Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.05.2019 10:34 VIII/20 - VIII/51 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad VIII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektów uchwał w sprawie przyznania Odznak Honorowych Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.05.2019 11:15 VIII/19 Wniosek o zmianę porządku obrad VIII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
17.05.2019 11:33 VIII Sesja Porządek obrad
16.05.2019 12:57 VIII/1 Uchwała w sprawie inicjatywy zagranicznej - utworzenia Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Dreźnie
16.05.2019 12:56 VIII/7 Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie
16.05.2019 12:54 VIII/8 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr V/65/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie
16.05.2019 12:53 VIII/15 Uchwała w sprawie zmiany nazwy Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
16.05.2019 12:52 VIII/16 Uchwała w sprawie zmiany nazwy Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
16.05.2019 12:51 VIII/2 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IX/130/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
16.05.2019 12:49 VIII/3 Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego
16.05.2019 12:47 VIII/4 Uchwała w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
16.05.2019 12:46 VIII/5 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, obejmujący lata 2019 – 2020
16.05.2019 12:44 VIII/9 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr V/66/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Powiatu Lubińskiego darowizny nieruchomości, położonej w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 72
16.05.2019 12:42 VIII/6 Uchwała w sprawie zaliczenia obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze do kategorii dróg wojewódzkich
16.05.2019 12:40 VIII/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
16.05.2019 12:31 VIII/11 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XV/349/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Miastu Wałbrzych realizacji zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu Drogi Sudeckiej poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów Gorce" będącej zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego
16.05.2019 12:27 VIII/12 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
16.05.2019 12:22 VIII/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/130/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia w roku 2019 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
16.05.2019 12:21 VIII/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
16.05.2019 12:20 VIII/18 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
16.05.2019 12:17 VIII/14 Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę ……………………………………………. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
25.04.2019 10:30 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego poparcia protestu nauczycieli
19.04.2019 10:32 VII Sesja Porządek obrad
18.04.2019 11:40 VII/3 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Wrocławiu
18.04.2019 11:37 VII/5 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
18.04.2019 11:22 VII/6 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
18.04.2019 10:40 VII/2 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Gminie Jelenia Góra na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2019 r.
18.04.2019 10:34 VII/7 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom wyłonionym w ramach konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019"
18.04.2019 10:32 VII/8 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
18.04.2019 10:25 VII/9 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/130/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia w roku 2019 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych

1 2 3 4 5 następna