Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.01.2014 12:52 Uchwała Nr 5160/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2013
15.01.2014 12:51 Uchwała Nr 5159/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2013
15.01.2014 12:49 Uchwała Nr 5158/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
10.01.2014 11:32 Uchwała Nr 5157/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4934/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 listopada 2013 r. oraz zatwierdzenia "Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/13 - procedura odwoławcza" w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.6 "Upowszechnienie uczenia się dorosłych", Poddziałanie 9.6.2 "Podwyższanie...
10.01.2014 11:30 Uchwała Nr 5156/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii dla opracowania pt.: "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dziadowa Kłoda na lata 2014-2029"
15.01.2014 12:48 Uchwała Nr 5155/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2013
15.01.2014 12:46 Uchwała Nr 5154/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
15.01.2014 12:42 Uchwała Nr 5153/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2013
10.01.2014 11:29 Uchwała Nr 5152/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Dolnośląskiego według stanu na dzień 19 grudnia 2013 r.
10.01.2014 11:28 Uchwała Nr 5151/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
10.01.2014 11:26 Uchwała Nr 5150/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Nowy Szpital Wojewódzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
10.01.2014 11:25 Uchwała Nr 5149/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Nowy Szpital Wojewódzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
31.12.2013 13:04 Uchwała Nr 5148/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Raportu z konsultacji społecznych Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
31.12.2013 12:59 Uchwała Nr 5147/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
30.12.2013 10:28 Uchwała Nr 5146/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 4775/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na IV kwartał 2013 r.
30.12.2013 10:27 Uchwała Nr 5145/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3613/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie Planu zadań rekultywacyjnych na rok 2013
30.12.2013 10:26 Uchwała Nr 5144/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze w drodze darowizny dwóch specjalistycznych samochodów osobowych oraz sprzętu specjalistycznego
30.12.2013 10:25 Uchwała Nr 5143/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Bolesławcu oddziału terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze
30.12.2013 10:24 Uchwała Nr 5142/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2014 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
30.12.2013 10:21 Uchwała Nr 5141/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
31.12.2013 12:57 Uchwała Nr 5140/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych w 2014 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
30.12.2013 10:20 Uchwała Nr 5139/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wyłonienia najlepszej organizacji pozarządowej działającej w obszarze aktywności obywatelskiej oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
30.12.2013 10:19 Uchwała Nr 5138/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
30.12.2013 10:17 Uchwała Nr 5137/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Wojskowego Klubu Sportowego "Śląsk" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
30.12.2013 10:16 Uchwała Nr 5136/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2014 roku, realizowanych przez organizacje pozarządowe
30.12.2013 10:15 Uchwała Nr 5135/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze za 2013 rok
30.12.2013 10:11 Uchwała Nr 5134/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następującego zadania: „Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oświetlenia drogowego ul. Kusocińskiego w Oleśnicy, odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Łasaka"
30.12.2013 10:07 Uchwała Nr 5133/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie: uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Miękinia, gminy Zgorzelec; uzgodnienia projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta i gminy Sobótka, miasta Zawidów, gminy Zawonia; uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta Jawor, miasta Pieszyce, mias
30.12.2013 10:00 Uchwała Nr 5132/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3422/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2009 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” w ramach Priorytetu nr 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku ("Edukacja") Regionalnego Programu Operacyjne
30.12.2013 09:59 Uchwała Nr 5131/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3463/IV/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" w ramach Działania nr 2.1 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego" w Priorytecie nr 2 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku ("Społeczeńs

1 2 3 4 5 6 następna