Rejestr zmian w biuletynie

17.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6080/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 i o możliwościach zapoznania się z treścią dokumentacji niezbędnej w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Potęga słowa 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „”Kiedy rannym słonkiem…” – V koncert z cyklu „Polanica Zdrój Muzyki””
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Arcymistrzowski Festiwal Szachów Kobiecych im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Arcymistrzowski Festiwal Szachów Kobiecych im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6104/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5136/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Szpitalowi Specjalistycznemu im. A. Falkiewicza we Wrocławiu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na realizację zadania pn.: Modernizacja i dostosowanie budynków Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu do obowiązujących norm i standardów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6105/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 5928/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie udzielenia Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy w 2018 roku dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn.: Sfinansowanie zakupu ambulansów dla Pogotowi Ratunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6103/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zamiaru odwołania pana Cezarego Morawskiego ze stanowiska dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6102/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia II naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6101/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia "Aneksu do raportu z diagnozy potrzeb szkoły w celu realizacji działań rozwojowych" Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6100/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia "Raportów z diagnoz potrzeb szkół w celu realizacji działań rozwojowych" Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6099/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia im. Richarda Straussa złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6098/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Ziemi Kłodzkiej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6097/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyrażenia woli nabycia od Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie 103/1000 udziału w nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6096/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiemu Związkowi Szachowemu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6095/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie pozbawienia stypendium sportowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6094/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 723/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad refundacji kosztów podróży i noclegu dla członków i ich zastępców zasiadających w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (z późn. zm.)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6093/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5258/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad refundacji kosztów podróży i innych należności dla osób wzywanych przez IZ RPO WD/IP PO KL w związku z postępowaniami prowadzonymi w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącymi m.in. odzyskiwania środków, udzielania ulg i wydawania innych decyzji i postanowień administracyjnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6092/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Konrada Derlatki prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DERKON SYSTEMY INSTALACYJNE KONRAD DERLATKA z siedzibą we Wrocławiu - od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0048/17, pn. "Wprowadzenie innowacyjnej usługi wykonywania instalacji grzewczych z wykorzystaniem narzędzi zasilanych akumulatorowo do oferty przedsiębiorstwa DERKON SYSTEMY INSTALACYJNE Konrad Derlatka"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6091/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na październik 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6090/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6090.pdf - 6090.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6090/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 214/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 11 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6090/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6090.pdf - 6090.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6090/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6064/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wyrażenia woli przejęcia odcinków linii kolejowych w celu zabezpieczenia korytarzy komunikacyjnych istotnych dla sieci transportowej województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6062/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Merkury" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6069/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Dostawa trzech rodzajów kalendarzy na rok 2019, na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu -informacjaOUniewaznieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa trzech rodzajów kalendarzy na rok 2019, na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników UMWD pn. „Niepełnosprawni w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o III naborze ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa mebli i sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa mebli i sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie II naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "modyfikacja SIWZ+ zmiana terminu składania iotwarcia ofert - modyfikacja SIWZ+zmiana terminu składania i otwarciaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych w czasie gali Gryfy 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych w czasie gali Gryfy 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia - Informacja oudzieleniu zamówienia - DU-Z.272.91.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ogłoszenie ozmianie ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6063/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki "Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6061/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli i udzielenia pełnomocnictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6028/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6027/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6026/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6025/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6024/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5984/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Towarzystwa Miłośników Chrząstawy złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Odwołań RPO w Wydziale Zarządzania RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Wydziale Kultury - I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Wydziale Kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6085/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2018 rok, na realizację zadania pn.: "Dolnośląskie e-Zdrowie - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój - jednostki psychiatryczne"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6084/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 661/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6083/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-357-ARiMR/3/z Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach PROW 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6082/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania materiałów pozyskanych w trakcie remontu drogi wojewódzkiej na rzecz Gminy Góra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6081/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa Starszemu Specjaliście ds. Zarządzania Drogami w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6081/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa Starszemu Specjaliście ds. Zarządzania Drogami w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6079/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Województwo Dolnośląskie części nieruchomości o powierzchni 2 090,14 m², położonej w budynku dworca w Legnicy przy ul. Dworcowej 5 od Polskich Kolei Państwowych S.A., z przeznaczeniem na potrzeby Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6078/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Specjalistycznemu Szpitalowi im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na nieodpłatne przekazanie na rzecz Stowarzyszenia Monar prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Stanisława Moniuszki 109
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6077/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Bizon Milicz złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6076/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zlecenia Szkolnemu Związkowi Sportowemu "Dolny Śląsk" we Wrocławiu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6075/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6074/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4842/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - konkursy horyzontalne - nabór na OSI (Numer naboru RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6073/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wyboru projektu w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa - ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-308/18)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6072/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 676/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawu Instrukcji Wykonawczych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (ZIW IZ RPO WD 2014-2020)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6070/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Instytut Badawczo Rozwojowy INOTEC Sp. z o.o. od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.02.01-02-0150/17 pn. "Opracowanie nowej technologii prostowania w cyklu automatycznym kształtowników metalowych trudno prostowalnych na bazie dostępnych metod, oraz stanowisko badawczo-doświadczalne do zbierania danych procesowych i testowania postawionych tez dla opracowanej technologii"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6071/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Marcelego Kopki prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Auto Serwis Kopka z siedzibą w Twardocicach (gm. Pielgrzymka) od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0072/17, pn. "Wdrożenie innowacji w firmie Auto Serwis Kopka"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6068/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 339/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póż. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików w zapasach w stylu wolnym - Turniej Regionalny”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póż. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików w zapasach w stylu wolnym - Turniej Regionalny”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Konferencja szkoleniowa „Programy wspierające aktywność fizyczna młodych Dolnoślązaków ”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu stosowania Prawa geologicznego i górniczego dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "89_18 - informacje z otwarcia ofert - 3 - informacjez otwarcia ofert - szkolenie Prawo geologiczne - 89_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu stosowania Prawa geologicznego i górniczego dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Konferencja Młodzieżowa – polityka na poziomie lokalnym i regionalnym”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty bożonarodzeniowe dla młodzieży”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -2018-OJS198-448891-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
66/2018 - w sprawie określenia celów jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług transportowych dla Sieci PIFE na Dolnym Śląsku w podziale na 4 zadania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania - unieważnienie 962018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
65/2018 - w sprawie ustanowienia Polityki Jakości wynikającej z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.09.20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.09.20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.07.19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.07.19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.07.19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.05.23
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.06.28
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.07.19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 do SIWZ -Projekt_umowy_2018-08-29_bip.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do wzoru umowy - Opis przedmiotuumowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do wzoru umowy - zał nr 2 doumowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługa zapewnienia dostępu do sieci Internet wraz z możliwością korzystania z usług sieciowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - inf.z otw. ofert 922018.pdf"

12.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze umowy zamiany
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze umowy zamiany
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Udział w rozgrywkach w zakresie piłki siatkowej żeńskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnosląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki graficzne.zip - Załącznikigraficzne.zip"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa gabarytowych materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla ZADANIA 1 iZADANIA 2 oraz unieważnieniu ZADANIA 3 - Ogłoszenie o udzieleniuzamówienia 2018-OJS197-445367-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa oznakowanych materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa oznakowanych materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -https_bzp.uzp.gov.pl_ZP403_Preview_315666bc-bcfe-4afa-a619-99.pdf"

11.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnosląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnosląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 001 (2).jpg - 1 001 (2).jpg"
Dotyczy dokumentu:
Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnosląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1 001 (2).jpg - 1 001 (2).jpg
Dotyczy dokumentu:
Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnosląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja postępów wsparcia MSP w województwie dolnośląskim w perspektywie 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - Informacja z otwarciaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnosląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Woods - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Woods - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Paweł Wróblewski - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Paweł Wróblewski - oświadczenie majątkowe - przed upływem kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... następna