Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.02.2012 14:25 142/2011 142/2011 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na rok 2011
04.01.2012 08:15 141/2011 141/2011 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
30.12.2011 14:06 140/2011 140/2011 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
30.12.2011 14:02 139/2011 139/2011 - w sprawie powołania komisji oceny dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej przez Wojewódzką Komisję Wyborczą
22.12.2011 14:23 138/2011 138/2011 - w sprawie sposobu realizacji projektów informacyjno-promocyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
22.12.2011 14:19 137/2011 137/2011 - w sprawie określenia zasad przeprowadzenia uzupełniającego postępowania dowodowego w ramach toczącego się postępowania odwoławczego od decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WD nr RPDS.IZ.UMWDS_-O0091/11 wydanej w dniu 8 listopada 2011 r. określającej kwotę środków przypadających do zwrotu dla projektu nr RPDS.03.01.00-02-023/09 pt. „Poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie – przebudowa dróg nr 3174 D i 3183 D (Ząbkowice Śl. – Henryków)”
22.12.2011 13:59 136/2011 136/2011 – w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
16.12.2011 14:54 135/2011 135/2011 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
16.12.2011 14:42 134/2011 134/2011 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 96/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
16.12.2011 14:36 133/2011 133/2011 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 4.1 „Gospodarka odpadami” (Nabór nr 50/K/4.1/2011)
16.12.2011 14:33 132/2011 132/2011 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie systemowym dla działania 3.1 „Infrastruktura drogowa”(Nabór nr 13/S/3.1/2010)
16.12.2011 14:28 131/2011 131/2011 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym w Wydziale Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
16.12.2011 14:26 130/2011 130/2011 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” (Nabór nr 45/K/9.1/2011)
16.12.2011 14:25 129/2011 129/2011 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku pt: ,,Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przemkowie wraz ze skanalizowaniem wsi Łężce, Ostaszów, Krępa’’ o dofinansowanie projektów złożonego w ramach naboru prowadzonego w trybie systemowym dla działania 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa” (Nabór nr 9/S/4.2/2008 – II dobór) i przywróconego w wyniku procedury odwoławczej do ponownej oceny merytorycznej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
16.12.2011 14:21 128/2011 128/2011 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 107/2011 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki” złożonego przez Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu ujętego w IWIPK RPO WD
06.12.2011 12:11 127/2011 127/2011 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 104/2011 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pt. ,,Modernizacja budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego – etap I” złożonego przez Uniwersytet Wrocławski ujętego w IWIPK RPO WD
06.12.2011 12:04 126/2011 126/2011 – w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
06.12.2011 11:47 125/2011 125/2011 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego
06.12.2011 11:23 124/2011 124/2011 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Budżetu i Finansów
06.12.2011 11:22 123/2011 123/2011 - w sprawie systemu wykonywania czynności kancelaryjnych
06.12.2011 11:20 122/2011 122/2011 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej drugiej edycji konkursu „Europa inwestująca w obszary wiejskie w obiektywie” II edycja
06.12.2011 11:09 121/2011 121/2011 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
25.11.2011 14:28 120/2011 120/2011 - w sprawie powołania Zespołu ds. Dziedzictwa Kulinarnego przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego
25.11.2011 14:25 119/2011 119/2011 - w sprawie powołania Dolnośląskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych
25.11.2011 14:22 118/2011 118/2011 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. “Adaptacja budynków i infrastruktury na Noworudzki Inkubator Technologiczny" - I etap zadania Budowa infrastruktury II etapu Rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego” złożonego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 1.4 „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie” (nabór nr 39/K/1.4/2010)
28.10.2011 13:37 117/2011 117/2011 - w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia weksla stanowiącego zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu nr Z/2.02/I/1.4/690/05/U/76/06 pn. „Promocja markowych produktów turystycznych Dolnego Śląska”, zrealizowanego w ramach ZPORR
20.10.2011 10:17 116/2011 116/2011 - w sprawie powołania komisji konkursowej, która dokona oceny projektów i wyłoni laureatów w ramach konkursu „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych
14.10.2011 12:42 115/2011 115/2011 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pt. ,,Bezpieczny Dolny Śląsk – budowa mobilnego systemu monitoringu i usuwania zagrożeń środowiska” złożonego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ujętego w IWIPK RPO WD
14.10.2011 12:36 114/2011 114/2011 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 101/2011 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.
13.10.2011 15:22 113/2011 113/2011 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pt. ,,Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi” złożonego przez Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu ujętego w IWIPK RPO WD

1 2 3 4 5 następna