Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2018 09:19 Uchwała Nr 5392/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze
24.05.2018 09:18 Uchwała Nr 5391/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. przez Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy
23.05.2018 14:43 Uchwała Nr 5390/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia kwot dotacji udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku
23.05.2018 09:11 Uchwała Nr 5389/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
23.05.2018 09:10 Uchwała Nr 5388/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi
23.05.2018 09:09 Uchwała Nr 5387/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej
23.05.2018 09:09 Uchwała Nr 5386/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Zakładowi Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie
23.05.2018 09:08 Uchwała Nr 5385/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Uniwersytetowi Wrocławskiemu na organizację konferencji naukowej pn. „Aktualne problemy konstytucyjności prawa w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego" oraz publikację pokonferencyjną
23.05.2018 09:06 Uchwała Nr 5384/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy w ramach III naboru operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
23.05.2018 09:05 Uchwała Nr 5383/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru II na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2018 roku, w tym na wsparcie zadań publicznych finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych i realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.05.2018 09:02 Uchwała Nr 5382/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok”
23.05.2018 09:02 Uchwała Nr 5381/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łaziskach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 295/2 o pow. 0,4806 ha, obręb nr 0015, Łaziska
23.05.2018 09:00 Uchwała Nr 5380/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 44, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 554/134 o pow. 0,1826 ha, AM-10, obręb nr 0001 – Stronie Śląskie
23.05.2018 08:59 Uchwała Nr 5379/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zlecenia Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.05.2018 08:55 Uchwała Nr 5378/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 4805/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku
23.05.2018 08:54 Uchwała Nr 5377/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Gminy Wołów od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.02.01.01-02-0044/17 pn. „Wdrożenie e-Usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wołów i Gminy Paszowice”
23.05.2018 08:53 Uchwała Nr 5376/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3993/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Metodyka doboru próby do kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z EFS (w zakresie projektów leżących w obszarze właściwości Wydziału Obsługi Wdrażania EFS oraz Wydziału Wdrażania EFS)"
23.05.2018 08:52 Uchwała Nr 5375/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1163/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Zasad wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
23.05.2018 08:51 Uchwała Nr 5374/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.4 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT AW (Nr naboru RPDS.10.04.04-IZ.00-02-271/17)
23.05.2018 08:50 Uchwała Nr 5373/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.3 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT AJ (Nr naboru RPDS.10.04.03-IZ.00-02-270/17)
23.05.2018 08:49 Uchwała Nr 5372/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.2 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.10.04.02-IZ.00-02-269/17)
23.05.2018 08:48 Uchwała Nr 5371/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3722/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego planu kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok obrachunkowy 1 lipca 2017 - 30 czerwca 2018
23.05.2018 08:47 Uchwała Nr 5370/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy – Gmina Wrocław od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0094/17, pn. „Rodzice na start!”
23.05.2018 08:46 Uchwała Nr 5369/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy – Żyrafka Aneta Aniśkiewicz od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0052/17 pn. „Żyrafka – aktywni rodzice i szczęśliwe dzieci”
23.05.2018 08:44 Uchwała Nr 5368/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bohaterów Getta 10 w Głuszycy od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0190/16 pn. „Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Getta 10 w Głuszycy”
23.05.2018 08:43 Uchwała Nr 5367/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wysokiej 3 w Głuszycy od niewybrania do dofinansowania projektu nr RPDS.06.03.04-02-0112/16 pn. „Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wysokiej 3 w Głuszycy”
23.05.2018 08:42 Uchwała Nr 5366/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej 41 w Jedlinie Zdroju od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0110/16 pn. „Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 41 w Jedlinie Zdroju”
23.05.2018 08:40 Uchwała Nr 5365/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 61 w Głuszycy od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0088/16 pn. „Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 61 w Głuszycy”
23.05.2018 08:39 Uchwała Nr 5364/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 23 w Głuszycy od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0087/16 pn. „Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 23 w Głuszycy”
23.05.2018 08:37 Uchwała Nr 5363/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wałbrzyskiej 4 w Jedlinie Zdroju od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0084/16 pn. „Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wałbrzyskiej 4 w Jedlinie Zdroju”

1 2 3 4 5 6 następna