Rejestr zmian w biuletynie

08.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 18 października 2018 roku wpłynął wniosek o przeniesienie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Żelazny Most” położonego w miejscowości Żelazny Most, gmina Polkowice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 19 października 2018 roku wpłynął wniosek o zmianę koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Radosław IV” położonego w miejscowości Radosław, gmina Góra, powiat górowski, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 05 listopada 2018 r. wydana została decyzja nr 24/2018 zmieniająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 3/E/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r., udzieloną na wydobywanie serpentynitu ze złoża „Jordanów 1”, położonego w miejscowościach Jordanów Śląski i Glinica, gmina Jordanów Śląski, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6185/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 25 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6183/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6182/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5086/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Dolnośląskiemu Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na realizację zadania pn.: "Modernizacja stacjonarnej opieki pulmonologicznej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6181/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zgody na zbycie środka trwałego Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6180/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie dofinansowania Placówki Straży Granicznej w Kłodzku na zakup specjalistycznego sprzętu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6179/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zamiaru ponownego powołania Pana Zbigniewa Kulika na stanowisko dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6178/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4807/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6177/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Strzegomiu przy ul. Szarych Szeregów 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.07.17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6175/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4842/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - konkursy horyzontalne - nabór na OSI (Numer naboru RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6174/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1185/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6173/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1184/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Decyzji o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6172/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy Ewa Rusiecka Dominika Kopciuch prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą Spółka Cywilna Ewa Rusiecka Dominika Kopciuch od negatywnego wyniku oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0039/17 pn. ""W przyszłość cyfrowego obrazowania" - wzrost innowacji produktowej i procesowej w Spółce Cywilnej Ewa Rusiecka Dominika Kopciuch"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6171/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Marka Jasińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "MARDEM Jasiński Marek" od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0026/17 pn. "Nowa usługa profesjonalnej obróbki metalu w firmie Mardem Jasiński Marek"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6170/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Grzegorza Kostki prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą K.TEAM Grzegorz Kostka od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0067/17 pn. "Wdrożenie innowacji procesowych oraz produktowych w firmie K.Team Grzegorz Kostka"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.10.23
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.10.25
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.09.18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2017_korekta 2018-08-30.pdf -Raport Wojewódzki_2017_korekta 2018-08-30.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2017_korekta 2018-10-31 - RaportWojewódzki_2017_korekta 2018-10-31.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
załączniki do bezpłatnego szkolenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
załączniki do bezpłatnego szkolenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
załączniki do bezpłatnego szkolenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Strzegomiu przy ul. Szarych Szeregów 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
załączniki do bezpłatnego szkolenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
załączniki do bezpłatnego szkolenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "program szkolenia 12.12.2018 - program szkolenia12.12.2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 218/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 8 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
załączniki do bezpłatnego szkolenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wybór oferty najkorzystniejszej - wybor67-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości położonych we Wrocławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacje z otwarcia ofert - informacje z otwarcia104_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Współpracy Zagranicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Kultury, Nauki i Edukacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
załączniki do bezpłatnego szkolenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Produkty sprawozdanie - Produkty sprawozdanie.doc"
Dotyczy dokumentu:
załączniki do bezpłatnego szkolenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
załączniki do bezpłatnego szkolenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
załączniki do bezpłatnego szkolenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Sesji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Sesji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Gospodarki Odpadami w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6168/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6167/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nadzór Właścicielski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Spółki prawa handlowego z mniejszościowym udziałem Województwa Dolnoślaskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jednoosobowe Spółki Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyspecjalizowanego urządzenia do przechowywania zarchiwizowanych danych wraz z wdrożeniem dla UMWD, na potrzeby zarządzania i wdrażania RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "93_18 - informacje z otwarcia ofert - 4 - informacjez otwarcia ofert - urządzenie (archiwizacja) - 93_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyspecjalizowanego urządzenia do przechowywania zarchiwizowanych danych wraz z wdrożeniem dla UMWD, na potrzeby zarządzania i wdrażania RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnosląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnosląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalaczniki graficzne.zip - Zalaczniki graficzne.zip"
Dotyczy dokumentu:
Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnosląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki graficzne.zip - Załącznikigraficzne.zip
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 217/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 31 października 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6166/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.07.18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.09.19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.06.27
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.05.22
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Podmioty lecznicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ruszowie przy ul. Fryderyka Chopina (dz. nr 334/1, 334/2, 334/3)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krośnicach (dz. nr 506/41)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ruszowie przy ul. Fryderyka Chopina (dz. nr 334/1, 334/2, 334/3)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krośnicach (dz. nr 506/41)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.10.25
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sprostowanie informacji z otwarcia ofert -sprostowanie informacji z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.09.20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KU 25.10.2018.docx - porządek obradKU 25.10.2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad KU 25.10.2018.docx - porządekobrad KU 25.10.2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Milczarkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Milczarkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "LII1902.pdf - LII1902.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Milczarkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Wdrażania w Wydziale Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Koncesji Geologicznych i Hydrogeologii w Wydziale Geologii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale Protokołu w Wydziale Współpracy z Zagranicą
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Turniej Zapaśniczy Młodzików i Dzieci w zapasach w stylu wolnym”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Krośnicach (dz. nr 508/103, dz. nr 508/104)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku II przetargów - Krośnice (dz/nr 508/103, dz. nr 508/104) - Informacja o wyniku II przetargów -Krośnice.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Krośnicach (dz. nr 508/103, dz. nr 508/104)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Krośnicach (dz. nr 508/103, dz. nr 508/104)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wyniku II przetargów - Krośnice(dz/ nr 508/103, dz. nr 508/104) - Informacja o wyniku II przetargówustnych nieograniczonych - Krośnice.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. publicznego pn. „Najaktywniejsza Liderka KGW 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę pana...................................... i pani ......................................do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "LII1888.pdf - LII1888.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę pana...................................... i pani ......................................do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę pana...................................... i pani ......................................do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik LII1888.pdf - LII1888.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę pana...................................... i pani ......................................do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Krośnicach (dz. nr 508/103, dz. nr 508/104)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr 2018.pdf - Rejestr 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr 2018.pdf - Rejestr 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6165/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6164/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5134/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Wrocławiu w 2018 roku dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "Modernizacja i dostosowanie budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu do obowiązujących norm i standardów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6163/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie udzielenia Dziennemu Ośrodkowi Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą we Wrocławiu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na realizację zadania pn.: Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6162/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na realizację zadania pn.: Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6161/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Wrocławiu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na realizację zadania pn.: Kompleksowa opieka onkologiczna Twoją szansą na zdrowie! - budowa Ośrodka Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu poprzez rozbudowę głównego zespołu budynków Szpitala
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6160/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy w 2018 roku dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, na realizację zadania pn.: Zakup zestawu do termoablacji zmian nowotworowych wątroby dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6159/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-442-ARiMR/4/z Obsługa wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze w zakresie działań "Koszty bieżące i aktywizacja" oraz "Wsparcie przygotowawcze"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6158/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6157/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie pana Piotra Oszczanowskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu na okres pięciu lat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6156/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4807/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6155/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Dolnośląskiego budżetu obywatelskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6154/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie części nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6153/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportów Wodnych i Rowerowych PEGAZ złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6152/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń w budynku przy al. Jana Matejki 5 we Wrocławiu dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w likwidacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6151/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gołogłowach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 127/2 oraz dz. nr 178/3, obręb Gołogłowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6150/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogołowicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 106/22 o pow. 0,1316 ha, obręb 0004 Gogołowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6149/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogołowicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 106/21 o pow. 0,1381 ha, obręb 0004 Gogołowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6148/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogołowicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 106/20 o pow. 0,1381 ha, obręb 0004 Gogołowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6147/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6146/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu wykonawczego Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6145/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wydania opinii do projektu "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6144/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przekazania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do dalszego procedowania w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6143/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6069/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6142/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5498/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne (Numer naboru RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6141/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4376/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6140/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacja Eudajmonia od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0015/18 pn. "Samodzielność to codzienność - mieszkanie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6139/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Grażyny Sieńkowskiej-Pałki prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą "KP PROJEKT Grażyna Sieńkowska-Pałka" od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0027/17 pn. "Innowacyjność produktowa i procesowa w działalności firmy KP PROJEKT"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6138/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - A2 CLINIC A. KRAWCZYK - JAGMIN, A. KOSIŃSKA SPÓŁKA JAWNA od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0069/17, pn. "Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w A2 CLINIC A. KRAWCZYK - JAGMIN, A. KOSIŃSKA SPÓŁKA JAWNA"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6137/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "MAXER" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0024/17 pn. "Zakup i wdrożenie przez firmę PPUH MAXER sp. z o.o. innowacyjnego pojazdu asenizacyjnego z automatycznym systemem czyszczenia separatorów i niezbędną aparaturą laboratoryjną do badania jakości wody oraz zanieczyszczeń osadów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1466/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "LII1891.pdf - LII1891.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1466/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1466/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik LII1890.pdf - LII1890.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6136/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
101/2015 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Aktywizacji Środowisk Lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
48/2018 - w sprawie ogłoszenia Konkursu Fotograficznego „Dolnośląskie – Fokus na fundusze” i powołania Komisji Konkursowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
73/2018 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 101/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Aktywizacji Środowisk Lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
56/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
73/2018 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 101/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Aktywizacji Środowisk Lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
72/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
73/2018 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 101/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Aktywizacji Środowisk Lokalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
71/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu Fotograficznego "Dolnośląskie - fokus na fundusze" i powołania Komisji Konkursowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
72/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
71/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu Fotograficznego "Dolnośląskie - fokus na fundusze" i powołania Komisji Konkursowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
71/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu Fotograficznego "Dolnośląskie - fokus na fundusze" i powołania Komisji Konkursowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
71/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu Fotograficznego "Dolnośląskie - fokus na fundusze" i powołania Komisji Konkursowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna