Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.09.2015 11:34 XVI/216/2003 w sprawie wyrażenia opinii odnośnie siedzib i zasięgu terytorialnego działania regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania
14.09.2015 11:33 XVI/215/2003 w sprawie przyjęcia terminarza posiedzeń komisji stałych SWD na rok 2004
14.09.2015 11:31 XVI/213/2003 w sprawie utworzenia środka specjalnego i dysponowania nim w Dolnośląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych
14.09.2015 11:31 XVI/214/2003 w sprawie zmian w składzie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich SWD
14.09.2015 11:30 XVI/211/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/180/2003 SWD z dnia 24 października 2003 r. w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.
14.09.2015 11:30 XVI/212/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/113/2003 SWD z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu przygotowania „Zintegrowanego Programu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2004 – 2006”
14.09.2015 11:29 XVI/210/2003 w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, zatwierdzonej Uchwałą Nr XIV/169/2003 SWD z dnia 24 października 2003 r.
14.09.2015 11:28 XVI/209/2003 w sprawie wystąpienia Województwa Dolnośląskiego ze Zgromadzenia Regionów Europy
14.09.2015 11:27 XVI/208/2003 w sprawie Przedstawicielstwa Województwa Dolnośląskiego w Brukseli
14.09.2015 11:26 XVI/207/2003 w sprawie wydatków budżetowych których niezrealizowanych planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003
14.09.2015 11:24 XVI/206/2003 w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2003
14.09.2015 10:52 XV/205/2003 w sprawie określenia zadań i podziału środków na realizację tych zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
14.09.2015 10:51 XV/204/2003 w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2003
14.09.2015 10:50 XV/202/2003 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Dolnośląskie akcji Agencji Rozwoju Regionalnego „Agroreg” S.A. w Nowej Rudzie
14.09.2015 10:50 XV/203/2003 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Kudowie Zdroju na rzecz Gminy Kudowa Zdrój
14.09.2015 10:49 XV/199/2003 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/179/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września 1999 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Teatru Polskiego we Wrocławiu.
14.09.2015 10:49 XV/200/2003 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/27/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 1999 roku w sprawie zasad tworzenia środków specjalnych i dysponowania nimi w szkołach i placówkach oświatowych
14.09.2015 10:49 XV/201/2003 w sprawie określenia wartości punktu oraz ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania, stanowiących podstawę ustalenia tabeli wynagrodzeń pracowników Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
14.09.2015 10:48 XV/197/2003 w sprawie pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Zespolonego im. Batorego w Wałbrzychu.
14.09.2015 10:48 XV/198/2003 w spr zm Uchwały Nr XLVI/858/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2002 roku w spr określenia szczegółowych zasad i trybu oraz wskazania organów uprawnionych do umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa a także do udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności
14.09.2015 10:47 XV/195/2003 w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
14.09.2015 10:47 XV/196/2003 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu zatwierdzonego uchwałą Nr X/85/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 1999 roku.
14.09.2015 10:46 XV/194/2003 w sprawie przyjęcia zmian do uchwały Nr XLIII/815/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Dolnośląskiego.
14.09.2015 10:31 XIV/193/2003 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/433/2000 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa.
14.09.2015 10:30 XIV/192/2003 w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2003
14.09.2015 10:29 XIV/191/2003 w sprawie pożyczki krótkoterminowej dla Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich.
14.09.2015 10:28 XIV/190/2003 w sprawie pożyczki krótkoterminowej dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu.
14.09.2015 10:20 XIV/189/2003 w sprawie pożyczki krótkoterminowej dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce.
14.09.2015 10:19 XIV/188/2003 w sprawie powołania radnej Sylwii Hanus na przewodniczącą Komisji Współpracy Zagranicznej SWD
14.09.2015 10:18 XIV/186/2003 w sprawie zmian w składzie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

1 2 3 4 5 6 następna