Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.02.2020 13:16 Uchwała Nr 1811/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 498/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie procedury dokonywania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego
18.02.2020 13:15 Uchwała Nr 1808/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 569/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Leszkowi Lochowi – Dyrektorowi Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
18.02.2020 13:14 Uchwała Nr 1807/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Teatru Polskiego we Wrocławiu za lata 2019 i 2020
18.02.2020 13:13 Uchwała Nr 1806/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2020 roku
18.02.2020 13:12 Uchwała Nr 1805/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 1692/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Going global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
18.02.2020 13:11 Uchwała Nr 1804/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Wnioskodawcy - Pana ........................ dotyczącego operacji pn. „Złożenie firmy oferującej innowacyjne usługi eventowe w powiecie kłodzkim”
18.02.2020 13:09 Uchwała Nr 1803/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wydania opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Męcinka na lata 2020-2034”
18.02.2020 13:08 Uchwała Nr 1802/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Zakładowi Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie
18.02.2020 13:07 Uchwała Nr 1801/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie
18.02.2020 13:06 Uchwała Nr 1800/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Złotoryi, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie
18.02.2020 13:05 Uchwała Nr 1799/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Specjalistycznemu Szpitalowi im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie
18.02.2020 13:04 Uchwała Nr 1798/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Wielospecjalistycznemu Szpitalowi SP ZOZ w Zgorzelcu
18.02.2020 13:03 Uchwała Nr 1797/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie
18.02.2020 13:01 Uchwała Nr 1796/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej „Dolnośląskiemu Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. we Wrocławiu
18.02.2020 13:00 Uchwała Nr 1795/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Wrocławskiemu Centrum Zdrowia SP ZOZ
18.02.2020 12:59 Uchwała Nr 1794/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1554/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową w Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
18.02.2020 12:58 Uchwała Nr 1793/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia do zatwierdzania i zmiany „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”
18.02.2020 12:57 Uchwała Nr 1792/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w zakresie udzielania beneficjentom ulg w spłacie zobowiązań dotyczących należności z tytułu zwrotu płatności pochodzących z budżetu środków europejskich i dotacji dokonanych w ramach działań wdrażanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
18.02.2020 12:56 Uchwała Nr 1791/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w zakresie odzyskiwania środków podlegających zwrotowi w ramach działań wdrażanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
18.02.2020 12:54 Uchwała Nr 1790/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w zakresie udzielania beneficjentom ulg w spłacie zobowiązań dotyczących należności z tytułu zwrotu płatności pochodzących z budżetu środków europejskich i dotacji dokonanych w ramach działań 1.3, 1.4, 2.1-4.7, 5.2, 5.4 i 6.1-10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
18.02.2020 12:53 Uchwała Nr 1789/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w zakresie odzyskiwania środków podlegających zwrotowi
18.02.2020 12:52 Uchwała Nr 1788/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania i podpisywania jednoosobowo w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego dokumentów w zakresie przeprowadzanych kontroli, w tym upoważnień do przeprowadzania kontroli oraz nakładania korekt finansowych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dla projektów współfinansowanych z EFRR (z wyłączeniem projektów, dla których instytucją udzielającą dofinansowania jest Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca)
18.02.2020 12:49 Uchwała Nr 1787/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3997/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Połączenie miast Dolnego Śląska - budowa południowo wschodniego obejścia Bolesławca" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
18.02.2020 12:48 Uchwała Nr 1786/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa - konkurs horyzontalny - dla projektów w całości realizowanych poza obszarem ZIT WrOF, ZIT AW, ZIT AJ (Numer naboru RPDS.04.02.01-IZ.00-02-358/19)
18.02.2020 13:36 Uchwała Nr 1782/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
18.02.2020 09:25 Uchwała Nr 1781/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
18.02.2020 09:51 Uchwała Nr 1780/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1723/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu
18.02.2020 09:48 Uchwała Nr 1779/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1656/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
18.02.2020 09:46 Uchwała Nr 1778/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zasad dofinansowania projektów oraz wzoru wniosku w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2020 roku finansowanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego
18.02.2020 09:44 Uchwała Nr 1777/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. "Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi" dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie "Odnowa Wsi Dolnośląskiej" w 2020 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert

1 2 3 4 5 6 następna