Rejestr zmian w biuletynie

15.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 498/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie procedury dokonywania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 496/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 161/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie procedury dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 494/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie odwołania pełnomocnictw udzielonych Panu Rafałowi Guzowskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 12 marca 2019 r. decyzji nr 4/WE/2019 stwierdzającej wygaśnięcie koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 9/98 z dnia 29.07.1998 r.(ze zmianami), udzielonej Panu Henrykowi Łożyńskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Wielobranżowy „HEDAR” Henryk Łożyński, na eksploatację kwarcu żyłowego ze złoża „Taczalin”, położonego w miejscowości Taczalin, gmina Legnickie Pole, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 12 marca 2019 r. decyzji nr 4/WE/2019 stwierdzającej wygaśnięcie koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 9/98 z dnia 29.07.1998 r.(ze zmianami), udzielonej Panu Henrykowi Łożyńskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Wielobranżowy „HEDAR” Henryk Łożyński, na eksploatację kwarcu żyłowego ze złoża „Taczalin”, położonego w miejscowości Taczalin, gmina Legnickie Pole, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 07.03.2019 r. decyzji nr 1/2019 zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla planowanej budowy słupów linii energetycznej 400kV Mikułowa-Czarna, pow. zgorzelecki, lubański, bolesławiecki, lwówecki, złotoryjski, legnicki, jaworski, woj. dolnośląskie”, na wniosek spółki Polskie Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załaczniki do programu-hałas-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załaczniki do programu-hałas-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przystąpieniu do opracowania projektuProgramu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowychwojewództwa dolnośląskiego - Informacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 17/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 12 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plany i programy ochrony środowiska oraz ich aktualizacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plany i programy ochrony środowiska oraz ich aktualizacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej zatrudni lekarzy różnych specjalności
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

14.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Wydział Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 493/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 359/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 492/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 491/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogołowicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 106/22 o pow. 0,1316 ha, AM-2, obręb 0004, Gogołowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 490/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogołowicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 106/21 o pow. 0,1381 ha, AM-2, obręb 0004, Gogołowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 489/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogołowicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 106/20 o pow. 0,1381 ha, AM-2, obręb 0004, Gogołowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 488/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia Dyrektorowi Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej - Panu Jerzemu Michalakowi do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w zakresie udzielania beneficjentom ulg w spłacie zobowiązań dotyczących należności z tytułu zwrotu płatności pochodzących z budżetu środków europejskich i dotacji dokonanych w ramach działań 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 487/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 486/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie Planu zadań rekultywacyjnych na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 485/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5387/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 484/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 483/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie udzielenia zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji upoważnienia do uzgadniania wysokości stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 482/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie udzielenia dyrektorowi Wydziału Edukacji upoważnienia do uzgadniania wysokości stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 481/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5598/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 480/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5010/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 km ok. 32+060 - 36+888 na odcinku Luboszyce - Ciechanów - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 479/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4940/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Połączenie miast Dolnego Śląska na odcinku Bolesławiec - Lwówek Śląski drogą wojewódzką nr 297” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 478/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4190/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Budowa obejścia m. Złotoryi - etapami" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 477/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3914/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2095D - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 476/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4376/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 475/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4299/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 475/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4299/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 474/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 723/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad refundacji kosztów podróży i noclegu dla członków i ich zastępców zasiadających w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 473/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdań za 2018 rok z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego, wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz udzielenia upoważnień do jednoosobowego podpisania tych sprawozdań i przekazania ich ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 472/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dokumentów w zakresie - prowadzonych w IZ RPO WD w obszarze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - postępowań odwoławczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (od wyniku oceny/wyboru projektów prowadzonych przez IZ RPO WD/IP RPO WD)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 465/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Dolnośląskiego na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 437/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania członka rady nadzorczej spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 438/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania członka rady nadzorczej spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 436/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania członka rady nadzorczej spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 435/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie odwołania członka rady nadzorczej spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 434/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie odwołania członka rady nadzorczej spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 6 marca 2019 roku wpłynął wniosek o zmianę koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Szczytniki I” położonego w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą, gmina Kunice, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 15 lutego 2019 roku wpłynął wniosek o zmianę koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Wilkocin I” położonego w miejscowości Wilkocin, gmina Przemków, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Wydział Certyfikacji RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 16/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 5 marca 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR - Odznaka SREBRNA - OSOBY FIZYCZNE.xlsx -REJESTR - Odznaka SREBRNA - OSOBY FIZYCZNE.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR - Odznaka SREBRNA - OSOBY FIZYCZNE.xlsx -REJESTR - Odznaka SREBRNA - OSOBY FIZYCZNE.xlsx
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Moniki Włodarczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzupełnienie odpowiedzi 12-19.pdf - uzupełnienieodpowiedzi 12-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Moniki Włodarczyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego pn. „XXIV Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego pn. „XXIV Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Karta audytu wewnętrznego i Księga Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 1 do aneksu Harmonogram na rok2019.docx - Załacznik nr 1 do aneksu Harmonogram na rok 2019.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do aneksu Kalkulacja.docx -Załącznik nr 2 do aneksu Kalkulacja.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kalkulacja 2019.docx - Kalkulacja 2019.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie.docx - Oświadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do produkcji nadrenianu amonu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PZ 106.6-2019 - PZ 106.6-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja do produkcji nadrenianu amonu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Karta audytu wewnętrznego i Księga Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta audytu - Karta audytu.docx"
Dotyczy dokumentu:
Karta audytu wewnętrznego i Księga Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Księga procedur - Księga procedur 2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Karta audytu wewnętrznego i Księga Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta audytu - Karta audytu.docx
Dotyczy dokumentu:
Karta audytu wewnętrznego i Księga Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Księga procedur - Księga procedur 2017.doc
Dotyczy dokumentu:
Geodeta Województwa - Wydział Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta Województwa - Wydział Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 464/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Geodeta Województwa - Wydział Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na świadczenie usług w zakresie programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników, emerytów i rencistów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Biura Obsługi Urzędu oraz dzieci i osób towarzyszących w ramach abonamentu umożliwiającego dostęp do wielu obiektów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół 7 - 18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół 6 - 18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół 4 - 18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół 5 - 18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia wspólnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokóół 2 - 18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół 3 - 18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół 1 - 18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Współpracy Zagranicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko z-cy dyrektora ds. medycznych w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
34/2019 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Inwestycji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Departament Infrastruktury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Infrastruktury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Departament Infrastruktury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko z-cy dyrektora ds. medycznych w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Promocji Gospodarczej w Wydziale Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873) na realizację zadania publicznego pn. „Wzmocnienie dialogu społecznego na Dolnym Śląsku”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Dziale Wdrażania w Wydziale Obszarów Wiejskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Starszy Specjalista w Dziale Budżetu i Pomocy Technicznej RPO w Wydziale Zarządzania Finansowego RPO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów promujących Dolny Śląsk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana SIWZ - DU-Z.272.9.2019 zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KZ 13 03 2019.doc - porządek obradKZ 13 03 2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Protokół 10-17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół 11-17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół 8-17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół 9-17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół 7-17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opłata recyklingowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Tytusa Czartoryskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.12.13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.12.18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik prot. 18.12.18.doc - prot. 18.12.18.doc
Dotyczy dokumentu:
18.12.18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18.12.18.pdf - 18.12.18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
18.12.18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.12.05
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05.12.18.pdf - 05.12.18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
18.12.05
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.12.13
Treść zmiany:
Usunięto załącznik prot. 13.12.18.doc - prot. 13.12.18.doc
Dotyczy dokumentu:
18.12.13
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13.12.18.pdf - 13.12.18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
18.12.05
Treść zmiany:
Usunięto załącznik prot. 05.12.18.doc - prot. 05.12.18.doc
Dotyczy dokumentu:
18.11.29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.11.29
Treść zmiany:
Usunięto załącznik protokół KRG 29 11 18.doc - protokół KRG 29 1118.doc
Dotyczy dokumentu:
18.11.29
Treść zmiany:
Dodano załącznik "29.11.18.pdf - 29.11.18.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna