Informacje ogólne
 
Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. Kadencja sejmiku województwa trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.  W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie trzydziestu w województwach liczących do 2 000 000 mieszkańców oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 000 mieszkańców. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do sejmiku województwa określa odrębna ustawa. W sprawie odwołania sejmiku województwa przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum wojewódzkiego. Uchwały sejmiku województwa zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu jawnym lub jawnym imiennym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
 
Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:
 1. zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,
 2. zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 3. uchwalanie strategii rozwoju województwa oraz programów wojewódzkich,
 4. uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,
 5. podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
  podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,
 6. uchwalanie budżetu województwa,
 7. określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa,
 8. rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa,
 9. podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu województwa,
 10. uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego,
 12. uchwalanie "Priorytetów współpracy zagranicznej województwa",
 13. podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej,
 14. wybór i odwołanie zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia marszałka województwa,
 15. rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa, w tym w szczególności z działalności finansowej i realizacji programów, o których mowa w pkt 2,
 16. powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, skarbnika województwa, który jest głównym księgowym budżetu województwa,
 17. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich,
 18. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących:
  • zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą sejmiku województwa;
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  •  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd województwa oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd województwa w roku budżetowym,
  • tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania,
  • nabywania i zbywania udziałów i akcji, tworzenia,
  • przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 19. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 20. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa,
 21. uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu   województwa.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje ogólne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Marek Sobieraj
Data publikacji:13.05.2009 12:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Nowak
Data aktualizacji:28.12.2010 11:53