Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.02.2017 14:27 Uchwała Nr 3403/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 9 lutego 2017 r.
21.02.2017 14:26 Uchwała Nr 3401/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego "Wsparcie organizacji pracy oraz rozwoju Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego"
21.02.2017 14:25 Uchwała Nr 3400/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego "Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska"
21.02.2017 14:24 Uchwała Nr 3399/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania i podpisywania jednoosobowo wszelkich dokumentów, w tym upoważnień do przeprowadzania kontroli oraz nakładania korekt finansowych w zakresie kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 będących w kompetencji Wydziału Kontroli RPO
21.02.2017 14:23 Uchwała Nr 3398/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania i podpisywania jednoosobowo wszelkich dokumentów, w tym upoważnień do przeprowadzania kontroli, wydawania zaleceń pokontrolnych oraz nakładania korekt finansowych w ramach Priorytetów 1-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
21.02.2017 14:16 Uchwała Nr 3397/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3721/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia do wystawiania zleceń płatności w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w zakresie EFRR z wyłączeniem projektów rozliczanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą i Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej
21.02.2017 14:15 Uchwała Nr 3396/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia do zatwierdzania i zmiany "Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"
21.02.2017 14:14 Uchwała Nr 3395/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW - Nr naboru RPDS.03.03.04-IP.03-02-155/16
21.02.2017 14:13 Uchwała Nr 3394/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kątach Wrocławskich
21.02.2017 14:12 Uchwała Nr 3393/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kłodzku przy ul. Zawiszy Czarnego 2a
21.02.2017 14:11 Uchwała Nr 3392/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w latach 2017-2018 oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
21.02.2017 14:10 Uchwała Nr 3391/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
21.02.2017 14:09 Uchwała Nr 3390/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie opinii do wniosku Rady Gminy Miękinia dotyczącego ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw obiektów fizjograficznych na terenie gminy Miękinia
21.02.2017 14:06 Uchwała Nr 3389/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. "Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi" dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie "Odnowa Wsi Dolnośląskiej" w 2017 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
21.02.2017 14:05 Uchwała Nr 3388/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2775/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie określenia kwoty środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego w zakładzie aktywności zawodowej w 2017 r.
21.02.2017 14:03 Uchwała Nr 3384/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn.: Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień
21.02.2017 14:03 Uchwała Nr 3383/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
21.02.2017 14:02 Uchwała Nr 3382/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
21.02.2017 13:52 Uchwała Nr 3381/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Wspierania Filozoficzno-Humanistycznych Działań Społecznych SOKRATES we Wrocławiu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
21.02.2017 13:51 Uchwała Nr 3380/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Męcince realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
21.02.2017 13:50 Uchwała Nr 3379/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zlecenia Okręgowi Wrocławskiemu Związku Polskich Artystów Plastyków realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
21.02.2017 13:45 Uchwała Nr 3378/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
15.02.2017 14:13 Uchwała Nr 3377/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3316/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałania 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (Nr naboru RPDS.07.01.01-IZ.00-02-073/16)
15.02.2017 14:11 Uchwała Nr 3376/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2367/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz jednoosobowego upoważnienia Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, do zatwierdzania opracowywanego w Departamencie Funduszy Europejskich "Podręcznika Beneficjenta SL2014 dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020 realizujących projekty dofinansowane ze środków EFRR"
15.02.2017 14:11 Uchwała Nr 3375/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3321/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 4.1 Gospodarka odpadami w Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
15.02.2017 14:10 Uchwała Nr 3374/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3314/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
15.02.2017 14:09 Uchwała Nr 3373/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2542/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2017
15.02.2017 14:08 Uchwała Nr 3372/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Skarbowej 5
15.02.2017 14:07 Uchwała Nr 3371/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Św. Piotra 12
15.02.2017 14:06 Uchwała Nr 3370/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie opinii do wniosku Burmistrza Miasta Bielawa dotyczącego ustalenia urzędowej nazwy "Jezioro Bielawskie" dla obiektu fizjograficznego w gminie Bielawa, obręb Fabryczna, działka nr 1205

1 2 3 4 5 6 następna