Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2015 10:50 LX/927/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr L/690/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2006
22.12.2015 10:50 LX/928/2006 w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2006
22.12.2015 10:49 LX/925/2006 w sprawie określenia zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
22.12.2015 10:49 LX/926/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/249/1999 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 1999r. w sprawie zasad udzielania dotacji podmiotowych z budżetu województwa dolnośląskiego
22.12.2015 10:48 LX/924/2006 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy
22.12.2015 10:47 LX/922/2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Bogatynia z budżetu Województwa Dolnośląskiego
22.12.2015 10:47 LX/923/2006 w spr zm Uchwały Nr XIX/262/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2004 roku w spr ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu przyjmowanego do wyliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
22.12.2015 10:46 LX/921/2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 32 i 43 na rzecz Gminy Miejskiej Kłodzko
22.12.2015 10:45 LX/919/2006 w sprawie powierzenia innym jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie dróg wojewódzkich
22.12.2015 10:45 LX/920/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Wrocławskiego Obszaru Metropolitarnego
22.12.2015 10:44 LX/917/2006 w sprawie zmiany nazwy Wrocławskiego Teatru Pantomimy we Wrocławiu
22.12.2015 10:44 LX/918/2006 w sprawie zatwierdzenia statutu Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
22.12.2015 10:43 LX/915/2006 w sprawie ustanowienia Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania
22.12.2015 10:43 LX/916/2006 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami i upowszechniania kultury oraz ustalenia ich maksymalnej wysokości
22.12.2015 10:42 LX/914/2006 w sprawie ustanowienia Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania
22.12.2015 10:41 LX/913/2006 w sprawie nadania Statutu Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
22.12.2015 10:40 LX/912/2006 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Województwa Dolnośląskiego
22.12.2015 10:39 LIX/911/2006 w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2006
22.12.2015 10:37 LIX/910/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr L/690/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2006
22.12.2015 09:20 LIX/909/2006 w spr określenia szczegółowych zasad i trybu oraz wskazania organów uprawnionych do umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa, a także do udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności
22.12.2015 09:19 LIX/907/2006 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania „Programu Rozwoju Kultury na Dolnym Śląsku do 2020 roku”
22.12.2015 09:19 LIX/908/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/485/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych i dysponowania nimi w szkołach i placówkach oświatowych
22.12.2015 09:18 LIX/905/2006 w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2006/2007
22.12.2015 09:18 LIX/906/2006 w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2006/2007
21.12.2015 14:09 LIX/904/2006 w spr zm Uchwały Nr XL/563/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2005 roku w spr zatwierdzenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego
21.12.2015 14:08 LIX/903/2006 w spr zm Uchwały Nr XL/534/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2005 roku w spr zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, placówkach, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
21.12.2015 14:07 LIX/901/2006 w spr zm Uchwały Nr XL/532/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2005 roku w spr zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
21.12.2015 14:07 LIX/902/2006 w spr zm Uchwały Nr XL/533/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2005 roku w spr tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, bibliotekarzy w zakładach kształcenia i doskonalenia nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i systemie kształcenia na odległość
21.12.2015 13:42 LIX/899/2006 w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
21.12.2015 13:42 LIX/900/2006 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

1 2 3 4 5 6 następna