Rejestr zmian w biuletynie

15.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w kategoriiXIII .doc - Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w kategorii XIII .doc
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w kategorii XIII- Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w kategorii XIII .doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w kategorii XIII.doc - Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w kategorii XIII .doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w kategoriiXIII - Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w kategorii XIII .doc
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - Daneosobowe.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - Daneosobowe.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o nieodpłatne korzystanie z informacjigeologicznej - Karta informacyjna - bezpłatna.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o nieodpłatne korzystanie z informacjigeologicznej - Karta informacyjna - bezpłatna.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie zinformacji geologicznej za wynagrodzeniem - Karta informacyjna -informacja płatna.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z informacjigeologicznej za wynagrodzeniem - Karta informacyjna - informacjapłatna.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w kategorii XIII- Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w kategorii XIII .doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w kategoriiXIII - Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w kategorii XIII .doc
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w kategorii XIII - Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w kategorii XIII .doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w kategoriiXIII - Karta informacyjna - wniosek.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w kategoriiXIII - nr 11a - wniosek o stwierdzenie kwalifikacji kategorii XIII.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w kategorii XIII- nr 11a - wniosek o stwierdzenie kwalifikacji kategorii XIII.doc"
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Miza - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 25 kwietnia 2018 r., wydana została decyzja nr 3/E/2018,tj. koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Laskowa II” położonego w miejscowości Laskowa, gmina Żmigród, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład oraz publikacja 10 jednostronicowych materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -SIWZ41.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład oraz publikacja 10 jednostronicowych materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -SIWZ41.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład oraz publikacja 10 jednostronicowych materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji wielostanowiskowej na program antywirusowy wraz z aktualizacją bazy wirusów na okres 36 miesięcy oraz wdrożeniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4. Załaczniki 1,3,4 do SIWZ-wersja edytowalna -załaczniki 1,3,4 do SIWZ - wersja edytowalna.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji wielostanowiskowej na program antywirusowy wraz z aktualizacją bazy wirusów na okres 36 miesięcy oraz wdrożeniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5. Instrukcja złożenia JEDZ prez ePUAP -instrukcja złożenia JEDZ przez ePUAP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji wielostanowiskowej na program antywirusowy wraz z aktualizacją bazy wirusów na okres 36 miesięcy oraz wdrożeniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji wielostanowiskowej na program antywirusowy wraz z aktualizacją bazy wirusów na okres 36 miesięcy oraz wdrożeniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5. Instrukcja złożenia JEDZ przez ePUAP -instrukcja złożenia JEDZ przez ePUAP.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zakup licencji wielostanowiskowej na program antywirusowy wraz z aktualizacją bazy wirusów na okres 36 miesięcy oraz wdrożeniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład oraz publikacja 10 jednostronicowych materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników regionalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia - ogloszenie oudzieleniu zamowienia 2018-OJS113-257688-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018r. poz. 450 z poź. Zm.) na realizację zadania publicznego pn. Góry są w porządku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłkarski „Wrocław Trophy”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIV/41/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Województwo Dolnośląskie kredytu bankowego w wysokości 90.000.000 zł wnioskowanego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 31.700.000 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w wysokości 58.300.000 zł.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr XIV/41/2018 SkładuOrzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przezWojewództwo Dolnośląskie kredytu bankowego w wysokości 90.000.000zł wnioskowanego na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu wwysokości 31.700.000 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułuzaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w wysokości58.300.000 zł." na "Uchwała nr XIV/41/2018 Składu OrzekającegoRegionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2018 r. wsprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez WojewództwoDolnośląskie kredytu bankowego w wysokości 90.000.000 złwnioskowanego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wwysokości 31.700.000 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułuzaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w wysokości58.300.000 zł."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIV/41/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Województwo Dolnośląskie kredytu bankowego w wysokości 90.000.000 zł wnioskowanego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 31.700.000 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w wysokości 58.300.000 zł.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIV/41/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Województwo Dolnośląskie kredytu bankowego w wysokości 90.000.000 zł wnioskowanego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 31.700.000 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w wysokości 58.300.000 zł.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIV/41/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Województwo Dolnośląskie kredytu bankowego w wysokości 90.000.000 zł wnioskowanego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 31.700.000 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w wysokości 58.300.000 zł.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póż. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „WROCLOVE ULTIHAT”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póż. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Wrocławia w Nordic Walking”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póż. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Latający Wrocław – rodzinny piknik frisbee”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póż. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „WROCLOVE ULTIHAT”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Medyk - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Maroszek - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Michał Mlądzki - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Michał Mlądzki - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Mazur - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Matusiak - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Marosz - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Adam Maciejczyk - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE - PIERWSZA STRONA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Łaganowska - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozpoczęcie naboru kandydatów do Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plik - formularz zgłoszenia_DSRS.doc"
Dotyczy dokumentu:
Rozpoczęcie naboru kandydatów do Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plik - zgoda na przystąpienie do Rady WZÓR.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rozpoczęcie naboru kandydatów do Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plik - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc"
Dotyczy dokumentu:
Rozpoczęcie naboru kandydatów do Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Leszek Loch - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Lange - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Zdrowe życie promujemy i wspólnie się przy tym integrujemy”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „VI Festiwal Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej dn. 28 lipca 2018”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Zdrowe życie promujemy i wspólnie się przy tym integrujemy”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „VI Festiwal Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej dn. 28 lipca 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Mobilna Akademia Przedszkolaka”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Zdrowe życie promujemy i wspólnie się przy tym integrujemy”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu "Aktywny Dolny Śląsk" w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu "Aktywny Dolny Śląsk" w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu "Aktywny Dolny Śląsk" w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kalkulacja kosztów - Załącznik nr 3 - Kalkulacjakosztów - Zalacznik_nr_3.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu "Aktywny Dolny Śląsk" w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie - Załącznik nr 4 - Oświadczenie -Zalacznik_nr_4.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Urządzenie skweru pn. Kącik Sołtysa pod Morwą w centrum wsi oraz rozmieszczenie elementów informacyjno-edukacyjnych promujących walory wsi i podnoszących jej estetykę”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
CENTROZŁOM Wrocław S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
CENTROZŁOM Wrocław S.A.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 138-2007-wygaśnięcie - PZ138-2007-wygaśnięcie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autokaru wraz z kierowcą / kierowcami na terenie kraju na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "44_18 - informacje z otwarcia ofert - 3 - informacjez otwarcia ofert - transport - 44_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autokaru wraz z kierowcą / kierowcami na terenie kraju na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Paweł Karpiński - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa kontenera obrandowanego logotypami Dolnego Śląska wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem strefy Dolnego Śląska podczas cyklu eventów pn. "Projekt Plaża” z TVN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty40_2018 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_40 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danychosob. - oświadczenie przetwarzanie danych oraz klauzula 2018 -ostateczne.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzaniedanych osobowych (nie dotyczy osób prawnych) - przetwarzanie danych 1203 2018.doc
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bartosz Kotecki - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Waldemar Kaźmierczak - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lucyna Kurowska - Trudzik - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ryszard Kułak - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Kulik - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogusława Kozłowska - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Józef Kochniarczyk - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Klag - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku - VI tura
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jacek Kasprzak - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póżn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „IX Turniej Piłki Nożnej im. Zbigniewa Cichego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku - VI tura
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.06.2018

Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Szkolenia komputerowe dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "43_18 - odpowiedzi na pytania i informacja dot.modyfikacji ogłoszenia w części dot. przetwarzania danych osobowych -2_1a - odpowiedzi na pytania i info o modyfikacji ogłoszenia -szkolenia komputerowe (3 zadania) - 43_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Szkolenia komputerowe dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie I naboru na konkursu „Aktywny Dolny Śląsk” – sport i turystyka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu na prośbę p. Kamili Kubik
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 22 maja 2018 roku wpłynął wniosek o zmianę koncesji na wydobywanie granitu ze złoża „Morawa-Wschód” położonego w miejscowości Strzegom, gmina Strzegom, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa publikacji na temat Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa publikacji na temat Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty -Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - DU-Z.272.24.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Arkadiusz Kawka - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Kajca - oświdczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Kajca - oświdczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Krośnicach (dz. nr 508/103, dz. nr 508/104)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 40 (dz. nr 554/138)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o II przetargu - Stronie Śląskie ul.Morawka 40 (dz. nr 554/138) - Ogłoszenie - II przetarg StronieŚląskie ul. Morawka 40.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 40 (dz. nr 554/138)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
69/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 115/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR-y)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 115/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR-y)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
115/2015 - w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR-y)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
37/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 115/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR-y)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 44 (dz. nr 554/134)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Paweł Wróblewski - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Paweł Wróblewski - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Cezary Przybylski - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Cezary Przybylski - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Święto chleba z pomidorem”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lilla Jaroń - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Artur Gulczyński - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Grzegorek - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jacek Kacalak - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich – Piotrowice 2018”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich – Piotrowice 2018”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oferta - Stowarzyszenie Przyjaciół WsiNiedźwiedzice..pdf - Oferta - Stowarzyszenie Przyjaciół WsiNiedźwiedzice..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich – Piotrowice 2018”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oferta - Stowarzyszenie Przyjaciół WsiNiedźwiedzice.pdf - Oferta - Stowarzyszenie Przyjaciół WsiNiedźwiedzice.pdf
Dotyczy dokumentu:
Janusz Jerzak - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. publicznego pn. „Hubertus 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich – Piotrowice 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tomasz Janczak- oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Janina Hulacka - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druk i dostawa folderów promujących Dolny Śląsk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - OGŁOSZENIE OUDZIELENIU ZAMÓWIENIA.htm"
Dotyczy dokumentu:
Druk i dostawa folderów promujących Dolny Śląsk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Janina Hulacka - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Hap - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Grzebieniak - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Renata Granowska - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 197/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 4 czerwca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 7 powiatów województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze - wybor.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 7 powiatów województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługa dostępu do elektronicznego systemu informacji prawnej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -wybór 37_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Letnia Akademia Piaskowca III”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „”Artyści” w miejscu pracy na rzecz regionu Ziemi Kłodzkiej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Rekonstrukcja życia i dzieła Piotra Włostowica – warsztaty”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Wielokulturowe dziedzictwo kłodzkiej wsi – zabytki, które warto zobaczyć!”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do użyczenia dla RZSW, znajdujących się w budynku położonym w Trzebnicy przy ul. Milickiej 23
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do użyczenia dla WIORiN, znajdujących się w budynku położonym w Trzebnicy przy ul. Milickiej 23
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jana Pawła II 29 A (dz. nr 171/2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nowej Rudzie przy ul. Kolejowej 24a
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna