Rejestr zmian w biuletynie

10.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Wydział Informatyki
Treść zmiany:
Zmiana danych kontaktowych.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx - rejestr interpelacji i zapytań RadnychWojewództwa VI kadencji.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx - rejestr interpelacji i zapytań Radnych WojewództwaVI kadencji.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Województwa Dolnośląskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 691/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 328/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 671/VI/19 Zarządu Województwa dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 669/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zlecenia Związkowi Sybiraków oddział we Wrocławiu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 670/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrów Aktywności Obywatelskiej w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 728/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 25 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
97/2018 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzedu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 97/2018 Marszałka WojewództwaDolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. - 2018_097.pdf"
Dotyczy dokumentu:
97/2018 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzedu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 726/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 562/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na II kwartał 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
97/2018 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzedu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 725/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 283/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności budynków i urządzeń związanych z liniami kolejowymi nr 303, 316, 317, 319, 322, 336 i 372
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 723/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4531/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu refundacji kosztów podróży na zagraniczne spotkania w ramach projektów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 722/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wydania opinii do "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wałbrzych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 721/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5387/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 720/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie odwołania i rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 719/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zgody na zbycie środka trwałego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 718/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie odroczenia terminu zapłaty rat pożyczki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 717/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2912/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Wrocławiu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 oraz 2018 roku na realizację zadania pn.: Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej - DOMI - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 716/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia odwołań od negatywnej weryfikacji formalnej projektów złożonych w ramach zadania pn. „Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk” w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 715/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 690/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz listy projektów odrzuconych w ramach zadania pn. „Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk” w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 714/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia II naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
78/2018 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 713/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
121/2011 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
8/2011 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 711/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Uniwersytetowi Wrocławskiemu na realizację zadania pn. "X Krakowsko-Wrocławskie Spotkania Administratywistów Układ administracji publicznej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
43/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Usługi hotelowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o udzieleniu zamówienia - informacja oudzieleniu zamówienia I-2_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 710/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu na realizację zadania pn. Organizacja konferencji naukowej "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki w teorii i praktyce"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 709/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie w Technikum Specjalnym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu, kształcenia w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
105/2009 - w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 708/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie dofinansowania Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na zakup specjalistycznego sprzętu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 707/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyboru projektu w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne (Nr naboru RPDS.05.01.01-IZ.00-02-343/19)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 706/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zobowiązania do przygotowania do realizacji projektu pozakonkursowego Województwa Dolnośląskiego pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 341 na odcinku Dzierżoniów - Bielawa Zachodnia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 705/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2545/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 704/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego planu kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok obrachunkowy 1 lipca 2019 – 30 czerwca 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 703/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - MATE T sp. z o.o. od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0191/18, pn. "Wdrożenie do produkcji innowacyjnych, autorskich urządzeń do automatycznego zaparzania herbaty"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 702/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Firmy BARABAŚ Sp. z o.o. od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0207/18 pn. "Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących innowacyjnych prefabrykatów betonowych oraz uruchomienie ich masowej produkcji w przedsiębiorstwie BARABAŚ sp. z o.o."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 701/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w toku postępowania odwoławczego od decyzji określających kwotę środków przypadających do zwrotu, decyzji w przedmiocie zapłaty odsetek, decyzji w przedmiocie przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie z tytułu należności przypadających do zwrotu, decyzji w sprawie udzielania beneficjentom ulg w spłacie zobowiązań dotyczących należności z tytułu zwrotu płatności pochodzących z budżetu środków europejskich i dotacji oraz od innych decyzji dotyczących należności związanych z realizacją projektów finansowych z udziałem tych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 700/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w toku postępowania odwoławczego od decyzji określających kwotę środków przypadających do zwrotu, decyzji w przedmiocie przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie z tytułu należności przypadających do zwrotu, decyzji w sprawie udzielania beneficjentom ulg w spłacie zobowiązań dotyczących należności z tytułu zwrotu płatności pochodzących z budżetu środków europejskich i dotacji oraz od innych decyzji dotyczących należności związanych z realizacją projektów finansowych z udziałem tych środków w ramach działań 1.1 - 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 699/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie niestosowania art. 67 ust. 2a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L poz. 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 698/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 548/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs dla spółek wodnych na przyznanie dotacji celowej w 2019 roku związaną z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs dla spółek wodnych na przyznanie dotacji celowej w 2019 roku związaną z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs dla spółek wodnych na przyznanie dotacji celowej w 2019 roku związaną z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 677/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3290/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz jednoosobowego upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich ds. wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, do zatwierdzania i zmiany, w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego, niektórych dokumentów dotyczących zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Akty prawne dotyczące geodezji i kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe UMWD za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Sekretariacie Członka Zarządu i Departamentu w Departamencie Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Województwa Dolnośląskiego za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 721/VI/19 w sprawie zmiany uchwały z 21 maja 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Wojciecha Bochnaka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 32-19.pdf - odpowiedź 32-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Wojciecha Bochnaka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Anny Michalskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 31-19.pdf - odpowiedź 31-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Anny Michalskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Stanisława Jurcewicza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 33-19.pdf - odpowiedź 33-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Stanisława Jurcewicza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Departament Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SPZOZ za okres styczeń-marzec 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SPZOZ za okres styczeń-luty 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 679/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3674/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu w ramach projektu „CLIMATIC TOWN - Energetyczna Rewitalizacja Miast" na najlepsze inwestycje rewitalizacyjne z uwzględnieniem efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej (dalej „Konkurs") i zatwierdzenia Regulaminu Konkursu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki SPZOZ za styczeń 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 24/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 8 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 23/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 29 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługi transportowe przy użyciu mikrobusów i samochodów osobowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługi transportowe przy użyciu mikrobusów i samochodów osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Trasa egzaminu praktycznego na uprawnienia przewodnika górskiego- sudeckiego kl. III w dniach 25-26.05.2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Trasa egzaminu praktycznego na uprawnienia przewodnika górskiego- sudeckiego kl. III w dniach 25-26.05.2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Trasa egzaminu praktycznego na uprawnienia przewodnika górskiego- sudeckiego kl. III w dniach 25-26.05.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie II naboru na konkurs z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 675/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Poprawa warunków nauczania w zakresie zajęć gastronomicznych realizowana poprzez przebudowę i adaptację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w ZSP w Karpaczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 687/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Akty prawne dotyczące geodezji i kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawne dotyczące geodezji i kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacjedemontażu i punkty zbierania pojazdów (8.05.2019 r.) - Wykazprzedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbieraniapojazdów (8.05.2019 r.).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacjedemontażu i punkty zbierania pojazdów 16.04.2019 r. - Wykazprzedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbieraniapojazdów (16.04.2019 r.).pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-IV.7222.50.2018.IM - 886.pdf"

08.05.2019

Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Usługi cateringowe dla max. 1110 osób uczestniczących w 20 szkoleniach dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020 świadczonych we Wrocławiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wybór oferty najkorzystniejszej - wybór 42019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Roman Kozłowski - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
25/2016 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 117/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Zatrudnienie oraz Integracja społeczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
117/2015 - w sprawie zatwierdzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Zatrudnienie oraz Integracja społeczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
12/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 117/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Zatrudnienie oraz Integracja społeczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Barbara Grzegorczyk - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Walaszczyk - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Paweł Wybierała - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Damian Stawikowski - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Zdanowski - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie 20 szkoleń dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze oferty - DU-Z-I.272.3.2019 -Informacja o wyborze oferty - DU-Z-I.272.3.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania RPO
Treść zmiany:
usunięcie Pauliny Żywickiej z listy pracowników
Dotyczy dokumentu:
Departament Funduszy Europejskich
Treść zmiany:
usunięcie Moniki Śmigiel z listy pracoweników
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Witold Idczak - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dionizy Pacamaj - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dionizy Cezary Pacamaj - zakończenie funkcji.pdf -Dionizy Cezary Pacamaj - zakończenie funkcji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dionizy Pacamaj - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Robert Iwan - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dionizy Pacamaj - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Cezary Pacamaj - zakończenie funkcji.pdf - CezaryPacamaj - zakończenie funkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dionizy Pacamaj - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Michał Stachów - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Paweł Skrzywanek - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tomasz Maciejowski - oświadczenie majątkowe - rozpoczecie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Łukasz Dudkowski - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rafał Guzowski - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
30/2014 - w sprawie powołania komisji do spraw wyłączenia materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły przydatność użytkową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Piotr Rachwalski - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Mickiewicz-Dytko - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja analizy ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim w okresie 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na pytanie - odp. na pytanie 17 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja analizy ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim w okresie 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 6 do SIWZ - załącznik nr 6 do SIWZ17 2019 wzór umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Mickiewicz-Dytko - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Hubert Papaj - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Hubert Papaj - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
50/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do spraw wyłączenia materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły przydatność użytkową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, poprzez opracowanie projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, poprzez opracowanie projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11_19 - informacje z otwarcia ofert - 4 - informacjez otwarcia ofert - aktualizacja DSI - 11_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
39/2019 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
49/2019 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup systemu do rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania - unieważnienie-13_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w Wydziale Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Teatru Polskiego z siedzibą przy G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław - wydłużenie przewidywanego terminu rozstrzygnięcia konkursu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Mienia Wojewódzkiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) na obszarze województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) na obszarze województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik do wzoru umowy - Zał nr 2 doWT_BDOT10k_dolnoslaskie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) na obszarze województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik do wzoru umowy - Zał nr 3 doWT_BDOT10k_dolnoslaskie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) na obszarze województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik do wzoru umowy - Zał nr 4 doWT_BDOT10k_dolnoslaskie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) na obszarze województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załączniki edytowalne do SIWZ - załącznikiedyowalne.docx"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) na obszarze województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na interpelację T. Czartoryski.pdf -odpowiedź na interpelację T. Czartoryski.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Małgorzaty Calińskiej-Mayer
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na interpelację M. Calińska-Mayer.pdf -odpowiedź na interpelację M. Calińska-Mayer.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Małgorzaty Calińskiej-Mayer
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 690/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów dopuszczonych do glosowania oraz listy projektów odrzuconych w ramach zadania pn. „Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk” w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 689/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 688/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 686/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania zastępcy dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 685/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odwołania zastępcy dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 684/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie delegowania przedstawicieli Zarządu Województwa Dolnośląskiego do komisji konkursowej dolnośląskiego konkursu filmowego prowadzonego przez instytucję Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 683/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Wrocławiu na wynajęcie pomieszczeń w celu prowadzenia laboratorium
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 682/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Dolnośląskiemu Centrum Filmowemu we Wrocławiu na zrzeczenie się na rzecz Województwa Dolnośląskiego prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku posadowionego na tym gruncie, położonym w Głogowie przy Placu Konstytucji 3 Maja 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 681/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 5754/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5 Wrocław" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 680/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-475-ARiMR/5/z Obsługa wniosku o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 678/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019" oraz powołania komisji ds. opiniowania wniosków gmin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 676/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo - ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-317/18)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "676.pdf - 676.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 676/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo - ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-317/18)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 674/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4376/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 673/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Opisu Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” (wersja nr 6.0)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 672/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup systemu do rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacje z otwarcia ofert - informacje z otwarciaofert - 13_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Testowy22
Treść zmiany:
Edycja dokumentu uzupełnie danych
Dotyczy dokumentu:
ZDROWIE - PIERWSZA STRONA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2019 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. 2a - Zalacznik nr 2a lekarze dentysciumowy.doc
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 2a lekarze dentysci umowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 2a lekarze dentysci umowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 2a lekarze dentysci umowy2018.doc

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna