Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.09.2018 07:52 Autopoprawki ZWD do projektów uchwał L Sesji Sejmiku
19.09.2018 12:00 Autopoprawka ZWD do projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt dolnośląskiego budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania jego konsultacji z mieszkańcami
17.09.2018 14:24 L/136 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg i odcinków dróg do kategorii dróg wojewódzkich
17.09.2018 14:15 L/135 Uchwała w sprawie pozbawienia dróg i odcinków dróg kategorii dróg wojewódzkich
17.09.2018 10:19 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad L Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie przyznania Piotrowi Pamule Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
17.09.2018 09:25 L Sesja Porządek obrad
13.09.2018 11:23 Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przebiegu wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego za I półrocze 2018 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2018 roku
13.09.2018 11:10 Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku
13.09.2018 11:02 XLIX/1 Drugie czytanie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
13.09.2018 11:09 L/1 Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu statutu Muzeum Narodowego we Wrocławiu
13.09.2018 11:08 L/2 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2019 r
13.09.2018 11:07 L/3 Uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt dolnośląskiego budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania jego konsultacji z mieszkańcami
13.09.2018 11:06 L/4 Uchwała w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
13.09.2018 11:00 L/112 Uchwała w sprawie nagród sportowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego
13.09.2018 10:59 L/113 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
13.09.2018 10:57 L/114 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
13.09.2018 10:55 L/115 Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Bolesławieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na remont drogi powiatowej nr 2280 D relacji Bolesławiec - Stare Jaroszowice – Żeliszów
13.09.2018 10:54 L/116 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLI/1418/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Bolesławieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2318 D wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 297 w miejscowości Bolesławiec
13.09.2018 10:53 L/117 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/1633/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Strzelińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3074D od km 3+378 do km 3+992 w miejscowości Szczawin
13.09.2018 10:52 L/118 Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Świdnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego będącej partycypacją w kosztach realizacji zadania pod nazwą „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy”
13.09.2018 10:50 L/119 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania pana ....................... i pani .......................... do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
14.09.2018 12:17 L/131 Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Ceramika” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
13.09.2018 10:32 L/120 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1661/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku
13.09.2018 10:27 L/121 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/1529/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 i 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
14.09.2018 12:20 L/128 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1465/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
14.09.2018 12:22 L/129 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
14.09.2018 12:26 L/130 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1466/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
13.09.2018 10:08 L/5 Pierwsze czytanie uchwały w sprawie uchwalenia projektu zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
13.09.2018 10:05 L/6 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/1746/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia wzoru sztandaru Województwa Dolnośląskiego oraz regulaminu jego używania
14.09.2018 13:21 L/132 Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego rozbudowy dróg ekspresowych na południu Województwa Dolnośląskiego w przebiegu międzynarodowych szybkich korytarzy transportowych w kierunku Wiednia oraz Pragi

1 2 3 4 5 6 następna