uchwały program ochrony środowiska przed hałasem. Na tej podstawie Uchwałą Nr LIV/951/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął dotychczas obowiązujący „Program ochrony środowiska przed hałasem na lata 2009 – 2013”. Przyjęcie nowej  uchwały spowoduje utratę mocy ww. uchwały.

 

Przyjęcie nowego Programu ochrony środowiska przed hałasem j.w. podyktowane jest koniecznością:
 dostosowania do nowych standardów akustycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2012 r. poz. 1109),
 zapisem art. 119 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) zobowiązującym do aktualizacji Programu co najmniej raz na pięć lat, a także w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę planu lub harmonogramu realizacji.

 

„Program ochrony środowiska przed hałasem  dla województwa dolnośląskiego na lata 2013 - 2017” składa się z:
1) Część A – drogi krajowe i autostrady;
2) Część B – drogi wojewódzkie;
3) Część C – drogi na terenie miasta pozostającego na prawach powiatu – miasto Jelenia Góra;
4) Część D – linie kolejowe.

 

Tryb postępowania administracyjnego ws. przyjęcia Programu regulowany jest przez zapisy art. 119 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Dział III ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, nakazujący zapewnienie udziału społeczeństwa w toku prowadzonego postępowania.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o opracowaniu projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem, wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy.

 

Pliki do pobrania:
 Uchwała Nr 5555/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego na lata 2013 – 2017 do dalszego procedowania
 Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych

 

 Projekt  Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego na lata 2013 - 2017.
     Część A – drogi krajowe i autostrady;
   • Część B – drogi wojewódzkie;
   • Część C – drogi na terenie miasta pozostającego na prawach powiatu – miasto Jelenia Góra;
   • Część D – linie kolejowe
 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego na lata 2013 – 2017

 

 pozytywna opinia Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu do projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego na lata 2013 - 2017

 

 pozytywna opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu do projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego na lata 2013-2017

 

 

„Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego” został przyjęty uchwałą nr LI/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r.

Przedmiotowy Program jest aktualizacją poprzedniego „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego na lata 2008 – 2013” (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. nr 99, poz. 1532), który jednocześnie tą samą uchwałą nr LI/1832/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. został wycofany z obrotu prawnego przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

 

Do wglądu dostępne są:

 

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3754&book=0

 

  • załącznik do uchwały j.w.:

 

          -- Część A_drogi krajowe,

 

          -- Część B_drogi wojewódzkie,

 

          -- Część C_drogi powiatowe,

 

          -- Część D-linie kolejowe.

 

 

 

 

Na podstawie art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) program ochrony środowiska przed hałasem określa sejmik województwa w drodze uchwały. Jest to zadanie administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa zgodnie z art. 378 ust. 4 ww. ustawy i zostało sfinansowane przez Budżet Państwa (w kwocie 26.752,50 zł) oraz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (w kwocie 80.257,50 zł).

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Izabela Migniewicz
Data publikacji:10.04.2014 12:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Idzikowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Izabela Migniewicz
Data aktualizacji:09.09.2014 15:15