Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2017 12:09 Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2018 Dolnośląskim Rokiem Praw Kobiet
20.12.2017 15:02 Autopoprawka Zarządu Województwa Dolnośląskiego do projektu uchwały w sprawie utworzenia przez Województwo Dolnośląskie spółki Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wniesienia przez Województwo Dolnośląskie wkładu pieniężnego
20.12.2017 13:13 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XLIII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie o sygn. akt II SA/Wr91/17
19.12.2017 11:57 Autopoprawka Zarządu Województwa Dolnośląskiego do projektu uchwały w sprawie utworzenia przez Województwo Dolnośląskie spółki Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wniesienia przez Województwo Dolnośląskie wkładu pieniężnego
18.12.2017 14:54 Autopoprawki Zarządu Województwa Dolnośląskiego do projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/921/16 SWD z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej WD, projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/922/16 SWD z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu WD na rok 2017, projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2017 rok
15.12.2017 13:09 XLIII Porządek obrad
14.12.2017 08:59 XLIII/12 Uchwała w sprawie utworzenia przez Województwo Dolnośląskie spółki Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wniesienia przez Województwo Dolnośląskie wkładu pieniężnego
14.12.2017 10:09 XLIII/1 Uchwała w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
14.12.2017 09:44 XLIII/2 Uchwała w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
14.12.2017 09:31 XLIII/5 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLI/1423/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie „Czas na zawodowców”
14.12.2017 09:28 XLIII/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/950/13 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
14.12.2017 09:25 XLIII/6 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1026/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia w roku 2013 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
14.12.2017 09:19 XLIII/7 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
14.12.2017 09:08 XLIII/8 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w roku 2017 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
14.12.2017 09:07 XLIII/9 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Powiatu Bolesławieckiego darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Bolesławcu przy ul. Tadeusza Kościuszki 16
14.12.2017 09:05 XLIII/10 Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę pani ……………………………………………………. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
14.12.2017 09:03 XLIII/11 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku Fides Projekt sp. z o.o. we Wrocławiu o zmianę obszaru ograniczonego użytkowania dla kompleksu wojskowego nr 4576 w Pietrzykowicach
14.12.2017 13:33 XLIII/14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/921/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
14.12.2017 13:31 XLIII/15 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
14.12.2017 13:29 XLIII/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/922/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
14.12.2017 13:26 XLIII/17 Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
14.12.2017 10:23 XLIII/3 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
14.12.2017 10:22 XLIII/4 Uchwała w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
01.12.2017 12:11 Wniosek o zwołanie Sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wraz z porządkiem obrad
01.12.2017 12:09 XLII/1 Uchwała w sprawie poparcia stanowiska XXXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP dotyczącego nowelizacji Kodeksu wyborczego
15.11.2017 15:27 Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
15.11.2017 15:27 Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
28.11.2017 10:01 Autopoprawki ZWD do projektów uchwał SWD w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
24.11.2017 12:51 XLI Porządek obrad
23.11.2017 16:32 XLI/37 Uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

1 2 3 4 5 6 następna