Rejestr zmian w biuletynie

19.05.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2020 do katalogu Autopoprawki ZWD do Projektów Uchwał w menu przedmiotowym

11.05.2020

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Autopoprawki do Projketów Uchwał w menu przedmiotowym (nowa nazwa Autopoprawki ZWD do Projektów Uchwał)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Autopoprawki do projketów uchwał w menu przedmiotowym (nowa nazwa Autopoprawki do Projketów Uchwał)
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Sejmik Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Autopoprawki do projketów uchwał do katalogu Sejmik w menu przedmiotowym

27.04.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu ostateczne wyniki za lata 2013-2018 do katalogu Wyniki finansowe SPZOZ w menu przedmiotowym

17.04.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Transmisje wideo z otwarcia ofert do katalogu Zamówienia Publiczne w menu przedmiotowym

15.04.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ogłoszenia dotyczące procedur zamówień z wolnej ręki do katalogu Zamówienia Publiczne w menu przedmiotowym

27.03.2020

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

03.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko: Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko: Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z KBDS we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Geolog Województwa - Wydział Geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Instytucje Kultury
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3.04.2020Instytucje_kultury_dane_teleadresowe__2020.pdf - 3.04.2020Instytucje_kultury_dane_teleadresowe__2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instytucje Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Instytucje Kultury
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 25.03.2020Instytucje_kultury_dane_teleadresowe__2020.pdf - 25.03.2020Instytucje_kultury_dane_teleadresowe__2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Instytucje Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z KBDSz we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jerzego Pokoja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z wykonania budżetu za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz.283) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek firmy: Granit Wiatrak Sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 93, 58-150 Strzegom, o zmianę koncesji Wojewody Wałbrzyskiego nr 4/97 (ze zm.) z dnia10.02.1997 r., udzielonej na wydobywanie granitu ze złoża "Graniczna III", położonego na terenie gminy Strzegom, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz.283) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek firmy: Granit Wiatrak Sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 93, 58-150 Strzegom, o zmianę koncesji Wojewody Wałbrzyskiego nr 4/97 (ze zm.) z dnia10.02.1997 r., udzielonej na wydobywanie granitu ze złoża "Graniczna III", położonego na terenie gminy Strzegom, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz.283) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek firmy Kopalnia Surowców Mineralnych „BYCZEŃ” Spółka Jawna, Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, Byczeń, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, o zmianę koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 4/E/2018 z dnia 21 maja 2018 r. (ze zm.), udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Przyłek-Pilce”. Projektowany obszar górniczy „Pilce-Dzbanów 1B” położony jest gminie Bardo oraz Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia Województwa Dolnośląskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Geolog Województwa - Wydział Geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1975/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie rozpoczęcia procesu identyfikacji projektu pozakonkursowego w ramach priorytetu inwestycyjnego 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, wskazanego w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jacka Iwancza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jacka Iwancza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jacka Iwancza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzupełnienie odpowiedzi 79-20.pdf - uzupełnienieodpowiedzi 79-20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zapytania ofertowego na przeprowadzenie Ewaluacji ex-ante Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1982/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1979/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana …………………… w sprawie pilnego wykonania skrzyżowania o ruchu okrężnym w miejscowości Żerniki Wrocławskie - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1978/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Pobiednej w sprawie wykonania remontu drogi wojewódzkiej nr 358 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Strzelecką w Pobiednej a skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 361
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1976/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Dolnośląskiemu Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu na dzierżawę gruntu o powierzchni 850 m² na zaplecze placu budowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1974/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5596/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1973/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 640/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1972/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyboru projektu w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe - horyzontalne (Nr naboru RPDS.04.03.01-IZ.00-02-369/19)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1971/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1731/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - nabór ZIT AJ Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1970/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Regionalny program zdrowotny zapobiegania i wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1930/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie poparcia stanowiska Zespołu do koordynowania prac w zakresie turystyki w związku ze skutkami wywołanymi przez koronawirusa COVID-19 dotyczącego działań zabezpieczających branżę turystyczną w okresie pandemii koronawirusa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1927/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1882/VI/20 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu asystentury osób starszych oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony powietrza za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załączniki do programu ochrony powietrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony powietrza za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załączniki do programu ochrony powietrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "obwieszczenie RDOŚ - obwieszczenie RDOŚ.pdf"

30.03.2020

Dotyczy dokumentu:
9/2011 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
61/2010 - w sprawie służby przygotowawczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
26/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 26/2020 Marszałka WojewództwaDolnośląskiego z dnia 30 marca 2020 r. - 2020_026.pdf"
Dotyczy dokumentu:
26/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
26/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
26/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
26/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 26/2020 Marszałka WojewództwaDolnośląskiego z dnia 30 marca 2020 r. - 2020_015.pdf
Dotyczy dokumentu:
26/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1942/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powtórzenia procedury sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Trzebnicy przy ul. Milickiej 23, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 4/2, AM-8, obręb 0001 Trzebnica - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony powietrza za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony powietrza za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załączniki do programu ochrony powietrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rdos odstapienie - rdos odstapienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Załączniki do programu ochrony powietrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9 - Powiadomienie nr 13 z dnia 26.03.2020r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1900/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Strategii inwestycyjnej zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z wkładu wniesionego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do Instrumentu Inżynierii Finansowej „Dolnośląski Fundusz Powierniczy” pozostałymi po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, tj. środkami zaangażowanymi i niezaangażowanymi w umowy z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) oraz pochodzącymi ze zwrotów od MŚP" i zaopiniowania "Planu finansowego dotyczącego środków finansowych pochodzących z wkładu wniesionego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do Instrumentu Inżynierii Finansowej "Dolnośląski Fundusz Powierniczy" pozostałych po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna