Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2018 12:04 Uchwała Nr 4733/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
11.01.2018 12:02 Uchwała Nr 4732/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2017
04.01.2018 10:46 Uchwała Nr 4731/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
08.01.2018 08:48 Uchwała Nr 4730/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
04.01.2018 10:46 Uchwała Nr 4729/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia zasad i trybu przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach
04.01.2018 10:45 Uchwała Nr 4728/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na I kwartał 2018 r.
04.01.2018 10:43 Uchwała Nr 4727/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 4317/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na IV kwartał 2017 r.
04.01.2018 10:42 Uchwała Nr 4726/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie umorzenia należności Województwa Dolnośląskiego przysługującej od Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
04.01.2018 10:40 Uchwała Nr 4725/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie umorzenia należności Województwa Dolnośląskiego przysługującej od Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
04.01.2018 10:39 Uchwała Nr 4724/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania dyrektora Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
04.01.2018 10:38 Uchwała Nr 4723/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na realizację zadania pn. "Działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu
04.01.2018 10:36 Uchwała Nr 4722/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku na realizację zadania pn. "Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu
04.01.2018 10:35 Uchwała Nr 4721/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3195/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2017 na realizację zadania pn. "Działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu
04.01.2018 10:34 Uchwała Nr 4720/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3194/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2017 na realizację zadania pn. "Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu
04.01.2018 10:17 Uchwała Nr 4719/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-393-ARiMR/1z Obsługa wniosku o płatność dla działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie projektów grantowych
04.01.2018 10:16 Uchwała Nr 4718/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie
04.01.2018 10:15 Uchwała Nr 4717/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie naboru wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2018 r.
04.01.2018 10:14 Uchwała Nr 4716/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Pana Janusza Barszcza na stanowisko dyrektora Muzeum Gross - Rosen w Rogoźnicy na okres pięciu lat
04.01.2018 10:13 Uchwała Nr 4715/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Teatru Polskiego we Wrocławiu za lata 2017 i 2018
04.01.2018 10:10 Uchwała Nr 4714/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Instytucji Kultury "Odra - Film" we Wrocławiu za 2017 rok
04.01.2018 09:52 Uchwała Nr 4713/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
04.01.2018 09:51 Uchwała Nr 4712/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie akceptacji wysokości odszkodowania od Gminy Wrocław za działkę nr 23/10, AM-5 obręb: Brochów o pow. 0,0012 ha
04.01.2018 09:43 Uchwała Nr 4711/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Instytutu Rozwoju Terytorialnego do złożenia wniosku o przyznanie dotacji na organizację Rowerowego Forum Metropolitalnego
04.01.2018 09:42 Uchwała Nr 4710/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Standardów projektowych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego
04.01.2018 09:40 Uchwała Nr 4709/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020 oraz podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu i możliwościach zapoznania się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowego opracowania
04.01.2018 09:38 Uchwała Nr 4708/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4631/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
04.01.2018 09:36 Uchwała Nr 4707/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ (Numer naboru RPDS.06.03-IZ.00-02-171/16)
04.01.2018 09:35 Uchwała Nr 4706/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4447/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.06.03.02-IZ.00-02-142/16)
04.01.2018 09:32 Uchwała Nr 4705/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4298/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (RPDS.06.03.01-IZ.00-02-141/16)
04.01.2018 09:27 Uchwała Nr 4704/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4141/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałania 4.4.2 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT WrOF (RPDS.04.04.02-IZ.00-02-192/16)

1 2 3 4 5 6 następna