Rejestr zmian w biuletynie

13.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 r. do katalogu Przeprowadzone przez Urząd Marszałkowski w menu przedmiotowym

08.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania RBWD do katalogu Współpraca z Regionami Europejskimi w menu podmiotowym

03.04.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Promocji w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wydział Promocji Województwa)

29.03.2019

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Transportu w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych w menu przedmiotowym

27.03.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego do katalogu Departament Spraw Społecznych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geologii w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Geodezji i Kartografii w menu przedmiotowym

20.03.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Protokoły Komisji Sejmiku Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Komisja doraźna do opracowania zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

24.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla inwestycji pn.: „Modernizacja gazociągu relacji Jelcz – Nieciszów”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Archiwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie dokumentacji - Wniosek o wydaniedokumentacji.docx"
Dotyczy dokumentu:
Archiwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie dokumentacji - Wniosek owydanie dokumentacji.docx
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rozwoju Turystyki, Sportu i Rekreacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Horyń - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego złożonego w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 761/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia kwot dotacji udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała ZWD nr 761/VI/19 z dnia 20 maja 2019 w sprawie ogłoszenia kwot dotacji udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 15.05.2019 roku wydana została decyzja nr 10/WE/2019 wygaszająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 8/E/2006 z dnia 17.03.2016 r. (ze zm.) udzieloną firmie Kopalnia Pierwoszów Sp. z o. o., na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Pierwoszów”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Certyfikacji RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług transportowych przy użyciu mikrobusów/autobusów/autokarów na terenie kraju i za granicą na potrzeby UMWD
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, a także na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu - Ogłoszenie ozamówieniu 2019-OJS099-240119-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, a także na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klucz publiczny -KluczPub_Oferta_PostepowanieID_04f8278d-fd66-40cc-891a-e6a9b6956e5f.asc"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, a także na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Certyfikacji RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Certyfikacji RPO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów promujących Dolny Śląsk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie oudzieleniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów promujących Dolny Śląsk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup systemu do rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia -2019-OJS099-239317-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie, skład i publikacja materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - DU-Z-I.272.1.2019 -Informacja z otwarcia ofert - DU-Z-I.272.1.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpretacje przepisów w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpretacje przepisów w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MŚ_interpretacja 01_ws. opłaty za nieselektywneskładowanie 19 05 99.pdf - MŚ_interpretacja 01_ws. opłaty zanieselektywne składowanie 19 05 99.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpretacje przepisów w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik MŚ_interpratacja 01_ws. opłaty za nieselektywneskładowanie 19 05 99.pdf - MŚ_interpratacja 01_ws. obniżenia opłatyza nieselektywne składowanie stabilizatu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpretacje przepisów w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "MŚ_interpratacja 01_ws. obniżeniaopłaty za nieselektywne składowanie stabilizatu.pdf" na"MŚ_interpratacja 01_ws. opłaty za nieselektywne składowanie 19 0599.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpretacje przepisów w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MŚ_interpratacja 01_ws. obniżenia opłaty zanieselektywne składowanie stabilizatu.pdf - MŚ_interpratacja 01_ws.obniżenia opłaty za nieselektywne składowanie stabilizatu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 751/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpretacje przepisów w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad VIII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektów uchwał w sprawie przyznania Odznak Honorowych Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie 20 szkoleń dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o zawarciu umowy - DU-Z-I.272.3.2019 -Informacja o zawarciu umowy - DU-Z-I.272.3.2019.docx
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie 20 szkoleń dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zawarciu umowy - DU-Z-I.272.3.2019 -Informacja o zawarciu umowy - DU-Z-I.272.3.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie 20 szkoleń dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zawarciu umowy - DU-Z-I.272.3.2019 -Informacja o zawarciu umowy - DU-Z-I.272.3.2019.docx"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzja nr 5/2019 z dnia 16.05.2019 r. zatwierdzającej ”Projekt robót geologicznych - rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 35 Świebodzice – Mokrzeszów – Słotwina”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19.04.25 - projekt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019.03.27
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019.03.27
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół KKNiE 27 03 2019 .pdf - protokół KKNiE27 03 2019 .pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019.03.27
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019.03.27
Treść zmiany:
Usunięto załącznik protokół KKNiE 27 03 2019 .pdf - protokółKKNiE 27 03 2019 .pdf
Dotyczy dokumentu:
2019.03.22
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Teresa Zembik - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marcin Zawiła - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marcin Zawiła - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marcin Zawiła - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Monika Włodarczyk - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Patryk Wild - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewelina Szydłowska - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jadwiga Szeląg - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Szczygieł - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wygaszenia w części koncesji MOŚZNIL nr 108/92 z dnia 15.12.1992 r. (z późn. zm), udzielonej firmie Tinarg Sp. z o.o., Zimnik 37, 59-407 Mściwojów, na wydobywanie granitu ze złoża „Zimnik I”, oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dariusz Stasiak - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Cezary Przybylski - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wygaszenia w części koncesji MOŚZNIL nr 108/92 z dnia 15.12.1992 r. (z późn. zm), udzielonej firmie Tinarg Sp. z o.o., Zimnik 37, 59-407 Mściwojów, na wydobywanie granitu ze złoża „Zimnik I”, oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksander Skorupa - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Cezary Przybylski - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przybylski.pdf - Przybylski.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Cezary Przybylski - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Cezary Przybylski - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pokój.pdf - Pokój.pdf
Dotyczy dokumentu:
Cezary Przybylski - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE: Świadczenie usług na rzecz Zamawiającego, polegających na zapewnieniu Użytkownikom dostępu do obiektów, zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach abonamentu na terenie całego kraju, w tym obowiązkowo na terenie województwa dolnośląskiego, a w szczególności w miastach: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 762/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. przez Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 761/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia kwot dotacji udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 760/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie odpowiedzi na skargę na uchwałę nr 543/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 759/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2019 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 758/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Polityki zdrowotnej i promocji zdrowia - aktywizacja prozdrowotna i społeczna grup senioralnych w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 757/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 307/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Centrum Szpitalnemu Kotliny Jeleniogórskiej dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku na realizację zadania pn.: „Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 756/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 373/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 755/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 754/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 4.5 Bezpieczeństwo w Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 753/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3562/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy, porozumienia oraz decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 752/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 4190/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Budowa obejścia m. Złotoryi - etapami" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 750/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Sprawozdania rocznego za rok 2018 z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 749/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 748/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad stosowania uproszczonych metod rozliczania kosztów w projektach współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 744/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 733/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki "Nowy Szpital Wojewódzki" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 731/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania członka rady nadzorczej spółki Sanatoria Dolnośląskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 732/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki "Nowy Szpital Wojewódzki" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 730/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki Sanatoria Dolnośląskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 729/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Dolnośląskiego na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Pokój - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Pisecka - oświadczenia majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Obrębalski - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tymoteusz Myrda - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Damian Mrozek - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Michalska - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marzena Majdzik - oświadczenie majątkowe za 2018 r .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Macko - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksander Lubiński - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ryszard Lech - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Paweł Kura - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2019 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wysokość środków z art. 19a - 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2019 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2019 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwala Zarządu Województwa Dolnośląskiego -Uchwała Zarządu konkurs ofert 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2019 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o konkursie - ogłoszenie o konkursie2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2019 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2019 roku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o konkursie - zał 1 do uchw. projektogłoszenia konkursowego 2019_uzależnienia.doc
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2019 roku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwala Zarządu Województwa Dolnośląskiego -Uchwała.doc
Dotyczy dokumentu:
19.04.25 - projekt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19.03.28
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19.03.28
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19.04.23
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19.03.28
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
19.04.23
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19.03.28
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19.03.28
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonej w Ruszowie przy ul. F. Chopina (dz. nr 334/1, 334/2, 334/3)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
19.03.28
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19.03.28
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19.03.22
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonej w Ruszowie przy ul. F. Chopina (dz. nr 334/1, 334/2, 334/3)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19.01.22
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. „Polityka zdrowotna i promocja zdrowia” - aktywizacja prozdrowotna i społeczna grup senioralnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2019_OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO.doc -2019_OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. „Polityka zdrowotna i promocja zdrowia” - aktywizacja prozdrowotna i społeczna grup senioralnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. „Polityka zdrowotna i promocja zdrowia” - aktywizacja prozdrowotna i społeczna grup senioralnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OBOWIAZEK_INFORMACYJNY.pdf -OBOWIAZEK_INFORMACYJNY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. „Polityka zdrowotna i promocja zdrowia” - aktywizacja prozdrowotna i społeczna grup senioralnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. „Polityka zdrowotna i promocja zdrowia” - aktywizacja prozdrowotna i społeczna grup senioralnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.05.2019

Dotyczy dokumentu:
2019.03.27
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019.02.12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019.03.22
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego pn. „IX Piknik Olimpijski Wrocławia i Dolnego Śląska”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
55/2019 - w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia laureatów konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2019”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) na obszarze województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) na obszarze województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Marcin Krzyżanowski - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Kredkowski - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Karwan - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Jurcewicz - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Huskowski - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jacek Iwancz - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Huskowski - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
24.04.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Dec - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tytus Czartoryski - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 27/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 20 maja 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 25/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 13 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z posiedzenia ZWD w dniu 13 maja 2019r..docx.pdf - Sprawozdanie z posiedzenia ZWD w dniu 13 maja 2019r..docx.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 25/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 13 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 25/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 13 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie z posiedzenia ZWD w dniu 13 maja 2019r..docx.pdf - Sprawozdanie z posiedzenia ZWD w dniu 13 maja 2019r..docx.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z posiedzenia Nr 25/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 13 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Calińska-Mayer - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Borys - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Bochnak - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Michał Bobowiec - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Usunięto załącznik VIIIpodlinkowany.pdf - VIIIpodlinkowany.pdf
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "VIIIpodlinkowany.pdf - VIIIpodlinkowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Dodano załącznik "VIIIpodlinkowany.pdf - VIIIpodlinkowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Usunięto załącznik VIIIpodlinkowany.pdf - VIIIpodlinkowany.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jacek Baczyński - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 14 maja 2019 roku wpłynął wniosek o zmianę koncesji na wydobywanie bazaltu ze złoża „Lubień” położonego w miejscowości Lubień, gmina Legnickie Pole, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III dla kandydatów, kończących kurs zorganizowany przez Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze odbędzie się w dniach: 28 czerwca 2019 r. (piątek) godz. 10.00- część teoretyczna (pisemna i ustna) 29 i 30 czerwca 2019 r. godz. 8.00 – część praktyczna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie do wniosku O ZMIANĘ WPISU.docx -Oświadczenie do wniosku O ZMIANĘ WPISU.docx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie do wniosku O ZMIANĘ WPISU.docx -Oświadczenie do wniosku O ZMIANĘ WPISU.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie do wniosku O WPIS.docx - Oświadczeniedo wniosku O WPIS.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o RODZAJU PRZEDSIĘBIORCY.docx -Oświadczenie o RODZAJU PRZEDSIĘBIORCY.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie do wniosku O WPIS.docx -Oświadczenie do wniosku O WPIS.docx
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zmianę porządku obrad VIII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ferma Drobiu Jacek Krzan
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia zintegrowane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenia zintegrowane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ferma Drobiu Jacek Krzan
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19.02.13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
test szkolenie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - zmiana danych osobowych
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-VI.7222.65.2017.HB - 887.pdf"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna