Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.10.2017 08:25 Uchwała Nr 4419/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie procedury zatwierdzania sprawozdań finansowych sporządzanych przez wojewódzkie osoby prawne
19.10.2017 08:22 Uchwała Nr 4416/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3928/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze
19.10.2017 08:20 Uchwała Nr 4415/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3438/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie Planu zadań rekultywacyjnych na rok 2017
19.10.2017 08:19 Uchwała Nr 4414/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Książek Procedur KP-611-496-ARiMR/1/z Wybór beneficjentów do kontroli na miejscu oraz kontroli ex post w ramach PO "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 dla Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" realizowanego przez SW oraz KP-611-465-ARiMR/1/z Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"
19.10.2017 08:17 Uchwała Nr 4413/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiemu Instytutowi Doradczemu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.10.2017 08:16 Uchwała Nr 4412/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Motyl" na Rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.10.2017 08:15 Uchwała Nr 4411/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3352/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.10.2017 08:14 Uchwała Nr 4410/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiemu Okręgowemu Związkowi Tenisa Stołowego realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.10.2017 08:12 Uchwała Nr 4409/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zlecenia Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Bizon” Milicz realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.10.2017 08:11 Uchwała Nr 4408/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP - ZIT AW (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) - Nr naboru RPDS.01.05.02-IP.03-02-190/16
19.10.2017 08:09 Uchwała Nr 4407/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ (Numer naboru RPDS.06.03.03-IZ.00-02-143/16)
19.10.2017 08:05 Uchwała Nr 4406/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.1 Gospodarka odpadami - konkursy horyzontalne (Numer naboru RPDS.04.01.00-IZ.00-02-225/17)
19.10.2017 08:01 Uchwała Nr 4405/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR) w związku z procedurą odwoławczą - na miesiąc październik 2017 r.
19.10.2017 07:58 Uchwała Nr 4404/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych priorytetach/działaniach/poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na miesiąc październik 2017 r.
19.10.2017 07:57 Uchwała Nr 4403/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dokumentów w zakresie - prowadzonych w IZ RPO WD w obszarze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - postępowań odwoławczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (od wyniku oceny/wyboru projektów przeprowadzonych przez IZ RPO WD)
19.10.2017 07:55 Uchwała Nr 4402/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dokumentów w zakresie - prowadzonych w IZ RPO WD w obszarze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - postępowań odwoławczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (od wyniku oceny/wyboru projektów przeprowadzonych przez IP RPO WD)
19.10.2017 07:53 Uchwała Nr 4400/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
12.10.2017 09:20 Uchwała Nr 4399/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego wojewódzkiej osoby prawnej, dla której Zarząd Województwa Dolnośląskiego jest organem zatwierdzającym
12.10.2017 09:19 Uchwała Nr 4398/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 28 września 2017 r.
16.10.2017 07:36 Uchwała Nr 4397/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
12.10.2017 09:18 Uchwała Nr 4396/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
12.10.2017 09:17 Uchwała Nr 4395/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy
12.10.2017 09:16 Uchwała Nr 4394/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3352/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
12.10.2017 09:16 Uchwała Nr 4393/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie określenia kwoty środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego w zakładzie aktywności zawodowej w 2018 r.
12.10.2017 09:15 Uchwała Nr 4392/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3648/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r.
12.10.2017 09:13 Uchwała Nr 4391/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2775/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie określenia kwoty środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego w zakładzie aktywności zawodowej w 2017 r.
12.10.2017 09:12 Uchwała Nr 4390/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zamiaru ponownego powołania bez przeprowadzania konkursu Pana Janusza Barszcza na stanowisko dyrektora Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy na okres pięciu lat
12.10.2017 09:11 Uchwała Nr 4389/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze
12.10.2017 09:10 Uchwała Nr 4388/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu „START” Strzegom realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
12.10.2017 09:09 Uchwała Nr 4387/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zlecenia Fundacji WROACTIV realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1 2 3 4 5 6 następna