Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2015 14:52 XVII/28 29. Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
29.12.2015 11:29 XVII/27 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
29.12.2015 11:28 XVII/26 Uchwała w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
23.12.2015 12:42 XVII sesja Porządek obrad
22.12.2015 15:20 XVII/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV/44/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
22.12.2015 15:19 XVII/14 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2015
22.12.2015 15:17 XVII/15 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr IV/45/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2015
22.12.2015 15:16 XVII/16 Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
22.12.2015 15:14 XVII/1 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
22.12.2015 15:13 XVII/2 Uchwała w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2016
22.12.2015 15:10 XVII/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/945/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
22.12.2015 15:09 XVII/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/947/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Centrum Onkologii we Wrocławiu
22.12.2015 15:08 XVII/3 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miastu Nowa Ruda realizacji zadania pn.: "Przebudowa ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie"
22.12.2015 15:06 XVII/4 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XV/349/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Miastu Wałbrzych realizacji zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu Drogi Sudeckiej poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów Gorce" będącej zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego"
22.12.2015 15:02 XVII/5 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/417/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Prusice realizacji zadania pn.: "Budowa chodnika w m. Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342"
22.12.2015 15:00 XVII/6 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/1478/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Miastu Świdnica realizacji zadania pn.: "Rozbudowa wraz z przebudową ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda"
22.12.2015 14:58 XVII/7 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1026/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia w roku 2013 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
22.12.2015 14:56 XVII/8 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1631/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia w roku 2014 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
22.12.2015 14:54 XVII/9 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w roku 2015 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
22.12.2015 14:53 XVII/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/428/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg wojewódzkich
22.12.2015 14:50 XVII/20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/1697/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych pn. „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”
22.12.2015 14:47 XVII/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII/66/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2015 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
22.12.2015 14:45 XVII/25 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/1025/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
22.12.2015 14:43 XVII/11 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Świebodzice darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w Świebodzicach, stanowiącej własność Województwa Dolnośląskiego
22.12.2015 14:39 XVII/21 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krośnice
22.12.2015 14:29 XVII/22 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Podgórzyn
22.12.2015 14:26 XVII/23 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świerzawa
22.12.2015 14:10 XVII/24 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łagiewniki
22.12.2015 14:09 XVII/12 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uwzględnienia w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami innowacyjnego sposobu odbioru i segregacji odpadów komunalnych
17.11.2015 12:42 Projekt Uchwały Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnoślaskiego

1 2 3 4 5 6 następna