Rejestr zmian w biuletynie

01.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup Systemu Kopii Zapasowych i Archiwizacji na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania - unieważnienie 872017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4962/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania „Komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji” w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4961/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu do udzielania zwolnień rodzicom dzieci i młodzieży przebywających w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaczym Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu z całości lub części z opłat za posiłki w stołówce Ośrodka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4960/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie w roku 2018 dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4958/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Gallen złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4959/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia św. Magdaleny złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4957/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Ekologika złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4956/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zlecenia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. Św. Trójcy w Świdnicy realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Instalacje do oczyszczania ścieków Wydziałów W-3 Głogów I i W-3 Głogów II w Głogowie, ul. Żukowiecka 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 230.2-2018 - PZ 230.2-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacje do oczyszczania ścieków Wydziałów W-3 Głogów I i W-3 Głogów II w Głogowie, ul. Żukowiecka 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4955/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zlecenia Fundacji Tu i Teraz realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4954/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Europejski Instytut Demokracji realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4953/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zlecenia Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4952/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4951/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4895/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4950/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kudowie Zdroju, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 32/7 i nr 27/1, AM-2, obręb Bukowina - w trybie ustnego przetargu nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4949/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 40
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4948/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2018 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4947/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4946/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmienionego Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4945/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników badania oraz tabeli rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WD 2014-2020”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4944/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości obejmujących wsparcie dolnośląskiego rzemiosła w 2018 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4943/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3489/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - OSI (Nr naboru RPDS.03.03.01-IZ.00-02-063/16)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4942/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4842/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (Numer naboru RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4941/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3130/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałania 7.1.3 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AJ (nabór nr RPDS.07.01.03-IZ.00-02-075/15)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4940/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Połączenie miast Dolnego Śląska na odcinku Bolesławiec - Lwówek Śląski drogą wojewódzką nr 297” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4939/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF (nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-266/17)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4938/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4143/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - konkursy horyzontalne - nabór na OSI (RPDS.06.01.01-IZ.00-02-166/16)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4937/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2945/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne (nabór nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-044/15)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4935/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.03.00-02-0053/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4936/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4779/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4934/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od niewybrania do dofinansowania projektu nr RPDS.06.03.03-02-0015/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4933/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.03-02-0011/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4932/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od niewybrania do dofinansowania projektu nr RPDS.06.03.03-02-0009/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4931/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0001/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-IV.7222.28.2017.AJ - 861.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek obejmowanych konsolidacją według stanu na 31 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek obejmowanych konsolidacją według stanu na 31 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz jednostek obejmowanych konsolidacją wedługstanu na 31 grudnia 2017r. - wykaz jednostek obj. konsolidacją za2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek obejmowanych konsolidacją według stanu na 31 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz jednostek obejmowanych konsolidacją wedługstanu na 31 grudnia 2017r. - wykaz jednostek obj. konsolidacją za2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Michał Mlądzki - oświadczenie majątkowe - na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia zintegrowane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Michał Mlądzki - oświadczenie majątkowe - na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Alucrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Gustowska - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Joanna Świętosławska - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Joanna Świętosławska - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości obejmujących wsparcie dolnośląskiego rzemiosła w 2018 roku oraz powołanie Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie (w tym dostosowanie graficzne) oraz dostawa zabudowy i wyposażenia stoiska targowego wg designu i wytycznych Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacje z otwarcia ofert - infomacje z otwarciaofert 6_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląski Marzec Kobiet – Niepodległość, demokracja i partycypacja obywatelska”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Historyczne dziedzictwo kulinarne dolnośląskich zamków i pałaców”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „W wądrożańskiej rodzinie tradycja nie zginie”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 27 lutego 2018 r., wydana została decyzja nr 1/E/2018,tj. koncesja na wydobywanie Kruszywa Naturalnego ze złoża „Kilianów III” położonego w miejscowości Kilianów w gminie Katy Wrocławskie, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie. Koncesja udzielona została firmie KOP-TRANS Paweł Szymczuk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Organizacja dorocznego Kongresu Odnowy Wsi, który odbędzie się w dniach 29.11.-01.12.2018 r. na terenie Dolnego Śląska dla maksymalnie 220 osób
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9_18 - informacje z otwarcia ofert - 4 - informacjez otwarcia ofert - Kongres - 9_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Organizacja dorocznego Kongresu Odnowy Wsi, który odbędzie się w dniach 29.11.-01.12.2018 r. na terenie Dolnego Śląska dla maksymalnie 220 osób
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pracę w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pracę w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z ".pdf" na "ogloszenie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pracę w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pracę w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Jelenia Góra_ogłoszenie o pracę.pdf"na ".pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pracę w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Jelenia Góra_ogłoszenie o pracę.pdf - JeleniaGóra_ogłoszenie o pracę.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pracę w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opublikowane sprostowanie -2018-OJS041-089672-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR - Odznaka ZŁOTA - OSOBY FIZYCZNE.xlsx -REJESTR - Odznaka ZŁOTA - OSOBY FIZYCZNE.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR - Odznaka ZŁOTA - OSOBY FIZYCZNE.pdf -REJESTR - Odznaka ZŁOTA - OSOBY FIZYCZNE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR - Odznaka SREBRNA - INSTYTUCJE.pdf - REJESTR- Odznaka SREBRNA - INSTYTUCJE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR - Odznaka SREBRNA - OSOBY FIZYCZNE.pdf -REJESTR - Odznaka SREBRNA - OSOBY FIZYCZNE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR - Odznaka SREBRNA - OSOBY FIZYCZNE.pdf -REJESTR - Odznaka SREBRNA - OSOBY FIZYCZNE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR - Odznaka SREBRNA - OSOBY FIZYCZNE.pdf -REJESTR - Odznaka SREBRNA - OSOBY FIZYCZNE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR - Odznaka SREBRNA - OSOBY FIZYCZNE.xlsx -REJESTR - Odznaka SREBRNA - OSOBY FIZYCZNE.xlsx

27.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR - Odznaka ZŁOTA - INSTYTUCJE.xlsx -REJESTR - Odznaka ZŁOTA - INSTYTUCJE.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR - Odznaka ZŁOTA - INSTYTUCJE.xlsx.pdf -REJESTR - Odznaka ZŁOTA - INSTYTUCJE.xlsx.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR - Odznaka SREBRNA - INSTYTUCJE.pdf -REJESTR - Odznaka SREBRNA - INSTYTUCJE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR - Odznaka SREBRNA - INSTYTUCJE.pdf - REJESTR- Odznaka SREBRNA - INSTYTUCJE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR - Odznaka SREBRNA - INSTYTUCJE.xlsx -REJESTR - Odznaka SREBRNA - INSTYTUCJE.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Organizacja dorocznego Kongresu Odnowy Wsi, który odbędzie się w dniach 29.11.-01.12.2018 r. na terenie Dolnego Śląska dla maksymalnie 220 osób
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9_18 - odpowiedź na pytanie - 2_1a - odpowiedź napytanie - Kongres - 9_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Organizacja dorocznego Kongresu Odnowy Wsi, który odbędzie się w dniach 29.11.-01.12.2018 r. na terenie Dolnego Śląska dla maksymalnie 220 osób
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych z zakresu obsługi arkuszy kalkulacyjnych programu MS Excel oraz zakresu MS Word dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w tym zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w ramach 3 zadań)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Grzebieniak - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Mickiewicz- Dytko - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tomasz Janczak- wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rafał Guzowski - korekta oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie III kadecji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rafał Guzowski - korekta oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie III kadecji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rafał Guzowski - korekta oświadczenia majątkowego na zakończenie II kadecji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny referent w Wydziale Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia 4-2018 - informacja zotwarcia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 25.01.2018 roku wpłynął wniosek firmy: QS-Doradztwo Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 41-600 Świętochłowice, o zmianę koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 20/99 z dnia 29.04.1999 r. (ze zm.), udzielonej na wydobywanie łupka kwarcytowego ze złoża „Jegłowa".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie o koszt usługi tłumaczenia z i na język migowy treści jednodniowych spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - NIEROZSTRZYGNIĘTE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie o koszt usługi tłumaczenia z i na język migowy treści jednodniowych spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plan pracy 2018.docx - plan pracy 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść sprostowania -ENOTICES_UMWD-2018-030527-NF14-PL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na pytania nr 4 + modyfikacja SIWZ - odp na pyt nr 4+modyfikacja SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie (w tym dostosowanie graficzne) oraz dostawa zabudowy i wyposażenia stoiska targowego wg designu i wytycznych Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania nr 2_ 6 2018 - Odpowiedzi napytania nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu- Informacja o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4909/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Stawy Milickie spółka akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4880/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4476/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4854/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018” oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej wniosków gmin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i przeprowadzenie działań z zakresu public relations i promocji, skierowanych do młodzieży z zagranicy studiującej na Dolnym Śląsku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zakończeniu Dialogu - ZakończenieDialogu technicznego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przemysław Pawłowicz - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przemysław Pawłowicz - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Miza - wyjaśnienie do korekty oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Miza - korekta oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. - Wykaz_przedsiebiorcow 1402 18.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. - Wykaz_przedsiebiorcow 2012 17.xls
Dotyczy dokumentu:
Joanna Błaszczyk - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie funkcji oraz na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Joanna Błaszczyk - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie funkcji oraz na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Joanna Błaszczyk - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie funkcji oraz na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Hanna Zaczyk-Lindner - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Tomczyk - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Hanna Zaczyk-Lindner - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Hanna Zaczyk-Lindner - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dorota Subocz - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Błaszków - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie-formularz.docx -Oświadczenie-formularz.docx"
Dotyczy dokumentu:
Leszek Loch - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie-formularz.docx -Oświadczenie-formularz.docx
Dotyczy dokumentu:
Robert Pajkert - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.12.21
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.12.21
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.12.21
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.12.21
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.12.20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17.12.12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
9/2018 - w sprawie powołania zespołu oceniającego, który dokona oceny wniosków o wybór operacji zgłoszonych do realizacji w 2018 roku w ramach Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 Krajowej Siecie Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna