Rejestr zmian w biuletynie

07.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale ds. Wdrażania i Realizacji Projektów w Wydziale Edukacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne z języka polskiego na język czeski i z języka czeskiego na język polski na potrzeby realizacji projektów Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Tłumaczenia pisemne i ustne z języka polskiego na język czeski i z języka czeskiego na język polski na potrzeby realizacji projektów Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Struktura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Struktura - zal_1 396_VI_19 struktura zm1 regulaminuUMWD DS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Struktura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Symbole - zal_2 396_VI_19 symbole zm1 regulaminuUMWD DS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
9/2014 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
33/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 463/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. koordynacji procesu budowy nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 462/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Leszkowi Lochowi – Dyrektorowi Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 461/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie w roku 2019 dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 460/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do realizacji projektu w ramach konkursu pn. Ścieżka B - Obligacje społeczne PL nr POWER.04.01.00-IZ.00-00-008/16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 459/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - IV nabór
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 458/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu województwa związanych z projektami realizowanymi przez Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej/Interreg oraz innych programów wykorzystujących środki zagraniczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 457/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia I naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 456/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 373/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 455/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 331/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie naboru wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 453/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Przyszpitalnych w Wałbrzychu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 454/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 452/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 451/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dolnośląskie Małe Granty"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 450/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2428/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 341 do drogi powiatowej nr 1353D w m. Radecz – jako kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 449/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonego przez Instytucję Audytową, w ramach audytu operacji oraz audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 448/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania i podpisywania jednoosobowo wszelkich dokumentów, w tym upoważnień do przeprowadzania kontroli oraz nakładania korekt finansowych w zakresie kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 będących w kompetencji Wydziału Kontroli RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 447/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania i podpisywania jednoosobowo wszelkich dokumentów, w tym upoważnień do przeprowadzenia kontroli, wydawania zaleceń pokontrolnych oraz nakładania korekt finansowych w ramach Priorytetów 1-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 446/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 85/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 445/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4913/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 444/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Waldemara Lewkowicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: "EDUKACJA" Waldemar Lewkowicz, od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.02.00-02-0133/18 pn. "POCZĄTEK"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Koordynacji Wdrażania EFS w Wydziale Obsługi Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 443/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - LANDL Sp. z o.o. Sp. K. od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0068/17 pn. "Uruchomienie w Jedlinie Zdroju centrum wypoczynkowo-terapeutycznego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 442/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Prywatnej Firmy Handlowo-Usługowej Bogdan Klajn od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0064/18, pn. "Wzrost konkurencyjności przez wprowadzenie innowacyjności produktowej i procesowej oraz sposobu świadczenia nowych usług w obsłudze ruchu turystycznego w Willa Millennium"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 441/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - P.P.H.U. BEDO TECHNOLOGY Sebastian Bednarek od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0151/18 pn. "Wdrożenie innowacji produktowej i procesowej szansą na rozwój firmy BEDO"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 440/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Zakładu Mechaniki Maszyn Borkowscy Spółka Jawna od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0005/18 pn. "Wdrożenie nowej technologii w oparciu o przeprowadzone prace B+R"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 439/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 339/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 433/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie odwołania zastępcy dyrektora Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 432/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Dolnośląskiego na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 431/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 396/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 395/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 394/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wysokość środków z art. 19a - 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o II naborze w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opłata produktowa dla wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-29 karta usług ZSEiE.pdf - DOW-S-29 kartausług ZSEiE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opłata produktowa dla wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DOW-S-29 karta usług ZSEiE.pdf - DOW-S-29 kartausług ZSEiE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie I naboru na konkursu z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Koordynacji Wdrażania EFS w Wydziale Obsługi Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
13.02.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych w ramach projektu pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - Informacja z otwarciaofert - DU-Z.272.6.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
załączniki do bezpłatnego szkolenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Produkty sprawozdanie.doc - Produktysprawozdanie.doc"
Dotyczy dokumentu:
załączniki do bezpłatnego szkolenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Produkty sprawozdanie - Produkty sprawozdanie.doc
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Produkty, opłata produktowa 2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór sprawozdania.doc - wzór sprawozdania.doc"
Dotyczy dokumentu:
Produkty, opłata produktowa 2014
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór sprawozdania - wzór sprawozdania.rtf
Dotyczy dokumentu:
Produkty, opłata produktowa 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 430/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja trzydniowej podróży studyjnej do wsi tematycznych w województwie małopolskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - DU-Z.272.8.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR - Odznaka SREBRNA - INSTYTUCJE.xlsx -REJESTR - Odznaka SREBRNA - INSTYTUCJE.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR - Odznaka SREBRNA - INSTYTUCJE.pdf -REJESTR - Odznaka SREBRNA - INSTYTUCJE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR - Odznaka ZŁOTA - INSTYTUCJE.xlsx - REJESTR- Odznaka ZŁOTA - INSTYTUCJE.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz instytucji, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR - Odznaka ZŁOTA - INSTYTUCJE.xlsx -REJESTR - Odznaka ZŁOTA - INSTYTUCJE.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi cateringowej wraz z obsługą organizacyjno-techniczną w czasie wydarzenia projektowego pn. Exchange - training concept, realizowanego na potrzeby projektu TRANS³Net
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -informacja o wyborze oferty 5.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 15/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 26 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja trzydniowej podróży studyjnej do wsi tematycznych w województwie małopolskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - Informacja z otwarciaofert - DU-Z.272.8.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR - Odznaka ZŁOTA - OSOBY FIZYCZNE.xlsx -REJESTR - Odznaka ZŁOTA - OSOBY FIZYCZNE.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR - Odznaka ZŁOTA - OSOBY FIZYCZNE.xlsx -REJESTR - Odznaka ZŁOTA - OSOBY FIZYCZNE.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Rb-Z kwartalne sprawozdanie o staniezobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji zaokres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017r." na "Rb-Z kwartalnesprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych orazporęczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia2018r."
Dotyczy dokumentu:
Rb-28s Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27s - Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28s Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 30 września 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 30 września 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Iwona Dyszkiewicz - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Robert Hadaś - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tomasz Smolarz - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Robert Hadaś - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Kajca - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup urządzeń komputerowych w ramach projektu pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź nr 2 - Odpowiedź nr 2DU-Z.272.6.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja i obsługa spotkań i konferencji związanych z realizacją zadań Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7_19 - informacje z otwarcia ofert - 3 - informacjez otwarcia ofert - organizacja spotkań - 7_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja i obsługa spotkań i konferencji związanych z realizacją zadań Zamawiającego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Leszek Tkaczyk - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi cateringowej wraz z obsługą organizacyjno-techniczną w czasie wydarzenia projektowego pn. Exchange - training concept, realizowanego na potrzeby projektu TRANS³Net
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja z otwarciaofert 5.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bartosz Kotecki - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Szmiel - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Szmiel - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przemysław Pawłowicz - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przemysław Pawłowicz - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Kajca - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Leszek Tkaczyk - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Krawczyk - Członek Zarządu Województwa - wyjaśnienie korekta oświadczenia majątkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Zakęś - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Paweł Bąk - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Artur Gulczyński - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Artur Gulczyński - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jacek Sołtys - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jacek Sołtys - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Maroszek - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Maroszek - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Zdanowski - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Zdanowski - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bartosz Kotecki - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Zdanowski - oświadczenie majątkowe - zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bartosz Kotecki - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja trzydniowej podróży studyjnej do wsi tematycznych w województwie małopolskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź nr 1 - Odpowiedź nr 1DU-Z.272.8.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów promujących Dolny Śląsk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów promujących Dolny Śląsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 14/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 18 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie z posiedzenia ZWD w dniu 18 lutego2019 r..pdf - Sprawozdanie z posiedzenia ZWD w dniu 18 lutego 2019r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 14/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 18 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z posiedzenia ZWD w dniu 18 lutego 2019r..pdf - Sprawozdanie z posiedzenia ZWD w dniu 18 lutego 2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 14/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 18 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Informatyk w Wydziale Informatyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale Certyfikacji Wydatków RPO w Wydziale Certyfikacji RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr uchwał ZWD 2016 r.pdf - Rejestr uchwałZWD 2016 r.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr 2016.pdf - Rejestr 2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr 2017.pdf - Rejestr 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr 2017.pdf - Rejestr 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr 2019.pdf - Rejestr 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał - 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr 2018.pdf - Rejestr 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr 2018.pdf - Rejestr 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał - 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr 2019.pdf - Rejestr 2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
8/2019 - w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 428/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Józefa Czernego Redaktora Naczelnego kwartalnika "Innowator" w sprawie zmiany przebiegu dróg wojewódzkich na terenie Zgorzelca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
32/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 427/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 426/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 425/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 152/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia Decyzji nr RPDS.09.04.00-02-0001/18 o dofinansowanie projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Osi Priorytetowej nr 9 "Włączenie społeczne" Działania nr 9.4 "Wspieranie gospodarki społecznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 424/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5422/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podjęcia Decyzji nr RPDS.09.01.01-02-0049/17 o dofinansowanie projektu Województwa Dolnośląskiego w ramach Osi Priorytetowej nr 9 "Włączenie społeczne" Działania nr 9.1 "Aktywna integracja - konkursy horyzontalne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 423/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie postępowania dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Marszałkowskich Regionalnych Punktów Doradztwa Pozarządowego w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 422/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o wybór operacji zgłoszonych do realizacji w ramach Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 420/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia proponowanych zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 421/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji własnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku w ramach Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie postępowania dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Marszałkowskich Regionalnych Punktów Doradztwa Pozarządowego w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 419/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 418/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 417/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie trybu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie szpitala onkologicznego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 415/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Zakładowi Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 416/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Złotoryi, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 414/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 413/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa dolnośląskiego w celu zwiększenia dostępności do świadczeń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 412/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania "Komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji" w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 411/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 410/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 409/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrów Aktywności Obywatelskiej w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 408/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie unieważnienia postępowania dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Marszałkowskich Regionalnych Punktów Doradztwa Pozarządowego w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 407/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 347/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 4.1 Gospodarka odpadami w Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 406/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 254/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 405/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4567/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie (Nr naboru RPDS.10.03.00-IZ.00-02-251/17)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 404/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową - ZIT AJ (Numer naboru RPDS.07.02.03-IZ.00-02-313/18)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 403/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3235/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 402/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2545/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 401/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3851/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy, porozumienia oraz decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 400/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 676/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawu Instrukcji Wykonawczych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (ZIW IZ RPO WD 2014-2020)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 399/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6069/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 398/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 397/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - MRM Projekt Sp. z o.o. od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0116/18, pn. "Inwestycje w rozwój firmy MRM Projekt Sp. z o.o. w celu wdrożenia innowacyjnych urządzeń modułowych oraz automatyzacji procesów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Departament Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna