Rejestr zmian w biuletynie

14.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Starszy specjalista w Dziale Płatności i Rozliczeń EFRR w Wydziale Obsługi Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 12.01.2018 roku wydana została decyzja nr 1/WE/2018 wygaszająca koncesję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 13/96 z dnia 30.05.1996 r. z późn. zm. udzieloną firmie Cemex Polska Sp. z o.o. na wydobywanie granitu ze złoża „Gołaszyce”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. o przyjęciu Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020 i o możliwościach zapoznania się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowego opracowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wydziael Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inwentaryzacja ilości zdeponowanych odpadów eksploatacyjnych powstających przy wydobywaniu i przeróbce surowców skalnych na terenie woj. dolnośląskiego w latach 2010-2016 w czynnych zakładach górniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "122_17 - informacja o modyfikacji SIWZ - 2_1 -informacja o modyfikacji SIWZ - badanie (inwentaryzacja odpadw) -122_17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Inwentaryzacja ilości zdeponowanych odpadów eksploatacyjnych powstających przy wydobywaniu i przeróbce surowców skalnych na terenie woj. dolnośląskiego w latach 2010-2016 w czynnych zakładach górniczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Weryfikacji Zamówień Publicznych w Wydziale Kontroli RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale Projektów i Rozliczeń w Wydziale Informatyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacjedemontażu i punkty zbierania pojazdów - Wykaz przedsiębiorcówprowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacjedemontażu i punkty zbierania pojazdów - Wykaz przedsiębiorcówprowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko ordynatora: VI ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, REUMATOLOGII I GERIATRII
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko ordynatora VI ODZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, REUMATOLOGII I GERIATRII
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko ordynatora VI ODZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, REUMATOLOGII I GERIATRII
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jednostki Oświaty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "JEDNOSTKI OŚWIATY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWADOLNOŚLĄSKIEGO - jednostki_SWD 12 01 2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Jednostki Oświaty
Treść zmiany:
Usunięto załącznik JEDNOSTKI OŚWIATY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWADOLNOŚLĄSKIEGO - jednostki_SWD_14_07_2017.doc

11.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie multimedialnego informatora gospodarczego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacje z otwarcia ofert - informacje z otwarciaofert - 117_17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr 2017.pdf - Rejestr 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr 2017.pdf - Rejestr 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4755/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4753/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 28 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4752/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania materiałów pozyskanych w trakcie inwestycji i remontów dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4751/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia i animacji Dolnośląskich Punktów Doradczych tworzących Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4750/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na koszty działania zakładów aktywności zawodowej działających na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4748/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia Województwa Dolnośląskiego do projektu badawczego "Badanie powiązań i ich potencjału dla przyszłego rozwoju funkcjonalnych obszarów transgranicznych" w ramach konkursu Programu ESPON 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4747/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.04.02-02-0037/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4746/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.04.02-02-0036/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4745/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.04.01-02-0234/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4744/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.04.01-02-0050/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4743/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3562/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy, porozumienia oraz decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4733/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4732/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4657/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3211/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Szkoła bez barier - inwestycje w edukację podstawową i gimnazjalną" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4656/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4145/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Szkoła bez barier - inwestycje w edukację ponadgimnazjalną" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 176/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 10 stycznia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze brokera ubezpieczeniowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia i animacji Dolnośląskich Punktów Doradczych tworzących Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Wykaz osób prawnych i fizycznych orazjednostek organizacyjnych i nieposiadających osobowości prawnej,którym w roku 2016 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej500 zł" na "Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostekorganizacyjnych i nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku2017 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeńlub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł"
Dotyczy dokumentu:
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostekorganizacyjnych i nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku2016 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeńlub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł - Wykaz za2016 rok.docx
Dotyczy dokumentu:
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostekorganizacyjnych i nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku2016 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeńlub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł - Wykaz za2017 rok.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Udzielonych Poręczeń i Gwarancji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Udzielonych Poręczeń i Gwarancji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Dolnośląskie wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sekretarz Województwa - Departament Organizacyjny i Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 104_2017 -Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia _2018-OJS005-006835.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Produkcja spotu radiowego na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia -OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.htm"
Dotyczy dokumentu:
Produkcja spotu radiowego na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Osoby Niepełnosprawne na Dolnym Śląsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Produkcja spotu radiowego na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Produkcja spotu radiowego na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania - unieważnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Akty prawne dotyczące geodezji i kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzielonych w IV kwartale 2017 rokuumorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - umorzenia IVkwartał 2017 rok.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o udzielonych w IV kwartale 2016 rokuumorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - umorzenia IVkwartał 2016.docx
Dotyczy dokumentu:
Osoby Niepełnosprawne na Dolnym Śląsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawy załatwiane w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Kombatantów 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 21.12.2017 roku wpłynął wniosek firmy WALBET A.D.K. WALKOWIAK Spółka jawna, ul. Kobylińska 35, 63-910 Miejska Górka o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Radziechów III”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 19.12.2017 roku wpłynął wniosek Pani Katarzyny Nogała i Pana Krzysztofa Nogała, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą „TRANS-HURT”, ul. Kadecka 34, 63-900 Rawicz, o zmianę koncesji Wojewody Wrocławskiego nr 23/E/96 z dnia 06.12.1996 r. (z późniejszymi zmianami), udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Laskowa II”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
90/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
86/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
47/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
50/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
76/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2009 z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
60/2009 - w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2009 z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ I Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 107_2017 -Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne wersje regulaminów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Administracyjno-Finansowym w Biurze Marszałka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4730/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4741/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego do zaciągania zobowiązań wieloletnich wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna