Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2012 15:53 Uchwała Nr 1680/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu dużego Województwa Dolnośląskiego pn. „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami” w ramach Działania nr 3.1 „Infrastruktura drogowa” w Priorytecie nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013...
10.01.2012 15:53 Uchwała Nr 1679/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki” w ramach Działania nr 3.1 „Infrastruktura drogowa” w Priorytecie nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”)” Regionalnego...
10.01.2012 15:52 Uchwała Nr 1678/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o włączenie do granic strefy terenów położonych w gminie Wrocław, obręb Kleczków
18.01.2012 14:04 Uchwała Nr 1677/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2011
18.01.2012 14:02 Uchwała Nr 1676/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2011
18.01.2012 13:54 Uchwała Nr 1675/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Samorządu Województwa Dolnośląskiego
04.01.2012 11:35 Uchwała Nr 1674/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. elektrycznych zespołów trakcyjnych, będących własnością Województwa Dolnośląskiego
10.01.2012 15:52 Uchwała Nr 1673/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
10.01.2012 15:51 Uchwała Nr 1672/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
10.01.2012 15:50 Uchwała Nr 1671/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Stawy Milickie spółka akcyjna
10.01.2012 15:50 Uchwała Nr 1670/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Stawy Milickie spółka akcyjna
04.01.2012 11:34 Uchwała Nr 1669/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego budowy infrastruktury, niezbędnej dla połączeń kolejowych z Wrocławia do Warszawy
10.01.2012 15:49 Uchwała Nr 1668/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2011
04.01.2012 11:33 Uchwała Nr 1667/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 845/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie Planu zadań rekultywacyjnych na rok 2011
04.01.2012 11:31 Uchwała Nr 1666/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji „Promyk Słońca" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
29.12.2011 09:47 Uchwała Nr 1665/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr III/8.1.1/C/11 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał...
29.12.2011 09:45 Uchwała Nr 1664/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
11.01.2012 09:20 Uchwała Nr 1663/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie akceptacji wysokości odszkodowania przysługującemu Województwu Dolnośląskiemu za działkę nr 76/1 o pow. 0,0082 ha AM-4 obręb III położoną w Lubaniu przy ul. Łącznej, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Lubań
29.12.2011 09:44 Uchwała Nr 1662/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1385/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie zakresu zadań członków zarządu, skarbnika oraz sekretarza
29.12.2011 09:43 Uchwała Nr 1661/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie umorzenia należności Województwa Dolnośląskiego przysługujących od Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
29.12.2011 09:42 Uchwała Nr 1660/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 247/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad realizacji przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Projektu systemowego pt. Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - ll, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności...
29.12.2011 09:41 Uchwała Nr 1659/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie zamkniętym nr I/IX/INN/11 na projekty innowacyjne testujące PO KL z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
05.01.2012 13:39 Uchwała Nr 1658/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Województwa Dolnośląskiego
29.12.2011 09:39 Uchwała Nr 1657/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu do realizacji zadań z zakresu adopcji wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887)
29.12.2011 14:40 Uchwała Nr 1656/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie opinii do wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następujących zadań:  „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470D wraz z budową chodnika, przebudową i budową zjazdów na posesje oraz budową infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze”, do realizacji na działkach nr 206, 207 AM-1 obręb Sądrożyce, nr 1/22...
05.01.2012 08:42 Uchwała Nr 1655/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie: uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Kąty Wrocławskie, miasta Strzelin, miasta Ząbkowice Śląskie; uzgodnienia projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Góra, gminy Podgórzyn, gminy Żarów, gminy Sobótka; uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ...
29.12.2011 09:38 Uchwała Nr 1654/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 1829/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 z późn. zm.
29.12.2011 09:37 Uchwała Nr 1653/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 104/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Obsługa procedury naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WD w 2011 r.” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
29.12.2011 09:36 Uchwała Nr 1652/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 102/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Koszty wynagrodzeń w DIP w 2011 r.” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
29.12.2011 09:31 Uchwała Nr 1651/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 101/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Koszty wdrażania powierzonych DIP działań w ramach RPO WD w 2011 r.” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

1 2 3 4 5 6 następna