Rejestr zmian w biuletynie

13.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 r. do katalogu Przeprowadzone przez Urząd Marszałkowski w menu przedmiotowym

08.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania RBWD do katalogu Współpraca z Regionami Europejskimi w menu podmiotowym

03.04.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Promocji w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wydział Promocji Województwa)

29.03.2019

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Transportu w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych w menu przedmiotowym

27.03.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego do katalogu Departament Spraw Społecznych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geologii w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geodezji i Kartografii w menu przedmiotowym

20.03.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Komisja doraźna do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

21.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacje z otwarcia ofert - informacje z otwarcia170_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej, gastronomicznej i gastronomiczno - cukierniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załaczniki do programu-hałas-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Część III linie kolejowe-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Część II Jelenia Góra-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Część I drogi wojewódzkie-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "regulamin konkursu na ordynatoraoddzialu zakaznego.doc" na "plik"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługi restauracyjne i cateringowe na potrzeby wydarzeń projektu "REMIX - inteligentne i zielone regiony górnicze UE"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jerzego Pokoja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania - odpowiedzi na pytania -SharePoint - 109_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Grzegorza Macko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje i zapytania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje i zapytania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
87/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 87/2018 MarszałkaWojewództwa Dolnośląskiego z dnia 11 listopada 2018 r. w sprawieszczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych" na"Zarządzenie nr 87/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia11 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań DepartamentuSpraw Społecznych"
Dotyczy dokumentu:
87/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
85/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Gospodarki
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 85/2018 MarszałkaWojewództwa Dolnośląskiego z dnia 1 1grudnia 2018 r. " na"Zarządzenie nr 85/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia11 grudnia 2018 r. "
Dotyczy dokumentu:
85/2018 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Gospodarki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
92/2018 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
89/2018 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 05.12.2018 roku wpłynął pana Pawła Woźnego o zmianę koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 6/E/2018 z dnia 21.06.2018 r., udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Jezierzyce Wielkie I".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 05.12.2018 roku wpłynął wniosek firmy: Berger Bau Polska Sp. z o.o., ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław o zmianę koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 11/99 z dnia 11.03.1999 r. (ze zm.), udzielonej na wydobywanie granitu ze złoża "Goczałków".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 14.12.2018 r. wydana została decyzja nr 27/2018, zmieniająca koncesję Wojewody Wałbrzyskiego nr 5/93 z dnia 16.03.1993 r. (ze zm.) udzieloną na wydobywanie granitu ze złoża „Borów I - kam. 49 a", położonego w miejscowości Kostrza, gmina Strzegom, powiat jaworski, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wydania decyzji nr 28/2018 odmawiającej uchylenia w całości decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 33/2013 z dnia 05.09.2013 r. zmieniającej koncesję Ministra Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 9/96 z dnia 22.04.1996 r. udzieloną na wydobywanie piasku kwarcowego ze złoża "Krzeszówek" położonego na terenie gminy Kamienna Góra, powiat Kamienna Góra, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do ministra właściwego do spraw środowiska o odwołanie członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do ministra właściwego do spraw środowiska o odwołanie członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do ministra właściwego do spraw środowiska o odwołanie członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Organizacji Urzędu w Wydziale Organizacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Mańkowska - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Krawczyk -oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 161/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie procedury dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 160/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na I kwartał 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 159/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 351/II/03 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 158/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Głównej i ul. Spółdzielczej w Marciszowie w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 328 w Marciszowie na odcinku od budynku przy ul. Głównej 72 do budynku przy ul. Głównej 86 i budynku przy ul. Spółdzielczej nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 157/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części powierzchni użytkowej dachu w budynku położonym w Trzebnicy przy ul. Milickiej 23
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 156/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powtórzenia procedury sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kudowie Zdroju, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 32/7 o powierzchni 0,1188 ha i nr 27/1 o powierzchni 0,0249 ha, AM-2, obręb Bukowina - w trybie ustnego przetargu nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 155/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu na rozbiórkę budynku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 154/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o przyznanie nagród sportowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 153/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 151/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Przebudowa jednostek wytwarzających energię cieplną z wykorzystaniem OZE w budynku DODN w Jeleniej Górze, ul. 1-Maja 43” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 150/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5021/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie Planu zadań rekultywacyjnych na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 149/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-363-ARiMR/4/z Sporządzanie i poprawa dokumentów finansowo-księgowych oraz ustalanie kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych w ramach działań objętych PROW na lata 2014-2020, obsługiwanych przez podmioty wdrażające/DDD ARiMR
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 148/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wydania opinii do "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strzegom na lata 2019-2033"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 147/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wydania opinii do "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głuszyca"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 146/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1536/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oceny programów rewitalizacji gmin województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 145/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4560/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Regionalnego Forum Terytorialnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 144/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Województwa Dolnośląskiego jako Członków Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 143/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku na realizację zadania pn. "Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 142/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku na realizację zadania pn. "Działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Samborski - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 141/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4723/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2018 na realizację zadania pn. „Działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu” dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 140/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4722/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2018 na realizację zadania pn. "Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 139/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5139/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia w 2018 roku Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa dolnośląskiego w celu zwiększenia dostępności do świadczeń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 138/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 5138/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia w 2018 roku Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Modernizacja i dostosowanie budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy do obowiązujących norm i standardów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 137/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5136/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Szpitalowi Specjalistycznemu im. A. Falkiewicza we Wrocławiu dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na realizację zadania pn.: Modernizacja i dostosowanie budynków Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu do obowiązujących norm i standardów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 136/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Marszałkowskich Regionalnych Punktów Doradztwa Pozarządowego w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 135/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3386/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania Dolnośląskiej Kapituły Wspierania Uzdolnień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 134/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3385/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Dolnośląskiego Sytemu Wspierania Uzdolnień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 132/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2545/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 383 ul. Świdnicka)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 130/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2600/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania zleceń płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w zakresie budżetu środków europejskich dla projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 128/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4190/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Budowa obejścia m. Złotoryi - etapami" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 127/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3997/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Połączenie miast Dolnego Śląska - budowa południowo wschodniego obejścia Bolesławca" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 126/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2428/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 341 do drogi powiatowej nr 1353D w m. Radecz – jako kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 125/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dla Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - ZIT AW (TYP A Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, wyposażenie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług) Nr naboru RPDS.06.01.04-IP.03-02-280/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 124/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1217/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Dolnośląskiego w sprawach związanych z realizacją projektów w ramach Priorytetu 11 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Michalak - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - DU-Z.272.83.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 123/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5281/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia do jednoosobowego zatwierdzania i podpisywania dokumentów w zakresie kontroli systemowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (będących w kompetencji Wydziału Zarządzania Finansowego RPO)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 122/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na grudzień 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 121/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacji Ekspert-Kujawy od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0108/18, pn. "AKTYWNI RODZICE - pomoc finansowa na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 dla opiekunów gotowych na powrót na rynek pracy we Wrocławiu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 120/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Grzegorz Jucewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Grzegorz Jucewicz "MANAGEMENT SERVICES", od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0087/18, pn. "Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku "GWIAZDECZKA" w Legnicy”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 119/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Gminy Niechlów, od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0061/18, pn. "DOBRY START dla malucha i rodzica!"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 117/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Monika Mostowy-Hibner, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: STOKROTKA Niepubliczny Żłobek Monika Mostowy-Hibner, od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0078/18, pn. "Stokrotki Trzy - utworzenie niepublicznego żłobka w Żernikach Wrocławskich"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 116/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Thames Sp. z o.o., od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0094/18, pn. "Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie nowych miejsc opieki w formie klubu dziecięcego w gminie Oława i w gminie Długołęka"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 115/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Gmina Wrocław, od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0076/18, pn. "AKTYWNI RODZICE"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 80/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki Dolnośląski Fundusz Gospodarczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 79/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 78/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 77/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania kandydata na członka zarządu spółki Agencja Rozwoju Regionalnego "Arleg" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Cezary Przybylski - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Cezary Przybylski - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale Organizacyjnym w Biurze Marszałka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Wdrażania w Wydziale Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 4/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 17 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie WPF-u i budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stanowiska ZWD dotyczące wniosków do projektu budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stanowiska ZWD dotyczące wniosków do projektu budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "stanowiska ZWD 2.pdf - stanowiska ZWD 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Stanowiska ZWD dotyczące wniosków do projektu budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik stanowiska zarzadu 1.pdf - stanowiska zarzadu1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Stanowiska ZWD dotyczące wniosków do projektu budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stanowiska ZWD dotyczące wniosków do projektu budżetu WD na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stanowiska ZWD dotyczące wniosków do projektu budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie WPF-u, uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie WPF-u, uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik autopoprawki do budżetu i WPF-u 2019 IV.pdf -autopoprawki do budżetu i WPF-u 2019 IV.pdf
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie WPF-u, uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie WPF-u, uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "autopoprawki do budżetu i WPF-u 2018 .pdf -autopoprawki do budżetu i WPF-u 2018 .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie WPF-u, uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stanowisko ZWD dotyczące wniosku Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wniosku Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości do projektu budżetu WD na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb modernizacji gazociągu relacji Biernatki – Legnica za Hutą ”, oraz wystąpieniu do Prezydenta Miasta Legnicy, Wójta Gminy Krotoszyce, Wójta Gminy Legnickie Pole oraz Wójta Gminy Wądroże Wielkie o zaopiniowanie przedłożonego projektu rozstrzygnięcia.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb modernizacji gazociągu relacji Biernatki – Legnica za Hutą ”, oraz wystąpieniu do Prezydenta Miasta Legnicy, Wójta Gminy Krotoszyce, Wójta Gminy Legnickie Pole oraz Wójta Gminy Wądroże Wielkie o zaopiniowanie przedłożonego projektu rozstrzygnięcia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Starszy Specjalista w Dziale Projektów EFS III w Wydziale Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 109/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stanowisko ZWD dotyczące wniosku Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wniosku Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości do projektu budżetu WD na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie WPF-u, uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Marszałkowskich Regionalnych Punktów Doradztwa Pozarządowego w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-IV.7222.20.2018.DM - 879.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej zatrudni lekarzy różnych specjalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej zatrudni lekarzy różnych specjalności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Departament Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Gospodarki Odpadami w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale ds. Ewidencji Księgowej Majątku w Wydziale Finansów i Rachunkowości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 110/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.12.06 - projekt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.10.25
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.12.06 - projekt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018.12.05
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IIIpodlinkowany.pdf - IIIpodlinkowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Usunięto załącznik IIIpodlinkowany.pdf - IIIpodlinkowany.pdf
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.12.2018

Dotyczy dokumentu:
2018.12.06
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu-aktualizacja adresarza
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Usunięto załącznik petycja Czerny.pdf - petycja Czerny.pdf
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Sprawozdawczości i Planowania w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Opłat Środowiskowych w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do projektu budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019 złożone przez Radnych niezrzeszonych, Kluby Radnych i Komisje Stałe Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Gospodarki Odpadami w Wydziale Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do projektu budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019 złożone przez Radnych niezrzeszonych, Kluby Radnych i Komisje Stałe Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Usunięto załącznik IIIpodlinkowany.pdf - IIIpodlinkowany.pdf
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IIIpodlinkowany.pdf - IIIpodlinkowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Usunięto załącznik IIIpodlinkowany.pdf - IIIpodlinkowany.pdf
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IIIpodlinkowany.pdf - IIIpodlinkowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -2018-OJS243-555921-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia zintegrowane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Xeos Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia zintegrowane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Xeos Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie WPF-u i budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie WPF-u i budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie WPF-u i budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie WPF-u i budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie WPF-u i budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "autopoprawki do budżetu i WPF-u 17 12 2018.pdf -autopoprawki do budżetu i WPF-u 17 12 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie WPF-u i budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie WPF-u i budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie WPF-u i budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13 - Powiadomienie nr 16 z dnia 13.12.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14 - Powiadomienie nr 17 z dnia 13.12.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15 - Powiadomienie nr 18 z dnia 13.12.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16 - Powiadomienie nr 19 z dnia 13.12.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "17 - Powiadomienie nr 20 z dnia 13.12.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie WPF-u i budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.12.2018

Dotyczy dokumentu:
2018.12.05
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018.05.22
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018.11.29
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne z języka polskiego na język czeski i z języka czeskiego na język polski na potrzeby realizacji projektów Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Deklaracji i Poświadczania Wydatków RPO w Wydziale Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Rozliczeń Podatku VAT w Wydziale Finansów i Rachunkowości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6.12.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad_KOŚiGW_18.12.18.doc - Porządekobrad_KOŚiGW_18.12.18.doc"
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prezentacja opony i oleje - prezentacja opony ioleje.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prezentacja baterie i akumulatory - prezentacjabaterie i akumulatory.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości zabudowanych, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Legnicy i Trzebnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania Wydziału Turystki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Turystyka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Zestaw ratownictwa drogowego dla OSP GRS Starówka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawka ZWD do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 SWD z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawka ZWD do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 SWD z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 18.12.20.doc - Porządek obradKRT 18.12.20.doc"
Dotyczy dokumentu:
18.11.29
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.10.25
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PORZADEK OBRAD KB 3 _2018.doc - PORZADEK OBRAD KB 3_2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do użyczenia położonych w Trzebnicy przy ul. Milickiej 23 - dla WIORiN we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do użyczenia położonych w Trzebnicy przy ul. Milickiej 23 - dla RZSW w Trzebnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości zabudowanych, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonych w Oławie i Środzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 2/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 4 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oddział Huta Miedzi "Cedynia" Orsk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oddział Huta Miedzi "Cedynia" Orsk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 45.7-2018 - PZ 45.7-2018.pdf"

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna