Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2016 09:13 Uchwała Nr 1635/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2015
12.01.2016 09:09 Uchwała Nr 1634/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2015
15.01.2016 13:48 Uchwała Nr 1633/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
12.01.2016 09:04 Uchwała Nr 1632/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2015
12.01.2016 08:59 Uchwała Nr 1631/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2015
13.01.2016 10:53 Uchwała Nr 1630/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
11.01.2016 13:39 Uchwała Nr 1629/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie umorzenia należności Województwa Dolnośląskiego przysługującej od Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
07.01.2016 09:44 Uchwała Nr 1628/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zbycia przez Województwo Dolnośląskie udziałów spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcji spółki Port Lotniczy Wrocław spółka akcyjna
07.01.2016 09:44 Uchwała Nr 1627/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
07.01.2016 09:42 Uchwała Nr 1626/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli nabycia od Gminy Wrocław nieruchomości zabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 41
29.12.2015 14:24 Uchwała Nr 1625/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
30.12.2015 11:29 Uchwała Nr 1624/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1310/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 od drogi krajowej nr 30 do autostrady A-4" w ramach Działania nr 3.1 "Infrastruktura drogowa" w Priorytecie nr 3 "Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ("Transport") Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
29.12.2015 14:23 Uchwała Nr 1623/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1250/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Zakrzów - Trzebnica od km 1,260 do km 19,903" w ramach Działania nr 3.2 "Transport i infrastruktura kolejowa" w Priorytecie nr 3 "Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ("Transport")" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
29.12.2015 14:22 Uchwała Nr 1622/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych IZ RPO WD dotyczących zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020 jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
29.12.2015 14:21 Uchwała Nr 1621/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 845/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na lata 2015 – 2016
29.12.2015 14:20 Uchwała Nr 1620/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu nr RPDS.08.07.00-IZ.00-02-039/15 dla Działania 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się dla Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
29.12.2015 14:19 Uchwała Nr 1619/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1149/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD)
29.12.2015 14:17 Uchwała Nr 1618/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie na rzecz Gminy Strzelin posiadania nabytych dóbr objętych operacją z zakresu małych projektów „Rozwój bazy sportowej w Częszycach", zrealizowaną w ramach objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działania 4.1, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
29.12.2015 14:17 Uchwała Nr 1617/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie na rzecz Gminy Strzelin posiadania nabytych dóbr objętych operacją z zakresu małych projektów „Rozwój bazy turystycznej w miejscowości Biały Kościół", zrealizowaną w ramach objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działania 4.1, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
29.12.2015 14:15 Uchwała Nr 1616/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji własnych przeznaczonych do realizacji w 2016 roku w ramach Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla województwa dolnośląskiego - etap I
29.12.2015 14:14 Uchwała Nr 1615/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej operacji zgłoszonych przez partnerów KSOW i przeznaczonych do realizacji w 2016 roku w ramach Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 dla województwa dolnośląskiego - etap I
29.12.2015 14:13 Uchwała Nr 1614/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 461/V/15 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia Specjalistycznemu Szpitalowi Ginekologiczno - Położniczemu w Wałbrzychu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2015 roku na realizację zadania pn.: „Mały Dolnoślązak. Program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego"
29.12.2015 14:12 Uchwała Nr 1613/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 460/V/15 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia Specjalistycznemu Szpitalowi im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2015 roku na realizację zadania pn.: "Mały Dolnoślązak. Program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego"
29.12.2015 14:11 Uchwała Nr 1612/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Województwa Dolnośląskiego
29.12.2015 14:09 Uchwała Nr 1611/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku, realizowanego przez organizacje pozarządowe
29.12.2015 14:06 Uchwała Nr 1610/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 r.
07.01.2016 16:50 Uchwała Nr 1609/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminów konkursów nr: RPDS.10.02.01-IZ.00-02-053/16, RPDS.10.02.02-IZ.00-02-054/16, RPDS.10.02.03-IZ.00-02-055/16, RPDS.10.02.04-IZ.00-02-056/16 dla Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
31.12.2015 13:10 Uchwała Nr 1608/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu nr RPDS.02.01.03-IZ.00-02-047/15 dla Poddziałania 2.1.3 E-usługi publiczne - ZIT AJ w Działaniu 2.1. E-usługi publiczne w Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
31.12.2015 11:36 Uchwała Nr 1607/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu nr RPDS.02.01.02-IZ.00-02-046/15 dla Poddziałania 2.1.2 E-usługi publiczne - ZIT WROF w Działaniu 2.1. E-usługi publiczne w Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
30.12.2015 18:37 Uchwała Nr 1606/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-045/15 (e-zdrowie) dla Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne w Działaniu 2.1. E-usługi publiczne w Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

1 2 3 4 5 6 następna