Rejestr zmian w biuletynie

27.11.2018

Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu stosowania Prawa geologicznego i górniczego dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "89_18 - informacja o udzieleniu zamówienia - 12 -informacja o udzieleniu zamówienia - szkolenie Prawo geologiczne -89_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu stosowania Prawa geologicznego i górniczego dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
72/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
82/2018 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
81/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzedzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zakresu zadań członków zarządu, skarbnika oraz sekretarza.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja postępów wsparcia MSP w województwie dolnośląskim w perspektywie 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania - unieważnienie73_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 212-2018 - PZ 212-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 38/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowości sporządzania projektów planów finansowych jednostek budżetowych Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 34/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 33/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie odwołania pana Cezarego Morawskiego ze stanowiska dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 32/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Piotrowe Lipy realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 31/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5187/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 30/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia III naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 29/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5163/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania w roku 2018 form doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 27/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4840/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW (Typ A: Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) - w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych oraz Typ C: Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 26/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie dokonania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyboru projektów Instytucji Zarządzającej RPO WD, Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz podmiotów zaangażowanych w realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 25/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na listopad 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 24/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Powiat Jaworski, od negatywnego wyniku negocjacji dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-0082/18, pn. „Nowe szanse uczniów I LO i SOSW w Jaworze”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 23/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.06.00-02-0002/18, pn. „Dolnośląski Operator Finansowania Usług Rozwojowych MMŚP”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 22/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Św. Wincentego 13 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0035/18 pn. „Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Św. Wincentego 13 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 21/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Św. Wincentego 25 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0025/18 pn. „Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Św. Wincentego 25 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 20/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Chrobrego 36 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0016/18 pn. „Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego 36 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 19/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pomorskiej 39 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0015/18, pn. „Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Pomorskiej 39 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 18/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rydgiera 32 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0014/18 pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Ludwika Rydgiera 32 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 17/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Św. Wincentego 4 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0013/18 pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Św. Wincentego 4 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 16/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Św. Wincentego 8 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0012/18 pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Św. Wincentego 8 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 15/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Paulińskiej 15 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0008/18 pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Paulińskiej 15 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 14/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Roosevelta 28 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0007/18, pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Roosevelta 28 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 13/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 35 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0006/18 pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. B. Chrobrego 35 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 12/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 29 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0005/18 pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. B. Chrobrego 29 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 11/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - MAXPRO CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0077/17, pn. „Inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa MaxPro CNC Sp. z o.o.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 10/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – Cubatex Sp. z o.o. od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.03.03-02-0003/18 pn. „„ANIMO”: Akcelerator Ekosystemu Innowacyjnej Przedsiębiorczości w Jeleniej Górze. Utworzenie infrastruktury i uruchomienie usług inkubatora przedsiębiorczości na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 9/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0047/18 pn. „Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 8/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Paulińskiej 9 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0010/18, pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Paulińskiej 9 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 7/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Paulińskiej 3 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0009/18, pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Paulińskiej 3”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słowiańskiej 13 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0004/18 pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Słowiańskiej 13 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jagiellończyka 40 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0003/18 pn. „Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Jagiellończyka 40 we Wrocławiu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Mirosława Sadowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TEL-CONNECT Mirosław Sadowski od negatywnej oceny formalnej wniosku dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0076/17, pn. „Wdrożenie na rynek innowacyjnej proekologicznej usługi recyklingu agrowłóknin oraz technologii compoundingu tworzyw sztucznych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy – Granex sp. z o.o. od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0052/17, pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki kamienia naturalnego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Koncesji Geologicznych i Hydrogeologii w Wydziale Geologii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Głowny Specjalista w Dziale Protokołu w Wydziale Współpracy z Zagranicą
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jacek Kasprzak - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie Klubu Radnych Koalicja Obywatelska w sprawie nieudzielenia poparcia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr instytucji kultury
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Rejestr_instytucji_kultury_dla_ktorych_organizatorem_jest_Wojewodztwo_Dolnoslaskie.pdf -Rejestr_instytucji_kultury_dla_ktorych_organizatorem_jest_Wojewodztwo_Dolnoslaskie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr instytucji kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr instytucji kultury
Treść zmiany:
Usunięto załącznikRejestr_instytucji_kultury_dla_ktorych_organizatorem_jest_Wojewodztwo_Dolnoslaskie.pdf -Rejestr_instytucji_kultury_dla_ktorych_organizatorem_jest_Wojewodztwo_Dolnoslaskie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr instytucji kultury
Treść zmiany:
Usunięto załącznikRejestr_instytucji_kultury_dla_ktorych_organizatorem_jest_Wojewodztwo_Dolnoslaskie.xls -Rejestr_instytucji_kultury_dla_ktorych_organizatorem_jest_Wojewodztwo_Dolnoslaskie.xls
Dotyczy dokumentu:
Rejestr instytucji kultury
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Rejestr_instytucji_kultury_dla_ktorych_organizatorem_jest_Wojewodztwo_Dolnoslaskie.pdf -Rejestr_instytucji_kultury_dla_ktorych_organizatorem_jest_Wojewodztwo_Dolnoslaskie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr instytucji kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr instytucji kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr instytucji kultury
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR INSTYTUCJI KULTURY -Rejestr_instytucji_kultury_Wojewodztwa_Dolnoslaskiego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr instytucji kultury
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Rejestr_instytucji_kultury_dla_ktorych_organizatorem_jest_Wojewodztwo_Dolnoslaskie.xls -Rejestr_instytucji_kultury_dla_ktorych_organizatorem_jest_Wojewodztwo_Dolnoslaskie.xls"
Dotyczy dokumentu:
25 października 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr interpelacji i zapytań radnych województwa dolnośląskiego- zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia.pdf"

23.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IIpodlinkowany.pdf - IIpodlinkowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Rozliczeń Podatku VAT w Wydziale Finansów i Rachunkowości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego VI kadencji oraz wyboru ich składów osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyboru przewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13.pdf - 13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyboru przewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyboru przewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8.pdf - 8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyboru przewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9.pdf - 9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyboru przewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10.pdf - 10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyboru przewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11.pdf - 11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyboru przewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12.pdf - 12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyboru przewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Rady Kuratorów fundacji - Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale ds. Ewidencji Księgowej Majątku w Wydziale Finansów i Rachunkowości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Wydziale Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Wydziale Kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sejmik Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego - Wykaz_przedsiebiorcow 2311 18.xls"
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego. -Wykaz_przedsiebiorcow 17 09 18.xls
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klucz publiczny -KluczPub_Oferta_PostepowanieID_d2a763f3-4d5c-418a-9f32-da24e9fe9dd4.asc"
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie udzielenia poparcia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie Klubu Radnych Bezpartyjni Samorządowcy w sprawie udzielenia poparcia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Biuro Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Testowy WK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
102/2015 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
31/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 102/2015 Marszałka Województwa Dolnoslaskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
34/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 102/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/2016 - w sprawie powołania Pełnomocnika Marszałka ds. kluczowych projektów Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
96/2016 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Gospodarczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
82/2016 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. rozbudowy Polany Jakuszyckiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
47/2016 - w sprawie ustanowienia społecznego Pełnomocnika ds. Turystyki Wodnej na rzece Odrze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
27/2016 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
102/2015 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
45/2015 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. współpracy z uczelniami wyższymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
26/2014 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. kontaktów międzynarodowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Testowy WK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klucz Publicznty -KluczPub_Oferta_PostepowanieID.zip"
Dotyczy dokumentu:
38/2014 - w sprawie ustanowienia społecznego Pełnomocnika Marszałka ds. Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
79/2013 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Rodziny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/2012 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Kontaktów z Republiką Czeską
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
69/2011 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. mniejszości narodowych i etnicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... następna