Rejestr zmian w biuletynie

02.07.2018

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w menu przedmiotowym (nowa nazwa System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015)

21.06.2018

Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu za 2017 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu za 2017 w menu przedmiotowym

08.06.2018

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu 2009 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu 2008 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu za rok 2008 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu testowy2 z katalogu folder spraw testowych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu testowy2 do katalogu folder spraw testowych w menu przedmiotowym

30.05.2018

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu Komisja doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

16.07.2018

Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Zapewnienie usług gastronomicznych w restauracjach we Wrocławiu i na terenie województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacjedemontażu i punkty zbierania pojazdów (4.06.2018 r.) - Wykazprzedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbieraniapojazdów (4.06.2018 r.).pdf
Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacjedemontażu i punkty zbierania pojazdów (16.07.2018 r.) - Wykazprzedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbieraniapojazdów (16.07.2018 r.).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Współpraca partnerska a rehabilitacja społeczna i integracja osób niepełnosprawnych”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Wycieczka do term w Solcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5709/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5708/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości, położonych w Stroniu Śląskim, w Legnicy i w Świdnicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "39_18 - informacja o udzieleniu zamówienia naZADANIE 2 - 17 - informacja o udzieleniu zamówienia (ZAD. 2) - ochronamienia (Stronie Śl., Legnica, Świdnica - 4 zadania) - 39_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości, położonych w Stroniu Śląskim, w Legnicy i w Świdnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - OGŁOSZENIE OUDZIELENIU ZAMÓWIENIA.htm"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Aktywizacja młodzieży wiejskiej powiatu milickiego w ramach Letnich Zawodów Sportowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Aktywizacja młodzieży wiejskiej powiatu milickiego w ramach Letnich Zawodów Sportowych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktywny Dolny Śląsk, sport i turystyka - III nabór ofert konkursowych do 19.07.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOW-S-VI.7222.59.2017.AC - 870.pdf"

13.07.2018

Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Szkolenia zamknięte dla pracowników UMWD
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa gabarytowych materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi nr 2 oraz modyfikacja SIWZ -Pytania i odpowiedzi nr 2 oraz modyfikacja SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
USŁUGI SPOŁECZNE - Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości położonych we Wrocławiu, Oławie i Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27s - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-27s - sprawozdanie z wykonania planu dochodówbudżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początkuroku do dnia 31 marca 2018r. - Rb-27S 1kw 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rb-27s - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-27s - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rb-27s - sprawozdanie z wykonania planu dochodówbudżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początkuroku do dnia 31 marca 2018r. - Rb-28S 1kw 2018 kor. 1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rb-28s - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27s - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S - Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 13 lipca 2018 roku wydana została decyzja nr 8/E/2018 - koncesja na wydobywanie wód termalnych ze złoża "Staniszów" odwiertem ST-1 położonym w miejscowości Staniszów, gmina Podgórzyn. Koncesja udzielona zastała firmie: Termy Staniszów Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 09 lipca 2018 roku wydana została decyzja nr 18/2018 przenosząca na Kopalnię Surowców Mineralnych "BYCZEŃ" Spółka Jawna, koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 4/E/2018 z dnia 21.05.2018 r.- udzieloną na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Przyłęk-Pilce".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad_KOŚiGW_18.07.17.doc - Porządekobrad_KOŚiGW_18.07.17.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 17.07.2018.docx - Porządekobrad KRiROW 17.07.2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "60 - KU 19.07.2018.doc - 60 - KU 19.07.2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Ponczkowska - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Ponczkowska - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Ponczkowska - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Halina Noszczyk - wyjaśnienie oświadczenie - do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Dyszkiewicz - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plany i programy ochrony środowiska oraz ich aktualizacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "p.o. KPRRiG 17.07.18.doc - p.o. KPRRiG 17.07.18.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych – aktywizacja przez kulturę i sport – Szczytna 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa kontenera obrandowanego logotypami Dolnego Śląska wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem strefy Dolnego Śląska podczas cyklu eventów pn. "Projekt Plaża” z TVN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 40 2018 -Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 40 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej X Rocznicy wybuchu wojny w Gruzji w sierpniu 2008 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad Statutowa 19.07.2018.docx -porządek obrad Statutowa 19.07.2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 18.07.2018.pdf - porządekobrad KKNiE 18.07.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 18.07.17.doc - Porządek obradKRT 18.07.17.doc"
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plany i programy ochrony środowiska oraz ich aktualizacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8 - Powiadomienie nr 8 z dnia 05.07.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4 - Powiadomienie nr 4 z dnia 29.03.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacje i obwieszczenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018.05.15
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.05.15
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.05.15
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018.05.15
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018.05.23
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
15.05.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018.04.17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018.05.15
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018.05.15
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.05.15
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.05.15
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr 2018.pdf - Rejestr 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr 2018.pdf - Rejestr 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z realizacji Kontratku Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plany i programy ochrony środowiska oraz ich aktualizacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9.pdf - 9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plany i programy ochrony środowiska oraz ich aktualizacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1465/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8.pdf - 8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1465/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1465/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Formularz-rejestrowy-oraz-formularz-aktualizacyjny.docx -Formularz-rejestrowy-oraz-formularz-aktualizacyjny.docx"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 18.07.2018.doc - porządekobrad KBIF 18.07.2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie-WYTWÓRCA ODPADÓW z art. 50 ust.1 pkt5 lit. e.docx - Oświadczenie-WYTWÓRCA ODPADÓW z art. 50 ust.1 pkt 5lit. e.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Perduta - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Perduta - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Dziale Projektów EFRR I w Wydziale Wdrażania EFRR
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5710/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Perduta - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "J.Perduta - zakończenie funkcji.pdf - J.Perduta -zakończenie funkcji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Perduta - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Perduta - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Perduta - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik J. Perduta - zakończenie funkcji.pdf - J. Perduta- zakończenie funkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Perduta - oświadczenie majątkowe na zakończenie funkcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal obrzędów i tradycji wiejskich – Prochowice 2018”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal obrzędów i tradycji wiejskich – Prochowice 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5706/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5705/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5704/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5703/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia Obwodowi Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu SPZOZ dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2018 rok, na realizację zadania pn.: "Wdrożenie systemu do gromadzenia i przekazywania elektronicznej dokumentacji medycznej, systemów bezpieczeństwa oraz systemu wewnątrzadministracyjnego dostosowanego do wymagań podmiotów leczniczych na terenie województwa dolnośląskiego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5702/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia Szpitalowi Specjalistycznemu im. A. Falkiewicza we Wrocławiu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2018 rok, na realizację zadania pn.: "Wdrożenie systemu do gromadzenia i przekazywania elektronicznej dokumentacji medycznej, systemów bezpieczeństwa oraz systemu wewnątrzadministracyjnego dostosowanego do wymagań podmiotów leczniczych na terenie województwa dolnośląskiego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5701/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia Dolnośląskiemu Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2018 rok, na realizację zadania pn.: "Wdrożenie systemu do gromadzenia i przekazywania elektronicznej dokumentacji medycznej, systemów bezpieczeństwa oraz systemu wewnątrzadministracyjnego dostosowanego do wymagań podmiotów leczniczych na terenie województwa dolnośląskiego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze czytanie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5700/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Goleniowskiemu - Zastępcy Dyrektora Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5699/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Miliczu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5698/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych "Nasza Gmina" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/894/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie "Zawodowy Dolny Śląsk"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5697/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Nasze Drogi w sprawie przyspieszenia prac nad budową drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5696/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5695/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego będących na wyposażeniu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLI/1423/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie "Czas na zawodowców"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5694/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5693/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4807/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5691/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5187/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5690/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5689/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczyciela
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5688/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Liceum Ogólnokształcącym Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5687/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5686/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu do przystąpienia i realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, pn. "Poprawa warunków nauczania w zakresie zajęć gastronomicznych realizowana poprzez przebudowę i adaptację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w ZSP w Karpaczu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5685/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4949/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r., w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 40
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5684/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1267/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2015 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Krośnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5683/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powtórzenia procedury sprzedaży nieruchomości położonej w Ruszowie przy ul. Chopina, gmina Węgliniec, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 334/1, 334/2, 334/3, obręb 0006, Ruszów, AM-2 - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5682/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wydania opinii do "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kudowa-Zdrój"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5681/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w toku postępowania odwoławczego od decyzji określających kwotę środków przypadających do zwrotu oraz w toku postępowania odwoławczego od decyzji w sprawie udzielania beneficjentom ulg w spłacie zobowiązań dotyczących należności z tytułu zwrotu płatności pochodzących z budżetu środków europejskich i dotacji, w ramach działań 1.1 - 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5680/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Jerzego Majewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TEMAR Zakład Mechaniczny z siedzibą we Wrocławiu od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.02.01-02-0156/17, pn. "Przeprowadzenie prac B+R w firmie TEMAR celem opracowania innowacyjnego w skali europejskiej zaworu do precyzyjnego dozowania mediów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5679/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - P4 Solutions Sp. z o.o. od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.02.01-02-0135/17, pn. "Przeprowadzenie przez P4 Solutions Sp. z o.o. badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie opracowania modelu realizacji inwestycji budowlanej przy wykorzystaniu dedykowanych narzędzi on-line"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5678/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - INVEX Sp. z o.o. od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.02.01-02-0101/17 pn. "Innowacyjne budownictwo modułowe z odzysku materiałów użytecznych i recyklingu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5677/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - IDEALI Sp. z o.o. od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.02.01-02-0054/17 pn. "Opracowanie i wdrożenie systemu FirmaManager, pozwalającego na automatyzację procesów finansowych i księgowych w firmie oraz wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, poprzez prace badawczo-rozwojowe w IDEALI Sp. z o.o. w Świdnicy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5676/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Unity S.A. od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.02.01-02-0022/17 pn. "Automatyczna Analiza Danych w Omnichannel Commerce na potrzeby wykrywania szans i zagrożeń biznesowych przy użyciu mechanizmów Machine Learning"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5675/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Andrzeja Muszyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GPC TECHNIKA GRZEWCZA ANDRZEJ MUSZYŃSKI od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie nr RPDS.01.02.01-02-0014/17 pn. "Opracowanie metodologii badań zbiorników ciśnieniowych metodą akustyczną"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5674/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w toku postępowania odwoławczego od decyzji określających kwotę środków przypadających do zwrotu oraz w toku postępowania odwoławczego od decyzji w sprawie udzielenia beneficjentom ulg w spłacie zobowiązań dotyczących należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację RPO WD 2014-2020 oraz innych należności związanych z realizacją projektów finansowych z udziałem tych środków, a także odsetek od tych środków i od tych należności (w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5673/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4064/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Dolnośląski Bon na Innowacje" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5649/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5649.pdf - 5649.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5649/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5649/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5649.pdf - 5649.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5649/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5648/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5646/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 3 im. UNICEF przy Szpitalu Uzdrowiskowym dla Dzieci "Jagusia" w Kudowie-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa ciągnika, maszyn rolniczych oraz wyposażenie warsztatu dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacje z otwarcia ofert - informacje z otwarciaofert 55_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5645/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5644/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5643/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5642/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5606/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w roku 2018 oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5641/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dolnośląskie Małe Granty" oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5640/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki "Uzdrowisko Lądek-Długopole" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5639/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki "Uzdrowisko Lądek-Długopole" spółka akcyjna na kolejną kadencję
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5638/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki "Uzdrowisko Lądek-Długopole" spółka akcyjna na kolejną kadencję
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/1529/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5637/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki "Uzdrowisko Lądek-Długopole" spółka akcyjna na kolejną kadencję
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5636/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5635/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5633/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5632/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED spółka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5631/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED spółka akcyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5625/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1465/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1465/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustanowienia wzoru sztandaru Województwa Dolnośląskiego oraz regulaminu jego używania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Len i rośliny zielarskie- powrót do tradycji lokalnych”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Aktywizacja młodzieży wiejskiej powiatu milickiego w ramach Szkoleniowego Obozu Strażackiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Teatrowi Zielona Latarnia im. Ireny Rzeszowskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Cezaremu Podlasińskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jarosławowi Mice Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Bogusławowi Samolowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Leszkowi Goetzendorf Grabowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Włodarskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Tiborowi Pindešowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zygmuntowi Markiewiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Henrykowi Sławińskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Janowi Snarskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy sesji SWD w 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Krzysztofowi Stróżańskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Marii Ostrowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Pruchniewiczowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Rafałowi Masłowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Lilianie Kiryłow Masłowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Kindze Cibie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Januszowi Legoniowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Mazurowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Józefowi Kapicy Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wysokość środków z art. 19a – 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wysokość środków z art. 19a – 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
28 czerwca 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
28 czerwca 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sesja XLVIII.zip - sesja XLVIII.zip"
Dotyczy dokumentu:
23 maja 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
28 czerwca 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Dagmarze Kacperowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Specjalista w Dziale Projektów i Rozliczeń w Wydziale Informatyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Krzysztofowi Jankowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawy załatwiane w Wydziale Geologii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Agacie Daniel Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Terminy Komisji SWD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Usługa tłumaczeń pisemnych na potrzeby realizacji projektu TRANS-BORDERS w ramach Programu Interreg Europa Środkowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert 48 2018 - Informacja zotwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wysokość środków z art. 19a – 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa gabarytowych materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Ogłoszenie ozmianie ogłoszenia 2018-OJS131-298698-pl.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzielonych w II kwartale 2018 rokuumorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - umorzenia IIkwartał 2018 rok.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o udzielonych w II kwartale 2017 rokuumorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - umorzenia IIkwartał 2017 rok.docx
Dotyczy dokumentu:
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
44/2018 - w sprawie ogłoszenia Konkursu dla dolnośląskich mediów pt. "Poszerzamy perspektywę" i powołania Komisji Konkursowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Gertrudzie Chowaniokovej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Kazimierzowi Czaplińskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Janowi Woźniakowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Antoniemu Rolakowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Piotrowi Szarejko Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Joannie Gustowskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Marii Wali Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Stanisławowi Janikowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Piotrowi Knastowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Gładyszowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Ivo Łaborewiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Stanisławowi Firsztowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Robertowi Szmidtowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Józefowi Błauciakowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Konradowi Czaplińskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Janowi Plewczyńskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Ludmile Błażejczyk Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Janowi Plewczyńskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Krystynie Piosik Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Ryszardowi Nowakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zdzisławowi Oleksemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Tadeuszowi Fercowiczowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jackowi Witeckiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Beacie Lejman Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Dorocie Jasnowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Paulinie Höffner Sucheckiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Robertowi Hesiowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Hannie Golli Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Bernadecie Tambor Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Miroslavowi Vlasákowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Miroslavowi Kociánowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Janowi Birke Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Mikołajkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Stanisławowi Słowikowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jarosławowi Pedrycowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Janowi Stawiskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Elżbiecie Kukule Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Bożenie Bondrow Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Tamarze Tokarczyk Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Mariuszowi Adynkiewiczowi Piragasowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Edwardowi Pruchnickiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Tadeuszowi Kucharskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Adamowi Koniecznemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Markowi Kamińskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Teresie Jaskule Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Piotrowi Grzybowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Bojakowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zdzisławowi Papiernikowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Irenie Rosowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Feliksowi Polehojko Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Piekarczykowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Grażynie Myśków Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Elżbiecie Mielcarek Silwanowicz Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Pawłowi Wróblewskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Ziemiańskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Ewie Miś Krzemińskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Ewie Dobrowolskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Muzeum Narodowemu we Wrocławiu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Wydziałowi Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Dolnośląskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowemu Instytutowi Badawczemu Oddział we Wrocławiu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyznania Zespołowi Pieśni i Tańca NOWA RUDA Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Lewandowski - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "T. Lewandowski - Radny WD.pdf - T. Lewandowski -Radny WD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Lewandowski - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Lewandowski - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik T. Lewandowski-Radny WD.pdf - T. Lewandowski-RadnyWD.pdf
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Lewandowski - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna