Rejestr zmian w biuletynie

11.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnienie postępowania 114_2017"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4625/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3614/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia Zespołowi Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku na realizację zadania pn.: „Modernizacja i dostosowanie budynku Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich do obowiązujących norm i standardów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4624/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia Pogotowiu Ratunkowemu w Jeleniej Górze w 2017 roku dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Pogotowi Ratunkowych oraz Sfinansowanie zakupu ambulansów dla Pogotowi Ratunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4623/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy w 2017 roku dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Pogotowi Ratunkowych oraz Sfinansowanie zakupu ambulansów dla Pogotowi Ratunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4622/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia Pogotowiu Ratunkowemu w Wałbrzychu w 2017 roku dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Pogotowi Ratunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4621/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia Pogotowiu Ratunkowemu we Wrocławiu w 2017 roku dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Pogotowi Ratunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4620/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4468/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Zarząd Województwa Dolnośląskiego jest organem zatwierdzającym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4619/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3194/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2017 na realizację zadania pn. „Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy” dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4618/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3436/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu ratownictwa górskiego w roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4617/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1671/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Leszkowi Lochowi – Dyrektorowi Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4616/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Starszym Specjalistom ds. Zarządzania Drogami w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4615/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3772/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4614/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia Fundacji PAX realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4613/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4612/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu na realizację zadania pn.: „Wydanie monografii naukowej pt.: „Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4611/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Nowy Wrocław” dotyczącej wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Województwa Dolnośląskiego oraz potraktowania tego budżetu jako projektu pilotażowego w odniesieniu do zadań o charakterze kulturalnym i polityki młodzieżowej, przy jednoczesnej rezerwacji środków finansowych w uchwale budżetowej na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Druk oraz dostawa do siedziby Zamawiającego mapy Lokalnych Grup Działania na Dolnym Śląsku objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4610/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4609/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w zakresie udzielania beneficjentom ulg w spłacie zobowiązań dotyczących należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację RPO WD 2014-2020 w ramach działań wdrażanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz innych należności związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także odsetek od tych środków i od tych należności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4608/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w zakresie udzielania beneficjentom ulg w spłacie zobowiązań dotyczących należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację RPO WD 2014-2020 w ramach działań wdrażanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych należności związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także odsetek od tych środków i od tych należności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4607/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w zakresie odzyskiwania środków podlegających zwrotowi w ramach działań wdrażanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4606/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1185/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4605/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1184/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Decyzji o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4604/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyboru projektów Instytucji Zarządzającej RPO, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz podmiotów zaangażowanych w realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4603/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4424/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4602/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Opisu Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” (wersja nr 4.0)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4601/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Zarolowani złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4600/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiemu Związkowi Tenisowemu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4599/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Vario Clubu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4598/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Dolnośląskiemu Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu na rozbiórkę budynku pompowni
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4597/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu, przy ul. Grójeckiej 12-14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4596/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4220/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Programowej programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4595/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4594/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018” oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej wniosków gmin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załacznik nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał. nr 2 oświadczenie.doc
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR - Odznaka SREBRNA - OSOBY FIZYCZNE.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR - Odznaka SREBRNA - OSOBY FIZYCZNE.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR - Odznaka ZŁOTA - INSTYTUCJE.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR - Odznaka ZŁOTA - INSTYTUCJE.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR - Odznaka ZŁOTA - OSOBY FIZYCZNE.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR - Odznaka ZŁOTA - OSOBY FIZYCZNE.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KBIF.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały antysmogowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały antysmogowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały antysmogowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Programy ochrony powietrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały antysmogowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Programy ochrony powietrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług tłumaczenia pisemnego i ustnego, oraz wynajmu sprzętu do tłumaczeń symultanicznych na potrzeby projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług tłumaczenia pisemnego i ustnego, oraz wynajmu sprzętu do tłumaczeń symultanicznych na potrzeby projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Emisji do Powietrza w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Weryfikacji Zamówień Publicznych w Wydziale Kontroli RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługa tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski oraz wynajmu sprzętu do tłumaczeń ustnych na potrzeby realizacji projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE” w ramach Programu Interreg Europa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługa tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski oraz wynajmu sprzętu do tłumaczeń ustnych na potrzeby realizacji projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE” w ramach Programu Interreg Europa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Świąteczny czas” Wsparcie i aktywizacja osób głuchoniewidomych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa publikacji pod tytułem "Informator Samorządów Dolnego Śląska 2017" w liczbie 350 sztuk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert "
Dotyczy dokumentu:
Dostawa publikacji pod tytułem "Informator Samorządów Dolnego Śląska 2017" w liczbie 350 sztuk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty107_2017"
Dotyczy dokumentu:
Beniamin Noga - korekta oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
11/2016 - w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Analiza ekonomiczno-finansowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
94/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Analiza ekonomiczno-finansowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KBIF.doc"
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Janowicach Wielich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Janowicach Wielich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska wyrażającego poparcie stanowiska XXXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP dotyczącego nowelizacji Kodeksu wyborczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniupostępowania 101_2017"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Józefowi Żądło Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Szabatowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Elżbiecie Miklis Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Stanisławowi Kupczykowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Drgasowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zdzisławowi Berdysowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Teatrowi im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wiktorowi Piotrowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/922/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/921/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Dolnośląskiego za lata 2017, 2018 i 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zawarcia umowy o współpracy regionalnej Województwa Dolnośląskiego z Republiką Serbską
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1055/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 i 2018 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Oława na adaptację lokali mieszkalnych dla pogorzelców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/1171/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2017”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę państwa ………………………………………………….. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania pani ………………………………………………….. do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Luboszyce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Stronie Śląskie darowizny nieruchomości, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości zabudowanych wojewódzkimi magazynami przeciwpowodziowymi, położonych w miejscowościach Kiełczów, Słup, Lwówek Śląski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego projektu „Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/1165/17 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom wyłonionym w ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2017” na dofinansowanie realizacji zadań własnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/926/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie pn. "Nowa Perspektywa - Lepszy Start"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie "Czas na zawodowców"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1032/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Lubuskim dotyczącego powierzenia i przyjęcia części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w roku 2017 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Bolesławieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2318 D wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 297 w miejscowości Bolesławiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1021/13 w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1022/13 w sprawie nadania statutu Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1019/13 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Starszy specjalista w Dziale Projektów EFRR II w Wydziale Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Ronictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wydziale Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/950/13 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1025/13 w sprawie nadania statutu Pogotowiu Ratunkowemu w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1023/13 w sprawie nadania statutu Pogotowiu Ratunkowemu w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1024/13 w sprawie nadania statutu Pogotowiu Ratunkowemu we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/945/13 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/944/13 w sprawie nadania statutu Zakładowi Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/840/12 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Gromkowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
105/2015 - w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
119/2011 - w sprawie powołania Dolnośląskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
92/2017 - W sprawie uchylenia zarządzenia nr 119/2011 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie powołania Dolnośląskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
93/2017 W sprawie uchylenia zarządzenia nr 105/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
92/2017 - W sprawie uchylenia zarządzenia nr 119/2011 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie powołania Dolnośląskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Wyniki SP ZOZ za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 października 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Wdrażania w Wydziale Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SP ZOZ za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Badowska - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Badowska - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
64/2017 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
73/2017 - W sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
80/2017 - W sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
85/2017 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
91/2017 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Dyretkora Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kłodzku przy ul. Połabskiej 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sprostowanie dot. ogłoszenia o zamówieniu "
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4546/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.12.2017

Dotyczy dokumentu:
29.11.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ -DU-Z.272.111.2017"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie i produkcja 3 multimediów na potrzeby projektu pn.: „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAŁĄCZNIKI 1-4 - Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów na 2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawy do załatwienia w Departamencie Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania Departament Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE - PIERWSZA STRONA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty104_2017"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy Alei Wiśniowej 36, ul. Sztabowej 93, 95, 97, ul. Sudeckiej 92-96
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Ludwikowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy Alei Wiśniowej 36, ul. Sztabowej 93, 95, 97, ul. Sudeckiej 92-96
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny, położonej w miejscowości Luboszyce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna