Rejestr zmian w biuletynie

03.04.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Promocji w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wydział Promocji Województwa)

29.03.2019

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Transportu w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych w menu przedmiotowym

27.03.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego do katalogu Departament Spraw Społecznych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geologii w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geodezji i Kartografii w menu przedmiotowym

20.03.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Komisja doraźna do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu 2019 z katalogu Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

03.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 04.02.2019 roku wydana została decyzja nr 3/WE/2019 wygaszająca koncesję Wojewody Wrocławskiego nr 8/E/98 z dnia 08.07.1998 r. (ze zm.) udzieloną firmie Krawc sp. z o.o., na wydobywanie iłów ceramicznych ze złoża „Zachowice”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 31.01.2019 r. wydana została decyzja nr 4/2019, zmieniająca koncesję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 43/93 z dnia 15.04.1993 r. (ze zm.) udzieloną na wydobywanie granitu ze złoża "Czernica" położonego na terenie gminy Dobromierz, woj. dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dział Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Teatru Polskiego z siedzibą przy G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Oddziałowi Okręgowemu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Piotrowi Śniguckiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Fundacji KGHM Polska Miedź Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Dolnośląskiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi ............................................ na działalność Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie ogłoszenia i odwołania przetargu w przedmiocie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Wisznia Mała pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi w m. Szewce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1048/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych pn. "Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Wrocław darowizny nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Szybkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Wrocław darowizny nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Jana Ewangelisty Purkyniego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie likwidacji Specjalnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie likwidacji Specjalnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego potępienia agresji i przemocy w przestrzeni publicznej oraz brutalizacji języka debaty politycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PLAN PRACY KBiF na 2019 rok.pdf - PLAN PRACY KBiF na2019 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plan pracy KPRRiG 2019.doc - plan pracy KPRRiG2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.02.2019

Dotyczy dokumentu:
114/2015 - w sprawie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
23/2019 - sprawie zmiany zarządzenia nr 114/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia - informacja z otwarcia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał - 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIV/9/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2019 -2032 oraz uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr III/26/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIV/9/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2019 -2032 oraz uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr III/26/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XIV/9/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2019 -2032 oraz uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr III/26/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XIV/9/2019 Składu OrzekającegoRegionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2019 r.w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długuprzedstawionej w uchwale nr III/25/18 Sejmiku WojewództwaDolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniejprognozy finansowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2019 -2032oraz uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr III/26/18 z dnia20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego narok 2019 - Opinia_Uchwała_XIV_9_2019_dlug_wpf_budzet_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał - 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej zatrudni lekarzy różnych specjalności
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

31.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 319/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Dominikowi Krzyżanowskiemu upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 318/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 317/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Opery Wrocławskiej za 2018 i 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 316/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy na dzierżawę gruntu o powierzchni 300 m² pod lokalizację stoisk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 315/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Dolnośląskiemu Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu na dzierżawę 70 m² powierzchni ścian na zainstalowanie sieci telewizyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 314/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Specjalistycznemu im. A. Falkiewicza we Wrocławiu na wynajęcie pomieszczeń kuchenek oddziałowych wraz z wyposażeniem w celu realizacji usługi żywienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 313/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Wrocławiu na wynajęcie pomieszczeń w celu prowadzenia kardiochirurgii dorosłych i dzieci
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 312/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o przyznanie stypendium sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 311/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6146/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu wykonawczego Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 310/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku na realizację zadania pn.: Dolnośląskie e-Zdrowie - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój - jednostki psychiatryczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 309/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku na realizację zadania pn.: Dolnośląskie e-Zdrowie - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój - jednostki psychiatryczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 308/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Centrum Szpitalnemu Kotliny Jeleniogórskiej dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 307/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Centrum Szpitalnemu Kotliny Jeleniogórskiej dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku na realizację zadania pn.: „Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 306/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia Szpitalowi Specjalistycznemu im. A. Falkiewicza we Wrocławiu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku na realizację zadania pn.: "Modernizacja i dostosowanie budynków Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu do obowiązujących norm i standardów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 305/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacja) dotyczących udziału Placówki w projekcie pn. „Pomocne dłonie - zagraniczne praktyki dla Niesłyszących” w ramach Programu Erasmus+
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 304/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2908/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Zasad składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków PFRON przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 303/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 302/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty” oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 301/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5598/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 300/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5010/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 km ok. 32+060 - 36+888 na odcinku Luboszyce - Ciechanów - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 299/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3562/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy, porozumienia oraz decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obowiązki podmiotów wobec marszałka województwa wynikające z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 298/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6069/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór wniosku o zaświadczenie_30-01-2019.docx -wzór wniosku o zaświadczenie_30-01-2019.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór wniosku_24-05-2018.docx - wzórwniosku_24-05-2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "prezentacja opakowania - prezentacja opakowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bezpłatne SZKOLENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 297/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – Gminy Miejskiej Lubin, od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.04.01-02-0006/18, pn. „Kompetentni uczniowie w Lubinie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 296/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Dawida Seiferta prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Projektanci Kariery Dawid Seifert” od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.02.00-02-0100/18, pn. „Nowy start po 30-tce – wracam do pracy z nowymi kwalifikacjami”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 295/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – Fundacji „Razem” od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.02.00-02-0068/18, pn. „Wspieramy skutecznie od A- Zatrudnienia II”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 294/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - NS KONSULTING SP. Z O.O., od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.02.00-02-0005/18, pn. „Aktywność 30+”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 293/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – JATA Sp. z o.o. od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0045/17, pn. „Nowoczesna usługa naprawy blacharsko-lakierniczej aut dostawczych i osobowych w firmie JATA Sp. z o.o.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. - Wykaz_przedsiebiorcow 2901 19.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualnezezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego - Wykaz_przedsiebiorcow 2311 18.xls
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 290/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 289/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał - 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 288/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji ze stanowiska Dyrektora Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 287/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 280/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 279/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 278/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 277/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 276/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 275/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 274/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania przewodniczącego rady nadzorczej spółki Stawy Milickie spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 273/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania członka rady nadzorczej spółki Stawy Milickie spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 272/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki „Nowy Szpital Wojewódzki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 271/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki „Nowy Szpital Wojewódzki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 270/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki „Nowy Szpital Wojewódzki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 269/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki „Nowy Szpital Wojewódzki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 251/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 11/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 29 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Jaroch - oświadczenie majątkowe - objęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Informatyki
Treść zmiany:
Aktualizacja danych kontaktowych
Dotyczy dokumentu:
Departament Funduszy Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Funduszy Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Obsługi Wdrażania EFS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.01.2019

Dotyczy dokumentu:
22/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Infrastruktura ekologiczna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
21/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Ochrona przyrody
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
20/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Systemy transportowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Efektywność energetyczna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Potencjał B+R i wdrożeniowy uczelni i jednostek naukowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
12/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 117/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Zatrudnienie oraz Integracja społeczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
17/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN-y)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
16/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 52/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Turystyka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
15/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Analiza ekonomiczno-finansowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
14/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Transport kolejowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
13/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Infrastruktura drogowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb modernizacji gazociągu relacji Biernatki – Legnica za Hutą ”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb modernizacji gazociągu relacji Biernatki – Legnica za Hutą ”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autobusów/autokarów wraz z kierowcą na terenie Polski na potrzeby Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autobusów/autokarów wraz z kierowcą na terenie Polski na potrzeby Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia 108 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenieo udzieleniu zamówienia 108 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu zamówienia 108 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Komunikacji Społecznej Programów w Wydziale Informacji o Funduszach Europejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Dziale Komunikacji Społecznej Programów w Wydziale Informacji o Funduszach Europejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące postępowania w sprawie wygaśnięcia koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 9/98 z dnia 29.07.1998 r.(ze zmianami), udzielonej Panu Henrykowi Łożyńskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Wielobranżowy „HEDAR” Henryk Łożyński, na eksploatację kwarcu żyłowego ze złoża „Taczalin”, położonego w miejscowości Taczalin, gmina Legnickie Pole, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące postępowania w sprawie wygaśnięcia koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 9/98 z dnia 29.07.1998 r.(ze zmianami), udzielonej Panu Henrykowi Łożyńskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Wielobranżowy „HEDAR” Henryk Łożyński, na eksploatację kwarcu żyłowego ze złoża „Taczalin”, położonego w miejscowości Taczalin, gmina Legnickie Pole, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Informatyki
Treść zmiany:
Zmiana danych kontaktowych
Dotyczy dokumentu:
Wydział Informatyki
Treść zmiany:
Zmiana danych wydziału
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jerzego Pokoja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzupełnienie odpowiedzi 2-18.pdf - uzupełnienieodpowiedzi 2-18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jerzego Pokoja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Zembik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Teresy Zembik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PLAN PRACY 2019.pdf - PLAN PRACY 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
117/2015 - w sprawie zatwierdzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Zatrudnienie oraz Integracja społeczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
24/2016 - w sprawie wprowadzenia Procedury wydawania opinii w zakresie zgodności wniosków o dofinansowanie ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 na etapie oceny formalno-administracyjnej w ramach Programu Współpracy Interreg Saksonia-Polska 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
12/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 117/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Zatrudnienie oraz Integracja społeczna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
11/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury wydawania opinii w zakresie zgodności wniosków o dofinansowanie ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 na etapie oceny formalno-administracyjnej w ramach Programu Współpracy Interreg Saksonia-Polska 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 265/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do realizacji działań związanych z udziałem w partnerstwie transgranicznym – EURES TriRegio
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 264/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do realizacji działań związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna