Rejestr zmian w biuletynie

09.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Szkolenia dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkolenia dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "32_18 - odpowiedzi na pytania - 2_1a - odpowiedzi napytania - szkolenia (4 zadania) - 32_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 09.02.2018 roku wpłynął wniosek Pana Jana Klicha, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Produkcyjno-Usługowy "Klichmet" Jan Klich, o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Dobków I".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 7 powiatów województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu -httpsbzp.uzp.gov.plZP400PodgladOpublikowanego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 7 powiatów województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ33.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 7 powiatów województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki w formie edytowalnej - zalaczniki wformie edytowalnej.docx"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 7 powiatów województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 7 powiatów województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Druk i dostawa 5 000 sztuk map promujących atrakcje Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert 30_2018 - informacja zotwarcia ofert_30 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE - PIERWSZA STRONA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Alucrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 249.1-2018 - PZ 249.1-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Alucrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Sekretariacie Członka Zarządu i Departamentu Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie (w tym dostosowanie graficzne) oraz dostawa zabudowy i wyposażenia stoiska targowego wg designu i wytycznych Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 6_2018 -Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.htm"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autokaru wraz z kierowcą / kierowcami na terenie kraju na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "28_18 - informacje z otwarcia ofert - 3 - informacjez otwarcia ofert - transport - 28_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autokaru wraz z kierowcą / kierowcami na terenie kraju na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 192/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 kwietnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale Rozwoju Regionalnego i Pomocy Publicznej w Wydziale Koordynacji Polityki Regionalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
52/2016 - w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Turystyka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
57/2016 - w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Infrastruktura mieszkalnictwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
11/2016 - w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Analiza ekonomiczno-finansowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
27/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 52/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Turystyka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
26/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 57/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Infrastruktura mieszkalnictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
25/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Analiza ekonomiczno-finansowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i publikacja artykułów promujących Dolny Śląsk w prasie regionalnej i ogólnopolskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odp. na pyt. 22 2018 - odp. na pyt. i zmiana SIWZ 222018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenie pisemne zwykłe i specjalistyczne realizowane w ramach projektu CircE (European regions toward circular economy)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik unieważnienie postępowania - unieważnienie 172018.docx
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenie pisemne zwykłe i specjalistyczne realizowane w ramach projektu CircE (European regions toward circular economy)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania - unieważnienie 172018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja i przeprowadzenie 28 szkoleń dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020 w 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacje z otwarcia ofert - informacje z otwarciaofert 29_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenie pisemne zwykłe i specjalistyczne realizowane w ramach projektu CircE (European regions toward circular economy)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania - unieważnienie 172018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "posiedzenie wspolne komisji stałych 15.05.2018.pdf- posiedzenie wspolne komisji stałych 15.05.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łaziskach (dz. nr 295/2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łaziskach (dz. nr 295/2)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku II przetargu- Łaziska, dz. nr295/2 - Informacja o wyniku II przetargu- Łaziska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łaziskach (dz. nr 295/2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łaziskach (dz. nr 295/2)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wyniku II przetargu- Łaziska, dz. nr295/2 - Informacja o wyniku II przetargu - Łaziska.pdf

07.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale Programowania Funduszy Europejskich w Wydziale Koordynacji Polityki Regionalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa publikacji na temat Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwrcia ofert - Informacja z otwarciaofert - DU-Z.272.24.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa publikacji na temat Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -2018-OJS087-195279-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa (w tym opracowanie, nadruk i nagranie) pendrive’ów w związku z realizacją projektu „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia - informacja z otwarcia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa (w tym opracowanie, nadruk i nagranie) pendrive’ów w związku z realizacją projektu „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „O krok od emocji – cykl turniejów tenisowych połączonych z warsztatami dla rodziców”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. M. Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Przyszpitalnych w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Biegi Europejskie im. Jerzego Szmajdzińskiego Bolesławiec dnia 26 maja 2018r ”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5278/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5277/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.05.2018

Dotyczy dokumentu:
66/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 80/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. Przewodników Turystycznych Górskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
111/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 80/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. Przewodników Turystycznych Górskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
66/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
41/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
40/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
40/2013 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 9 powiatów województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia -ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia 23_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
40/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
59/2012 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
66/2011 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Trasa egzaminu praktycznego w terminie 19-20 maja 2018r. dla kandydatów na przewodnika górskiego sudeckiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
24/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 80/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. Przewodników Turystycznych Górskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
23/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Trasa egzaminu praktycznego w terminie 19-20 maja 2018r. dla kandydatów na przewodnika górskiego sudeckiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego, realizowanego przez organizacje pozarządowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Chojnik Maraton Festiwal Biegowy 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Festyn rekreacyjno – sportowy „Przewietrz się na Olimpijskim z AWF Wrocław”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna