Rejestr zmian w biuletynie

14.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr 2018.pdf - Rejestr 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr 2018.pdf - Rejestr 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług transportowych przy użyciu autobusów / autokarów na terenie kraju i za granicą na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług transportowych przy użyciu autobusów / autokarów na terenie kraju i za granicą na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "53_18 - informacje z otwarcia ofert - 4 - informacjez otwarcia ofert - badanie (ICT) - 53_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługa tłumaczeń pisemnych na potrzeby realizacji projektu TRANS-BORDERS w ramach Programu Interreg Europa Środkowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 48 2018 -Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 48 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania - odpowiedzi na pytania.pdf"

13.08.2018

Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Zapewnienie usług gastronomicznych w restauracjach we Wrocławiu i na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "61_18 - informacja o udzieleniu zamówienia - 12 -informacja o udzieleniu zamówienia - usługi gastronomiczne -61_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Zapewnienie usług gastronomicznych w restauracjach we Wrocławiu i na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynajęcie, montaż i demontaż hali namiotowej o powierzchni min. 675m² dla 500 osób wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji finału konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2018” w miejscowości Uciechów, gm. Dzierżoniów, laureata konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania Wydziału Turystki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Turystyka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania Wydziału Turystki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o zmianę w rejestrze - Wniosek o zmianewpisu do rejestru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wpis do rejestru - Wniosek o wpis dorejestru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wykreślenie z rejestru - Wniosek owykreślenie z rejestru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wpis do rejestru - Wniosek o wpis dorejestru.pdf
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o zmianę w rejestrze - Wniosek o zmianewpisu do rejestru.pdf
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wykreślenie z rejestru - Wniosek owykreślenie z rejestru.pdf
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynajęcie zabudowy wystawienniczej służącej prezentacji produktów regionalnych i tradycyjnych z Dolnego Śląska o powierzchni 36m² na Stadionie Centralnego Ośrodka Sportu w Spale podczas Dożynek Prezydenckich odbywających się w dniach 15-16 września 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „7. Mikołajkowy Turniej Koszykówki Dziewcząt i Chłopców”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.08.2018

Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Szkolenia komputerowe dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "43_18 - informacja o udzieleniu zamówienia naZADANIE 1 i na ZADANIE 3 - 14 - informacja o udzieleniu zamówienia(ZAD. 1 i 3) - szkolenia komputerowe - 43_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Szkolenia komputerowe dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Usługa cateringowa wraz z zapewnieniem stołów koktajlowych w dniach 20-22 września 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Usługa cateringowa wraz z zapewnieniem stołów koktajlowych w dniach 20-22 września 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki edytowalne nr 1-3 do ogłoszenia nausługi społeczne - Załączniki edytowalne nr 1 - 3 do ogłoszenia nausługi społeczne - DU-Z.272.69.2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Usługa cateringowa wraz z zapewnieniem stołów koktajlowych w dniach 20-22 września 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Usługa cateringowa wraz z zapewnieniem stołów koktajlowych w dniach 20-22 września 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5852/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5851/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ - Pytania iodpowiedzi, zmiana SIWZ-DU-Z.272.54.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "53_18 - odpowiedzi na pytania - 2_1 - odpowiedzi napytania - badanie (ICT) - 53_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa gabarytowych materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dlaZADANIA 1 oraz ZADANIA 2 - Informacja o wyborze najkorzystniejszejoferty ZADANIE 1 oraz ZADANIE 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5843/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia uczelniom wyższym dotacji celowych na realizację zadania pn.: „Najlepszy Dyplom Roku"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu -ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu2018-OJS152-348926-pl-ts.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna