Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.09.2018 10:01 Uchwała Nr 5980/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 5710/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2019
19.09.2018 10:00 Uchwała Nr 5979/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Jaworskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 r."
19.09.2018 09:58 Uchwała Nr 5978/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Granowicach realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.09.2018 09:57 Uchwała Nr 5977/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-406-ARiMR/2/z Obsługa wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW na lata 2014-2020
19.09.2018 09:55 Uchwała Nr 5976/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-349-ARiMR/5/z Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW na lata 2014-2020
19.09.2018 09:54 Uchwała Nr 5975/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach do realizacji projektu pn. "Europejski staż dla zawodowców w roku 2019" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
19.09.2018 09:53 Uchwała Nr 5974/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Klub Absolwenta V LO we Wrocławiu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.09.2018 09:50 Uchwała Nr 5973/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel w Głębowicach złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.09.2018 09:48 Uchwała Nr 5972/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zlecenia Rzymskokatolickiej Parafii pw. Chrystusa Króla w Głuszycy realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.09.2018 09:28 Uchwała Nr 5971/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "LOKALNI - NIEBANALNI" w Szklarskiej Porębie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.09.2018 09:26 Uchwała Nr 5970/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zlecenia Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Jaworze realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.09.2018 09:24 Uchwała Nr 5969/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Podwale
19.09.2018 09:23 Uchwała Nr 5968/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Krośnicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 506/41 o pow. 1,0868 ha, AM-1, obręb 0009 Krośnice
19.09.2018 09:21 Uchwała Nr 5967/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie powtórzenia procedury sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łaziskach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 295/2 o pow. 0,4806 ha, obręb 0015, Łaziska - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
19.09.2018 09:20 Uchwała Nr 5966/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Bizon Milicz złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.09.2018 09:18 Uchwała Nr 5965/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.09.2018 09:13 Uchwała Nr 5964/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zlecenia Kamiennogórskiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych "Razem" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.09.2018 09:12 Uchwała Nr 5963/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zlecenia Regionalnej Radzie Olimpijskiej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.09.2018 09:10 Uchwała Nr 5962/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4854/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018" oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej wniosków gmin
19.09.2018 09:08 Uchwała Nr 5961/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1536/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oceny programów rewitalizacji gmin województwa dolnośląskiego
19.09.2018 09:07 Uchwała Nr 5960/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wydania opinii do "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mieroszów na lata 2018-2032"
19.09.2018 09:05 Uchwała Nr 5959/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4842/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (Numer naboru RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16)
19.09.2018 09:03 Uchwała Nr 5958/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17)
19.09.2018 09:01 Uchwała Nr 5957/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4707/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Podziałania 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ (Numer naboru RPDS.06.03.03-IZ.00-02-171/16)
19.09.2018 08:53 Uchwała Nr 5956/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Powiat Lubiński, od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0038/18, pn. "Rodzicielstwo zastępcze - Słuszna Misja"
19.09.2018 08:47 Uchwała Nr 5955/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Gmina Borów od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0016/17 pn. "Każdy jest ważny! - wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w Gminie Borów"
19.09.2018 08:44 Uchwała Nr 5954/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Spółdzielni Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0032/18 pn. "Rewitalizacja budynków przy ul. 1 Maja 48C, 1 Maja 48B, 1 Maja 50 w Kątach Wrocławskich"
19.09.2018 08:43 Uchwała Nr 5953/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy Agnieszka Kurczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AKURAT Agnieszka Kurczyńska od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0083/17 pn.: "Dywersyfikacja działalności firmy AKURAT AGNIESZKA KURCZYŃSKA"
19.09.2018 08:37 Uchwała Nr 5952/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na wrzesień 2018 r.
12.09.2018 10:43 Uchwała Nr 5950/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia dla jednostek budżetowych Województwa Dolnośląskiego zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności w celu sporządzenia sprawozdania finansowego Województwa Dolnośląskiego

1 2 3 4 5 6 następna