Rejestr zmian w biuletynie

03.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Starszy specjalista w Dziale Płatności i Rozliczeń EFRR w Wydziale Obsługi Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Projektów EFRR IV Wydziale Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Departament Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sekretarz Województwa - Departament Organizacyjny i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kontroli i Skarg
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dział Nadzoru Właścicielskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja i przeprowadzenie Ogólnopolskiego Turnieju Juniorów w Piłce Siatkowej Mężczyzn”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4590/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 października 2017 r., sygn. akt IV SA/Wr 364/17.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4591/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 92/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 17.12.05.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4589/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 października 2017 r., sygn. akt IV SA/Wr 363/17.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4588/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4587/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie odwołania dyrektora Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4557/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4556/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wniesienia dopłaty przez Województwo Dolnośląskie do spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4555/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4554/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4553/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4151/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy mającego zastosowanie do konkursu nr RPDS.06.02.00-IZ.00-02-158/16, dla Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4552/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4204/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy mającego zastosowanie do konkursu nr RPDS.06.02.00-IZ.00-02-104/16, dla Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4551/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4136/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy, mającego zastosowanie do konkursów: nr RPDS.06.01.01-IZ.00-02-100/16, nr RPDS.06.01.02-IZ.00-02-101/16, nr RPDS.06.01.03-IZ.00-02-102/16, nr RPDS.06.01.01-IZ.00-02-163/16, nr RPDS.06.01.02-IZ.00-02-164/16, nr RPDS.06.01.03-IZ.00-02-165/16, nr RPDS.06.01.01-IZ.00-02-166/16, nr RPDS.06.01.02-IZ.00-02-167/16, nr RPDS.06.01.03-IZ.00-02-168/16 dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4550/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3845/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy mającego zastosowanie do konkursu nr RPDS.01.01.00-IZ.00-02-156/16 dla Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych w Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o sprostowaniu"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nowej Rudzie przy ul. Kolejowej 24a
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nowej Rudzie przy ul. Kolejowej 24a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łaziskach 34 (dz. nr 295/2)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o I przetargu - Łaziska 34"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łaziskach 34 (dz. nr 295/2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łaziskach 34 (dz. nr 295/2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 30 listopada 2017 roku wydana została decyzja 22/2017 zmieniająca koncesję Wojewody Wałbrzyskiego nr 12/98 z dnia 4.12.1998 r.(ze zm.), udzieloną firmie: Transpiach Kopalnia Kruszywa Wiesława, Stefan Piotrowscy Spółka Jawna, na wydobywanie granitu ze złoża "Gola Świdnicka".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 23 listopada 2017 roku wydana została decyzja 21/2017 zmieniająca koncesję Wojewody Legnickiego nr 9/94 z dnia 08.08.1994 r.(ze zmianami), udzielona firmie: „Bober” Sp. z o.o., ul. Gersona 5/17, 51-664 Wrocław, na wydobywanie piaskowca ze złoża "Wartowice II", położonego w miejscowości Wartowice, gmina Warta Bolesławiecka, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łaziskach 34 (dz. nr 295/2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniuw postępowaniu"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KRiROW 05.12.2017.docx"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KWZ 06.12.2017.docx"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad KWZ 06.12.2017.docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KWZ 06.12.2017.docx"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad_KOŚiGW_17.12.05.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z budową przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 126, 132 i 135 obręb Ławica, gm. Kłodzko.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia wodnoprawne, Informacje, Obwieszczenia, Zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z budową przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 126, 132 i 135 obręb Ławica, gm. Kłodzko.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "52 - 05.12.2017.docx"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "p.o. 05.12.17.doc"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr interpelacji i zapytań radnych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.10.24
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół KRT 17.10.24.doc
Dotyczy dokumentu:
17.10.24
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół KRT 17.10.24.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek Obrad Komisji Współpracy Zagranicznej25.10.2016.docx
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 06.12.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 26.10.2016.pdf
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zwołanie Sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zwołanie Sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie poparcia stanowiska XXXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP dotyczącego nowelizacji Kodeksu wyborczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa monografii pt. "Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli i jakości wina w Polsce" (200 szt.)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty116_2017"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa publikacji pod tytułem "Informator Samorządów Dolnego Śląska 2017" w liczbie 350 sztuk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki edytowalne nr 1-3 do SIWZ -DU-Z.272.120.2017"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa publikacji pod tytułem "Informator Samorządów Dolnego Śląska 2017" w liczbie 350 sztuk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia wodnoprawne, Informacje, Obwieszczenia, Zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na terenie działki nr 309/12 obręb Siedlce, gm. Oława.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 4591/V/17 z dnia 30 listopada 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
17.09.28
Treść zmiany:
Dodano załącznik "57 - KU 28.09.2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
17.09.20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "56 - KU 20.09.2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
84/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 79/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
17.10.26
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
89/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 79/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
17.10.18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.09.28
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.09.01
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.09.20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
90/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
17.10.24
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
57/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
17.09.27
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
37/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
17.10.26
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Struktura organizacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Symbole"
Dotyczy dokumentu:
5/2015 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
106/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
57/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
57/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
37/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
89/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 79/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
79/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
84/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 79/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
103/2016 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
90/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
89/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 79/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
88/2017 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 103/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. młodzieży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa publikacji pod tytułem "Informator Samorządów Dolnego Śląska 2017" w liczbie 350 sztuk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Profilaktyki Uzależnień w Wydziale Zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2014_korekta 2016-09-01.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2016_korekta 2017-11-30.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2015_korekta 2017-11-30.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2014_korekta 2017-11-30.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2016_korekta 2017-10-31.pdf
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-10-31.pdf
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony powietrza dla oceny WIOŚ za 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony powietrza dla oceny WIOŚ za 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony powietrza dla oceny WIOŚ za 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony powietrza dla oceny WIOŚ za 2015 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie z 20 listopada 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony powietrza dla oceny WIOŚ za 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Usługa cateringowa wraz z zapewnieniem stołów koktajlowych w dniu 30 listopada 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4530/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia Województwa Dolnośląskiego do projektu pn. "REVIVAL!" - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
107/2016 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
87/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 107/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Druk oraz dostawa do siedziby Zamawiającego mapy Lokalnych Grup Działania na Dolnym Śląsku objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert "
Dotyczy dokumentu:
Druk oraz dostawa do siedziby Zamawiającego mapy Lokalnych Grup Działania na Dolnym Śląsku objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
79/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Główny specjalista w Dziale Utrzymania i Rozwoju w Wydziale Informatyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Kreatywne wsparcie dające nowe możliwości”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „GWIAZDKA Z NIEBA”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Wspólnie powitajmy Nowy 2018 Rok” – Integracyjny Bal Sylwestrowy dla Osób Niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „XXIV akcja charytatywna „Uśmiech pod choinkę”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Impreza Mikołajowa dla dzieci niepełnosprawnych z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci w Wierzbicach”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert 107_2017"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Bieg pn. Rozgrzeszenie – Powrót”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn: Malczycka spartakiada sportowa”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Roll&Track 2017 – Otwarte Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska na łyżworolkach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn: „Piłka nożna plus edukacja”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie_do wniosku o zaświadczenie.docx
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa 8 000 sztuk „kartonowych okularów VR”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Starszy specjalista w Dziale Prasowym w Wydziale Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny specjalista w Dziale Prasowym w Wydziale Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 168/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 21 listopada 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4586/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu dla Dzieci prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4585/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących "Dajmy Szansę" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4584/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Charytatywno - Opiekuńczemu im. Bł. Marii Teresy Gerhardinger przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4583/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Charytatywno - Opiekuńczemu im. Bł. Marii Teresy Gerhardinger przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4582/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Dolnośląski Oddział Regionalny realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4581/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Uniwersytetowi Wrocławskiemu na realizację zadania pn.: Konferencja naukowa "Wytwarzanie intymności. O codziennych wyzwaniach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4579/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Województwo Dolnośląskie części nieruchomości o powierzchni 187,25 m2, położonej w budynku dworca w Legnicy przy ul. Dworcowej 5 od Polskich Kolei Państwowych S.A., z przeznaczeniem na potrzeby Kolei Dolnośląskich S.A. z siedzibą w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4580/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu, przy Alei Wiśniowej 36, ul. Sztabowej 93, 95, 97, ul. Sudeckiej 92-96, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, o łącznej powierzchni 23 836 m2, AM-37, obręb 0022 Południe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4578/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z częściami składowymi położonej w Ludwikowicach, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 889/65 o pow. 0,0042 ha, AM-3, obręb 0009 Ludwikowice - w trybie ustnego przetargu ograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4577/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 40, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 554/138 o pow. 0,1155 ha, AM-10, obręb nr 0001 - Stronie Śląskie - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4576/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 44, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 554/134 o pow. 0,1826 ha, AM-10, obręb 0001 - Stronie Śląskie - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4575/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łaziskach 34, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 295/2 o pow. 0,4806 ha, obręb 0015, Łaziska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4574/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Anngells Run złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4573/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu "Gwardia" we Wrocławiu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4572/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sportowa Pasja "Struś" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4571/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Fundacji Szansa na Przyszłość realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4570/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Terenowemu Klubowi Sportowemu "Hutnik" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4569/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii do "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przemków na lata 2017-2031"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4568/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.06.03.02-IZ.00-02-170/16)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4567/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie (Nr naboru RPDS.10.03.00-IZ.00-02-251/17)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Skorzystaj z prawa do mediacji”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4566/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.10.02.02-IZ.00-02-241/17)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4565/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej 323 - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4564/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2 System transportu kolejowego, Poddziałania 5.2.1 System transportu kolejowego - konkursy horyzontalne (Nr naboru RPDS.05.02.01-IZ.00-02-252/17)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4563/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa - konkursy horyzontalne (Nr naboru RPDS.05.01.01-IZ.00-02-253/17)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4562/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4406/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.1 Gospodarka odpadami - konkursy horyzontalne (Numer naboru RPDS.04.01.00-IZ.00-02-225/17)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4561/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3235/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4560/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 676/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawu Instrukcji Wykonawczych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (ZIW IZ RPO WD 2014-2020)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4559/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy mającego zastosowanie do konkursów: nr RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16, nr RPDS.06.03.02-IZ.00-02-170/16, nr RPDS.06.03.03-IZ.00-02-171/16 dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4558/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3629/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego decyzji o dofinansowanie projektów podjętych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą reprezentowaną przez kierownika jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. Zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Finał Rozgrywek Grand Prix Dolnego Śląska w brydżu sportowym”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. Zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Otwarte Misztrzostwa Polski Masters w judo”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
86/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/17 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie określenia składu Grupy roboczej jako podmiotu zaangazowanego w proces opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017.10.26
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o stanie realizacji zadań oświatowych2016 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017.10.26
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017.10.26
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4548/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
86/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/17 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie określenia składu Grupy roboczej jako podmiotu zaangazowanego w proces opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia zintegrowane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia zintegrowane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia zintegrowane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia zintegrowane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 218-2014 - zmiana nazwy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Przetwornik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
25.10.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawki ZWD do projektów uchwał SWD w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Turystyka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotacje z zakresu turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotacje z zakresu turystyki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór oferty"
Dotyczy dokumentu:
Dotacje z zakresu turystyki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór sprawozdania"
Dotyczy dokumentu:
Dotacje z zakresu turystyki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.3 Zaktualizowany harmonogram"
Dotyczy dokumentu:
Dotacje z zakresu turystyki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.4 Zaktualizowana kalkulacja przewidywanychkosztów realizacji zadania"
Dotyczy dokumentu:
Dotacje z zakresu turystyki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał..5. Zaktualizowany opis poszczególnychdziałań"
Dotyczy dokumentu:
Dotacje z zakresu turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotacje z zakresu turystyki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. nr 2 Zaktualizowany harmonogram realizacjizadania
Dotyczy dokumentu:
Dotacje z zakresu turystyki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. nr 3 Zaktualizowany kosztorys realizacjizadania
Dotyczy dokumentu:
Dotacje z zakresu turystyki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór oferty
Dotyczy dokumentu:
Dotacje z zakresu turystyki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór sprawozdania
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał. nr 2 oświadczenie.doc
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Projektów EFS II w Wydziale Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Projektów EFS II w Wydziale Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Projektów EFS I w Wydziale Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Projektów EFS I w Wydziale Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.11.2017

Dotyczy dokumentu:
2017.09.27
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie i produkcja 3 multimediów na potrzeby projektu pn.: „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "edytowalne załączniki do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4522/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4064/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Dolnośląski Bon na Innowacje" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4549/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Świąteczny czas” Wsparcie i aktywizacja osób głuchoniewidomych.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 170/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 27 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert 101_2017"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KWZ 29.11.2017..doc"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 166/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 15 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 166/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 15 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie Nr 166 w dniu 15 listopada 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 166/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 15 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 166/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 15 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie Nr 166 w dniu 15 listopada 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji na oprogramowanie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna