Rejestr zmian w biuletynie

20.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu asystentury osób starszych - zmiany
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28s Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27s - Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1924/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania zastępcy dyrektora do spraw artystycznych Teatru Polskiego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1923/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1922/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1921/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1920/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania nieograniczonych przetargów ustnych na dzierżawę lub najem nieruchomości, stanowiących własność Województwa Dolnośląskiego, wchodzących w skład Wojewódzkiego Zasobu Nieruchomości i nie będących we władaniu wojewódzkich osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1919/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 946/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie określenia składu i zasad funkcjonowania Grupy Ekspertów ds. Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1918/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 260/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i harmonogramu opracowania Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1917/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1554/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową w Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1916/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1654/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych w Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1915/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1138/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1914/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3290/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz jednoosobowego upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, do zatwierdzania i zmiany, w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego, niektórych dokumentów dotyczących zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1913/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacja "Mamy Prawa", od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.01.01-02-0065/19, pn. "Aktywna integracja moją szansą"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1912/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacja "Manufaktura Inicjatyw" od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.01.01-02-0016/19, pn. "Integracja - Aktywizacja"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1911/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Mieroszowskiego Centrum Kultury od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.04.03.04-02-0004/19, pn. "Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Mieroszowskiego Centrum Kultury - II etap"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1910/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - MBDOM DEWELOPER Sp. z o.o. od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.02.01-02-0048/19, pn. "Realizacja proinnowacyjnej usługi doradczej w firmie "MBDOM DEWELOPER" Sp. z o.o. w celu wdrożenia innowacji procesowej opartej na rozwiązaniach ICT"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
74/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
105/2019 - w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
105/2019 - w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
96/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
49/2018 - w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
24/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-V.7222.28.2019.AW - 906.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaktualizowany opis zakładanych rezultatów wraz zdodatkowymi informacjami dotyczącymi rezultatów realizacji zadaniapublicznego.docx - zaktualizowany opis zakładanych rezultatów wraz zdodatkowymi informacjami dotyczącymi rezultatów realizacji zadaniapublicznego.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie oferenta.docx - oświadczenieoferenta.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
16/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia procedury składania oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane do ich złożenia marszałkowi województwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
37/2015 - w sprawie określenia procedury składania oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane do ich złożenia marszałkowi województwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
78/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia procedury składania oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane do ich złożenia marszałkowi województwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
23/2020 - w sprawie powołania Zespołu do koordynowania prac w zakresie turystyki w związku ze skutkami wywołanymi przez koronawirusa COVID-19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1896/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 26 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1895/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3003/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne i inne lokale wykorzystywane na cele mieszkaniowe stanowiące własność Województwa Dolnośląskiego położone na terenie gminy Wrocław
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1894/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1893/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1892/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Wnioskodawcy - Pana ………………………… dotyczącego operacji pn. FOOD TRUCK „POD ŚLĘŻĄ”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1891/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Wnioskodawcy - Pani ……………………….. dotyczącego operacji pn. „Rozpoczęcie działalności gospodarczej Studia Graficznego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1890/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Wnioskodawcy - Pani ………………………….. dotyczącego operacji pn. „Utworzenie działalności gospodarczej - Agencji Ubezpieczeniowej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1889/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie udzielenia Specjalistycznemu Szpitalowi im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu w 2020 roku dotacji na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn.: Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1888/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy w 2020 roku dotacji na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn.: Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1887/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie udzielenia Dolnośląskiemu Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w 2020 roku dotacji na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn.: Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1886/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu w 2020 roku dotacji na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn.: Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1885/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie udzielenia Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w 2020 roku dotacji na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn.: Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1884/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. dotycząca rozpatrzenia petycji pracowników i Związków Zawodowych Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu w sprawie przywrócenia Pana Macieja Sokołowskiego na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1883/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania „Komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji” w 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1882/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu asystentury osób starszych oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1881/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5387/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1880/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1625/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1879/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1878/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1877/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1876/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 jako Organ I instancji w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1875/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia do podpisywania kierowanych do Ministra Finansów zgłoszeń beneficjentów PO KL 2007-2013 oraz RPO WD 2014-2020 do „Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich" prowadzonego przez Ministra Finansów oraz do podpisywania wniosków o zmiany w rejestrze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1874/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w zakresie odzyskiwania środków podlegających zwrotowi w ramach działań wdrażanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1873/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w zakresie udzielania beneficjentom ulg w spłacie zobowiązań dotyczących należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację RPO WD 2014-2020 w ramach działań wdrażanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych należności związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także odsetek od tych środków i od tych należności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1872/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Opisu Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020" (wersja nr 7.0)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1870/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program Prewencji u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca małych naczyń w województwie dolnośląskim w latach 2020-2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1869/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1467/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1868/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – Fundacja „Mamy Prawa”, od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.01.01-02-0070/19, pn. „Wykluczeniu mówię - nie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1867/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – Wiolety Bieżyńskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Piekarnia Bieżyński Wioleta Bieżyńska od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0004/19 pn. „Wdrożenie systemu cool rising w Piekarni Bieżyński w Świdnicy”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1866/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.04.05.01-02-0004/19 pn. „Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1861/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1842/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1841/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1840/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1834/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020 (informacja o pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów w dniu 24 lutego 2020 r. projektu Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego zaakceptowanego na posiedzeniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 17 lutego 2020 r.)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Programy działania dyrektorów nadzorowanych instytucji kultury
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Program kadencyjny Przemysław Wiater.pdf - Programkadencyjny Przemysław Wiater.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Programy działania dyrektorów nadzorowanych instytucji kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchw_SWD_BIP (55).xls - uchw_SWD_BIP (55).xls"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchw_SWD_BIP (55).xls - uchw_SWD_BIP (55).xls
Dotyczy dokumentu:
REJESTR UCHWAŁ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania planów finansów instytucji kulltury za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacjedemontażu i punkty zbierania pojazdów 13.03.2020 r. - Wykazprzedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbieraniapojazdów 13.03.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacjedemontażu i punkty zbierania pojazdów (18.09.2019 r.) - Wykazprzedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbieraniapojazdów (18.09.2019 r.).pdf
Dotyczy dokumentu:
22/2020 - w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje programu polityki zdrowotnej pn. Regionalny program zdrowotny zapobiegania i wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
82/2018 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
21/2020 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 82/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Stanisława Jurcewicza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 80-20.pdf - odpowiedź 80-20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Stanisława Jurcewicza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna