Rejestr zmian w biuletynie

07.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 SWD z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "cz.2-5.pdf - cz.2-5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 SWD z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "cz.3-1.pdf - cz.3-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 SWD z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "cz.3-2.pdf - cz.3-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 SWD z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapki_001.pdf - mapki_001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 SWD z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 SWD z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "cz.1-10.pdf - cz.1-10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 SWD z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "cz.2-1.pdf - cz.2-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 SWD z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "cz.2-2.pdf - cz.2-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 SWD z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "cz.2-3.pdf - cz.2-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 SWD z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "cz.2-4.pdf - cz.2-4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 SWD z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 SWD z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 SWD z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "cz.1-5.pdf - cz.1-5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 SWD z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "cz.1-6.pdf - cz.1-6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 SWD z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "cz.1-7.pdf - cz.1-7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 SWD z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "cz.1-8.pdf - cz.1-8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 SWD z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "cz.1-9.pdf - cz.1-9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 SWD z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 73/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Dziedzic pełnomocnictwa do podejmowania czynności prawnych w rejestrach instytucji kultury, prowadzonych przez Województwo Dolnośląskie w zakresie wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 72/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3206/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania dla Województwa Dolnośląskiego oraz regulującej zasady współpracy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (IP RPO WD) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departamentu Spraw Społecznych, Wydziału Edukacji i Nauki, jako Beneficjenta w zakresie realizacji Projektu pt. "Nowa Perspektywa - Lepszy Start" w ramach Poddziałania 9.1.1 "Aktywna Integracja - konkursy horyzontalne" Działania 9.1 "Aktywna integracja" Osi Priorytetowej 9 "Włączenie społeczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 71/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4689/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 70/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania oraz konsultacji społecznych projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów odpadów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 69/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości aktualizacji uchwalonej w dniu 3 lipca 2018 r. uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 5663/V/18 listy operacji w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 po ocenie wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 67/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Koordynującego ds. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 66/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2018 i 2019 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Zarząd Województwa Dolnośląskiego jest organem zatwierdzającym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 65/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 5929/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie udzielenia Pogotowiu Ratunkowemu w Jeleniej Górze w 2018 roku dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn.: Sfinansowanie zakupu ambulansów dla Pogotowi Ratunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 64/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 5928/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie udzielenia Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy w 2018 roku dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn.: Sfinansowanie zakupu ambulansów dla Pogotowi Ratunkowych oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego i Powiatu Polkowickiego na realizację zadania pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Pogotowi Ratunkowych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 63/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 62/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 61/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu do realizacji projektu pn. "Groß für Klein - Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada" w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 60/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu do realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, pn. "Przebudowa jednostek wytwarzających energię cieplną z wykorzystaniem OZE w budynku DODN w Jeleniej Górze, ul. 1 - Maja 43"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 59/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu do reprezentowania Jednostki i udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem będzie zorganizowanie i przeprowadzenie form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 58/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4807/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 57/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4474/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 56/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej "Dąbrowskiego 35" we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0045/18, pn. "Wykonanie prac remontowych i telekomunikacyjnych nieruchomości przy ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 35 we Wrocławiu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 55/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP - ZIT AW Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat) Nr naboru RPDS.01.05.02-IP.03-02-257/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 54/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5498/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne (Numer naboru RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 53/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3914/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 52/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego metodologii ustalania wysokości kwot podlegających odzyskiwaniu od Beneficjentów lub pomniejszających kwotę wydatków kwalifikowalnych w ramach wniosków o płatność w zakresie EFS i EFRR
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 51/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Powiat Strzeliński, od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-0081/18, pn. "Rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów Zespołu Szkół w Strzelinie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 50/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-0008/18, pn. "Doświadczam-zapamiętuję-umiem" na etapie negocjacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 49/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-0007/18, pn. "Wiedza - trampoliną sukcesu" na etapie negocjacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 48/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-0005/18 pn. "Szlakiem nauki w Szkole Podstawowej w Goszczu i Grabownie Wielkim" na etapie negocjacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 47/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-0004/18, pn. "Szlakiem nauki w Szkole Podstawowej w Twardogórze" na etapie negocjacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 46/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Traugutta 96 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0046/18, pn. "Wykonanie prac remontowych nieruchomości oraz budynku oficyny przy ul. Traugutta 96 we Wrocławiu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 45/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Spółdzielni Socjalnej Usługi 24 BIZ od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.01.04-02-0008/18, pn. "Budowa budynku domu pomocy społecznej w Głuszycy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 44/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Justyny Kapuścińskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Pierwsze Kroki - Klub Dziecięcy Justyna Kapuścińska od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0089/18, pn. "Pierwsze kroki dla pracujących mam"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 43/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Traugutta 106 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0021/18 pn. "Wykonanie prac remontowych całości elewacji wraz z ociepleniem elewacji od podwórza, remont dachu - części papowej oraz balkonów przy ul. Traugutta 96 we Wrocławiu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 39/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki "Przewozy Regionalne" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługa zapewnienia dostępu do sieci Internet wraz z możliwością korzystania z usług sieciowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia 92 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018.11.29
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018.10.23
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018.06.26
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Hubert Papaj - korekta oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie funkcji w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Hubert Papaj - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie pełnienia funkcji w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Robert Tarsa - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mirosław Graf - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Kulik - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogusława Kozłowska - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Konsultacje społeczne - Informacja naBIP-opiniowanie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Konsultacje społeczne - Informacja naBIP-opiniowanie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Konsultacje społeczne - Informacja naBIP-opiniowanie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Konsultacje społeczne - Informacja naBIP-opiniowanie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Zarządu - Uchwała Zarządu WD_70_VI_18 z04.12.2018r. o skierowaniu do opiniowania_miejsca.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. do uchwały - Projektaktualizacji_miejsca_zał. do uchwały ZWD 70_VI_18 z 04.12.2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Konsultacje społeczne - Informacja naBIP-opiniowanie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 35/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.11.29
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.10.25
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.07.17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.09.18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.10.23
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 27.11.2018 r. wydana została decyzja nr 25/2018, zmieniająca koncesję Wojewody Wałbrzyskiego nr 14/98 z dnia 27.11.2018 r. udzieloną na wydobywanie piaskowca ciosowego ze złoża „Długopole”, położonego na terenie gminy Międzylesie, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 31.10.2018 r. wydana została decyzja nr 23/2018, zmieniająca koncesję Wojewody Jeleniogórskiego nr 3/E/96 z dnia 08.11.1996 r. (ze zm.) udzieloną na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Mysłów II”, położonego na terenie gminy Bolków, powiat jaworski, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpady komunalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady komunalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady komunalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady komunalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady komunalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie o zamówieniu - ogłoszenie 1082018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu - ogłoszenie 108 2018nowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 22 listopada 2018 roku wpłynął wniosek o zmianę koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Buczyna I” położonego w miejscowości Buczyna, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 27 listopada 2018 roku wpłynął wniosek o zmianę koncesji na wydobywanie piasków ze złoża „Brodowice” położonego w miejscowości Brodowice, gmina Rudna, powiat lubiński, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Mobilność przestrzenna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "94_18 - informacja o wyborze najkorzystniejszejoferty - 10 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - badanie(Mobilność) - 94_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Mobilność przestrzenna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Infrastruktury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Gospodarki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Turystyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Finanse Województwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sekretarz Województwa - Departament Organizacyjny i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KZ 6 12 2018.doc - porządek obradKZ 6 12 2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie WPF-u i budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie WPF-u i budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.07.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.07.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "p o KRG 05 12 18.doc - p o KRG 05 12 18.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Halina Noszczyk - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na zakończenie funkcji w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Struktura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Symbole - uchwała nr 1_VI_18 symbole.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Struktura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Struktura - uchwała nr 1_VI_18 struktura.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników UMWD pn. „Niepełnosprawni w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "103_18 - informacja o udzieleniu zamówienia - 6 -informacja o udzieleniu zamówienia - szkolenie PROW, KSOW, Ryby -103_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników UMWD pn. „Niepełnosprawni w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "53_18 - informacja o wyborze najkorzystniejszejoferty - 37 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - badanie(ICT) - 53_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
24.10.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
19.09.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Marszałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Rady Kuratorów fundacji - Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - OGŁOSZENIE OUDZIELENIU ZAMÓWIENIA.htm"
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego VI kadencji oraz wyboru ich składów osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Departament Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018.04.18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Zestaw ratownictwa drogowego dla OSP GRS Starówka”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Zestaw ratownictwa drogowego dla OSP GRS Starówka”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Zestaw ratownictwa drogowego dla OSP GRS Starówka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale Organizacyjnym w Biurze Marszałka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
19.09.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "p o KBiF 06 12 18.doc - p o KBiF 06 12 18.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "p o KRG 05 12 18.doc - p o KRG 05 12 18.doc"
Dotyczy dokumentu:
24.10.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 18.12.05.doc - Porządek obradKRT 18.12.05.doc"
Dotyczy dokumentu:
2018.11.29
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 37/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 36/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Funduszy Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Funduszy Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisje Stałe Sejmiku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
29.11.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
29.11.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
29.11.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
29.11.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19 listopada 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna