Rejestr zmian w biuletynie

03.04.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Promocji w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wydział Promocji Województwa)

29.03.2019

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Transportu w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych w menu przedmiotowym

27.03.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego do katalogu Departament Spraw Społecznych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geologii w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geodezji i Kartografii w menu przedmiotowym

20.03.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Komisja doraźna do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu 2019 z katalogu Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

02.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zawiszowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 9.1-2019 - PZ 9.1-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zawiszowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 593/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się przyznane z limitu na rok 2020 środki z Funduszu Kolejowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 597/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia zgody dyrektorowi Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Wykonanie analizy funkcjonalno-użytkowej zarządzania nieruchomościami w zakresie ochrony środowiska”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 592/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 351/II/03 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 591/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2570/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu infrastruktury drogowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 590/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Działu Ochrony Pasa Drogowego w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 589/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4064/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Dolnośląski Bon na Innowacje" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 588/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ruszowie przy ul. Chopina, gmina Węgliniec, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 334/1, 334/2, 334/3, AM-2, obręb 0006, Ruszów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 586/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5776/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie podjęcia Decyzji nr RPDS.08.02.00-02-0001/18 o dofinansowanie projektu Województwa Dolnośląskiego w ramach Osi Priorytetowej nr 8 "Rynek pracy" Działania nr 8.2 "Wsparcie osób poszukujących pracy" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 585/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5601/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcia Decyzji nr RPDS.08.04.01-02-0065/17 o dofinansowanie projektu Województwa Dolnośląskiego w ramach Osi Priorytetowej nr 8 "Rynek Pracy" Działania nr 8.4 "Godzenie życia zawodowego i prywatnego" Poddziałania nr 8.4.1 "Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 584/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 5422/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podjęcia Decyzji nr RPDS.09.01.01-02-0049/17 o dofinansowanie projektu Województwa Dolnośląskiego w ramach Osi Priorytetowej nr 9 "Włączenie społeczne", Działania nr 9.1 "Aktywna integracja", Poddziałania 9.1.1 "Aktywna integracja - konkursy horyzontalne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 583/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie identyfikacji projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 341 na odcinku Dzierżoniów - Bielawa Zachodnia” planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach priorytetu inwestycyjnego 5.2 System transportu kolejowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 582/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4560/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Regionalnego Forum Terytorialnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 581/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia Obwodowi Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu SP ZOZ dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację w 2019 roku zadania pn.: "Wdrożenie standardów opieki koordynowanej w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 580/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6069/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 579/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w zakresie odzyskiwania środków podlegających zwrotowi w ramach działań wdrażanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 578/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2427/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów - Ciechanów w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Radoszyce - Gawrony wraz z budową obwodnic miejscowości Nieszczyce i Brodowice - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 577/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacja "W Drogę", od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.02-02-0026/18, pn. "Twoja edukacja Twoja przyszłość"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 576/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia protestu Wnioskodawcy - Fundacja Fabryka Marzeń, od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.02-02-0018/18, pn. "Wspólnie ku lepszej edukacji w gminach Kobierzyce, Kąty Wrocławskie i Siechnice (Bielany, Pustków W, SP2 Kąty, Smolec, SP2 Siechnice)"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 575/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - "Wiązar-System" Rozwadowski & Kołodziej Spółka Jawna od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0195/18, pn. "Technologia innowacyjnego systemu stężeń kratownic prefabrykowanych z drewna litego przez firmę "Wiązar-System" Rozwadowski & Kołodziej Spółka Jawna"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 574/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Tomasza Stanka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SKIVEGAS Tomasz Stanek - od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0208/18, pn. "Wdrożenie metodyki innowacyjnego szkolenia jazdy na nartach i snowboardzie przez firmę SkiVegas"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 573/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - "B & W" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0189/18, pn. "Wdrożenie infrastruktury umożliwiającej dobór kształtu i rodzaj mieszadła w funkcji zastosowanego płynu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) na obszarze województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad VI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ..................................... na bezczynność Marszałka Województwa Dolnośląskiego w zakresie realizacji wniosku o zmianę rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego "Dolina Bystrzycy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 572/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji wzoru umowy dla Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych w Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 540/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 539/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 538/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki "Przewozy Regionalne" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 537/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wskazania przez Województwo Dolnośląskie kandydata na członka zarządu spółki Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja trzydniowej podróży studyjnej do wsi tematycznych w województwie małopolskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Ogłoszenie oudzieleniu zamówienia - DU-Z.272.8.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, poprzez opracowanie projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, poprzez opracowanie projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z wykonania budżetu za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie ZWD z wykonania budżetu za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych SP ZOZ, instytucji kultury oraz WORD-ów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kserokopie sprawozdań za rok 2018: Rb-27S; Rb-28S; Rb-N, Rb-Z; Rb-UZ; Rb-ZN; Rb-27ZZ; Rb-50; Rb-34S; Rb-ST; Rb-NDS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 31.01.2019 r. wydana została decyzja nr 4/2019, zmieniająca koncesję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 43/93 z dnia 15.04.1993 r. (ze zm.) udzieloną na wydobywanie granitu ze złoża "Czernica" położonego na terenie gminy Dobromierz, woj. dolnośląskie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 04.02.2019 roku wydana została decyzja nr 3/WE/2019 wygaszająca koncesję Wojewody Wrocławskiego nr 8/E/98 z dnia 08.07.1998 r. (ze zm.) udzieloną firmie Krawc sp. z o.o., na wydobywanie iłów ceramicznych ze złoża „Zachowice”.
Treść zmiany:
Korekta Dz.U.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 31.01.2019 r. wydana została decyzja nr 5/2019, zmieniająca koncesję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 11/99 z dnia 11.03.1999 r. (ze zm.) udzieloną na wydobywanie granitu ze złoża „Goczałków”, położonego na terenie gminy Strzegom, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie.
Treść zmiany:
Korekta Dz.U.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 14.03.2019 r. wydana została decyzja nr 8/2019, zmieniająca koncesję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 149/94 z dnia 23.08.1994 r. (ze zm.) udzieloną na wydobywanie granitu ze złoża "Czernica Wieś" położonego na terenie gminy Dobromierz, woj. dolnośląskie.
Treść zmiany:
Korekta Dz. U.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 28.03.2019 r. wydana została decyzja nr 9/2019, zmieniająca koncesję Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 13.12.2013 r., znak ŚiR.6522.05.04.2013 (ze zm.) udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Zabór Wielki II".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 28.03.2019 r. wydana została decyzja nr 10/2019, zmieniająca koncesję Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 23.12.2013 r., znak ŚiR.6522.01.4.2013 (ze zm.) udzieloną na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Zabór Wielki III".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 28.03.2019 r. wydana została decyzja nr 10/2019, zmieniająca koncesję Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 23.12.2013 r., znak ŚiR.6522.01.4.2013 (ze zm.) udzieloną na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Zabór Wielki III".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 28.03.2019 r. wydana została decyzja nr 9/2019, zmieniająca koncesję Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 13.12.2013 r., znak ŚiR.6522.05.04.2013 (ze zm.) udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Zabór Wielki II".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 28.03.2019 r. wydana została decyzja nr 10/2019, zmieniająca koncesję Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 23.12.2013 r., znak ŚiR.6522.01.4.2013 (ze zm.) udzieloną na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Zabór Wielki III".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Komunikacji Społecznej Programów w Wydziale Informacji o Funduszach Europejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Wojciecha Bochnaka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Wojciecha Bochnaka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Wojciecha Bochnaka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Wojciecha Bochnaka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Wojciecha Bochnaka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Wojciecha Bochnaka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Moniki Włodarczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Moniki Włodarczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Piotra Borysa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Piotra Borysa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Aleksandra Marka Skorupy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Zembik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - SharePoint - 3_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIV/29/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2019 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr III/26/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. wraz ze zmianami dokonanymi na dzień 25 marca 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19.02.13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19.02.08
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19.02.12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
19.02.12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia Województwa Dolnośląskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Trasa egzaminu praktycznego na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III w dniach 13 - 14.04.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i druk materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania - unieważnienie 22019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
32/2017 - w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/2019 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
37/2019 - w sprawie określenia celów jakościowych na rok 2019 wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
36/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 32/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
35/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie udziału Województwa Dolnośląskiego w Rządowym programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
9/2019 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 26 lutego 2019 r. wydana została decyzja nr 7/2019 zmieniająca decyzję Nr 9/E/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2013 r., tj. koncesję na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Radosław IV” położonego w miejscowości Radosław, gmina Góra, powiat górowski, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
83/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla inwestycji pn.: „Modernizacja gazociągu relacji Jelcz – Nieciszów”, oraz o wystąpieniu do Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, Wójta Gminy Czernica, Wójta Gminy Długołęka, Wójta Gminy Oleśnica, Burmistrza Oleśnicy o zaopiniowanie przedłożonego projektu rozstrzygnięcia.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie - DOW-G-I.7440.1.2019.RR z dnia19.03.2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla inwestycji pn.: „Modernizacja gazociągu relacji Jelcz – Nieciszów”, oraz o wystąpieniu do Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, Wójta Gminy Czernica, Wójta Gminy Długołęka, Wójta Gminy Oleśnica, Burmistrza Oleśnicy o zaopiniowanie przedłożonego projektu rozstrzygnięcia.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla inwestycji pn.: „Modernizacja gazociągu relacji Jelcz – Nieciszów”, oraz o wystąpieniu do Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, Wójta Gminy Czernica, Wójta Gminy Długołęka, Wójta Gminy Oleśnica, Burmistrza Oleśnicy o zaopiniowanie przedłożonego projektu rozstrzygnięcia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 542/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Opery Wrocławskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 541/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie odwołania pana Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego ze stanowiska dyrektora Opery Wrocławskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia ”Projektu robót geologicznych - rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 35 Świebodzice – Mokrzeszów – Słotwina” oraz wystąpieniu do Burmistrza Miasta Świebodzice oraz Wójta Gminy Świdnica o zaopiniowanie przedłożonego projektu rozstrzygnięcia.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia ”Projektu robót geologicznych - rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 35 Świebodzice – Mokrzeszów – Słotwina” oraz wystąpieniu do Burmistrza Miasta Świebodzice oraz Wójta Gminy Świdnica o zaopiniowanie przedłożonego projektu rozstrzygnięcia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad VI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy w sprawie wprowadzenia mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad VI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ..................................... na bezczynność Marszałka Województwa Dolnośląskiego w zakresie realizacji wniosku o zmianę rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego "Dolina Bystrzycy"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "40_001.pdf - 40_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad VI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ..................................... na bezczynność Marszałka Województwa Dolnośląskiego w zakresie realizacji wniosku o zmianę rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego "Dolina Bystrzycy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad VI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ..................................... na bezczynność Marszałka Województwa Dolnośląskiego w zakresie realizacji wniosku o zmianę rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego "Dolina Bystrzycy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad VI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ..................................... na bezczynność Marszałka Województwa Dolnośląskiego w zakresie realizacji wniosku o zmianę rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego "Dolina Bystrzycy"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 40_001.pdf - 40_001.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad VI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ..................................... na bezczynność Marszałka Województwa Dolnośląskiego w zakresie realizacji wniosku o zmianę rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego "Dolina Bystrzycy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad VI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy w sprawie wprowadzenia mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad VI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego zwiększenia dotacji na zabytki dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad VI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego zwiększenia dotacji na zabytki dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego - Wykaz_przedsiebiorcow 2703 19.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. - Wykaz_przedsiebiorcow 2901 19.xls
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr 2019.pdf - Rejestr 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał - 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał - 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał - 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr 2019.pdf - Rejestr 2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 547/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 z póź. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Wzmacnianie dialogu społecznego na Dolnym Śląsku”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Departamentu Zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 566/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 564/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Adamowi Maciejczykowi Dyrektorowi Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 563/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Adamowi Maciejczykowi Dyrektorowi Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 562/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na II kwartał 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 561/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 160/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na I kwartał 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 560/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Trwałości projektów w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w latach 2019-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 559/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na dokumentach projektów z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w latach 2019-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 558/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w latach 2019-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 557/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 556/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2019"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 555/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 554/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 411/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 553/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 357/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 552/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 551/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych i harmonogramu działań zadania pn. „Dolnośląski Budżet Obywatelski - Aktywny Dolny Śląsk" w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 550/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 549/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 55/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP - ZIT AW, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat) Nr naboru RPDS.01.05.02-IP.03-02-257/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 548/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 546/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Trzebnicy przy ul. Milickiej 23, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 4/2 o pow. 0,2481 ha, AM-8, obręb 0001, Trzebnica
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 545/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Trzebnicy przy ul. Milickiej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 4/1 o pow. 0,1864 ha, AM-8, obręb 0001, Trzebnica
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 544/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 388/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 543/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 502/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 420/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia proponowanych zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opłata recyklingowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Św. Piotra 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 19/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 25 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KSWP 27 03 2019.doc - porządekobrad KSWP 27 03 2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad KSWP tablica.doc - Porządek obradKSWP tablica.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad KRW 27 03 2019.doc - porządekobrad KRW 27 03 2019.doc
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KSWP tablica.doc - Porządek obradKSWP tablica.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KRW 27 03 2019.doc - porządek obradKRW 27 03 2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu komisji, dla przewodniczących komisji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu komisji, dla przewodniczących komisji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu komisji, dla przewodniczących komisji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DRUK usprawiedliwienie Komisja przewodniczacy.doc -DRUK usprawiedliwienie Komisja przewodniczacy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu komisji, dla przewodniczących komisji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DRUK usprawiedliwienie Komisja przewodniczacy.doc- DRUK usprawiedliwienie Komisja przewodniczacy.doc
Dotyczy dokumentu:
Usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu komisji, dla przewodniczących komisji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usprawiedliwienie nieobecności na sesji sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usprawiedliwienie nieobecności na sesji sejmiku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DRUK usprawiedliwienie Sesja-1.doc - DRUKusprawiedliwienie Sesja-1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Usprawiedliwienie nieobecności na sesji sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usprawiedliwienie nieobecności na sesji sejmiku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DRUK usprawiedliwienie Sesja.doc - DRUKusprawiedliwienie Sesja.doc
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Koordynacji Wdrażania EFS w Wydziale Obsługi Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018.11.29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018.12.06
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych w ramach projektu pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze oferty - Informacja o wyborzeoferty - DU-Z.272.6.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad VI Sesji SWD projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych oraz projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawka ZWD do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie województwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 522/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu do realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, pn. "Przebudowa jednostek wytwarzających energię cieplną z wykorzystaniem OZE w budynku DODN w Jeleniej Górze, ul. 1 - Maja 43"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawka ZWD do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie województwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KZ.doc - porządek obrad KZ.doc"
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale Certyfikacji Wydatków RPO w Wydziale Certyfikacji RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w Wydziale Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna