Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.05.2017 14:19 Uchwała Nr 3838/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Nowy Szpital Wojewódzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
26.05.2017 14:16 Uchwała Nr 3837/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3706/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie akceptacji treści Listu wspierającego jako formy zabezpieczenia oraz udzielenia pełnomocnictwa do jego podpisania.
26.05.2017 14:14 Uchwała Nr 3836/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
25.05.2017 13:44 Uchwała Nr 3835/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie powołania zastępcy dyrektora Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
25.05.2017 13:43 Uchwała Nr 3834/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego, realizowanego przez organizacje pozarządowe
25.05.2017 13:42 Uchwała Nr 3833/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wołowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024"
25.05.2017 13:41 Uchwała Nr 3832/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-447-ARiMR/1/z Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach działań objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 oraz KP-611-449-ARiMR/1/z Sporządzanie i poprawa dokumentów finansowo-księgowych oraz ustalanie, nienależnie, nadmiernie pobranych środków publicznych w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"
25.05.2017 13:41 Uchwała Nr 3831/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. przez Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
25.05.2017 13:40 Uchwała Nr 3830/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. przez Filharmonię Sudecką w Wałbrzychu
25.05.2017 13:39 Uchwała Nr 3829/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. przez Filharmonię Dolnośląską w Jeleniej Górze
25.05.2017 13:38 Uchwała Nr 3828/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. przez Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy
25.05.2017 13:37 Uchwała Nr 3827/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego sprawozdania z realizacji w 2016 roku "Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014-2017"
25.05.2017 13:36 Uchwała Nr 3826/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu do realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług poprzez digitalizację i udostępnianie wyselekcjonowanych zasobów Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: Priorytet 2 – Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1.1 – E-Usługi publiczne – konkursy horyzontalne
25.05.2017 13:36 Uchwała Nr 3825/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Narodowego Forum Muzyki im. W. Lutosławskiego
25.05.2017 13:35 Uchwała Nr 3824/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Centrum Szpitalnemu Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze na użyczenie Miastu Jelenia Góra gruntu o powierzchni 240 m2 pod realizację celu publicznego
25.05.2017 13:34 Uchwała Nr 3823/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jana Pawła II 29A
25.05.2017 13:33 Uchwała Nr 3822/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Kompas realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
25.05.2017 13:31 Uchwała Nr 3821/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Certus realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
25.05.2017 13:30 Uchwała Nr 3820/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
25.05.2017 13:30 Uchwała Nr 3819/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego
25.05.2017 13:29 Uchwała Nr 3818/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do podpisania Listu intencyjnego z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (WARR S.A.) z siedzibą przy ul. Karmelkowej 29, 52-437 Wrocław, dotyczącego współdziałania w niezbędnym zakresie w konsultacjach projektu, dostosowania funkcji obiektu do potrzeb DWUP, w ramach czynności zmierzających do wybudowania budynku przez WARR S.A. oraz najmu powierzchni użytkowej w nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 29 we Wrocławiu
25.05.2017 13:27 Uchwała Nr 3817/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3036/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 5.2. System transportu kolejowego w Osi Priorytetowej 5 Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z późn. zm.
25.05.2017 12:54 Uchwała Nr 3816/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji wzoru umowy mającego zastosowanie do konkursu nr RPDS.01.01.00-IZ.00-02-156/16 dla Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych w Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
25.05.2017 12:51 Uchwała Nr 3814/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1972/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zobowiązania do przygotowania do realizacji projektu pozakonkursowego Województwa Dolnośląskiego pn. "Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej 323 - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
25.05.2017 12:50 Uchwała Nr 3813/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 877/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
25.05.2017 12:49 Uchwała Nr 3812/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.10.01.02-IZ.00-02-175/16)
25.05.2017 12:48 Uchwała Nr 3811/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3128/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.5 Bezpieczeństwo – Poddziałania 4.5.1 Bezpieczeństwo – konkursy horyzontalne (Nr naboru RPDS.04.05.01-IZ.00-02-126/16)
25.05.2017 12:46 Uchwała Nr 3810/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2796/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów nr RPDS.10.01.01-IZ.00-02-174/16, RPDS.10.01.02-IZ.00-02-175/16, RPDS.10.01.03-IZ.00-02-176/16, RPDS.10.01.04-IZ.00-02-177/16 dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
25.05.2017 12:59 Uchwała Nr 3809/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 676/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (ZIW dla IZ RPO WD na lata 2014-2020)
25.05.2017 12:37 Uchwała Nr 3808/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

1 2 3 4 5 6 następna