Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.11.2010 13:54 Sesja LXIV Spis uchwał
04.11.2010 13:52 LXIV/1099/10 Uchwała w sprawie powierzenia Dolnośląskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu przeprowadzenia postępowania związanego z wyborem podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu za 2010 rok
04.11.2010 13:51 LXIV/1098/10 Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Dolnośląskiego za 2010 rok
04.11.2010 13:50 LXIV/1097/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały XLVIII/823/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2010
04.11.2010 13:49 LXIV/1096/10 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2010 rok
04.11.2010 13:42 LXIV/1095/10 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 realizowanym przez Samorząd Województwa
04.11.2010 13:41 LXIV/1094/10 Uchwała w sprawie powierzenia Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno – Zdrój realizacji zadania pn.: „Prace remontowo – odtworzeniowe w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375, ul. Kolejowa w m. Szczawno – Zdrój”
04.11.2010 13:39 LXIV/1093/10 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Świdnica realizacji zadania pn.: „Utrzymanie sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica w 2010 roku”
04.11.2010 13:34 LXIV/1092/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/1020/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”
04.11.2010 13:33 LXIV/1091/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały LIV/958/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2010 roku dotacji celowych dla wybranych gmin na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej
04.11.2010 13:31 LXIV/1090/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/907/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w roku 2010
04.11.2010 13:30 LXIV/1089/10 Uchwała w sprawie utworzenia rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego
04.11.2010 13:26 LXIV/1088/10 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian oraz tekstu jednolitego Statutu Specjalistycznego Szpitala im dra Alfreda Sokołowskiego
04.11.2010 13:25 LXIV/1087/10 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian oraz tekstu jednolitego Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
04.11.2010 13:23 LXIV/1086/10 Uchwała w sprawie w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
04.11.2010 13:21 LXIV/1085/10 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2011-2013
04.11.2010 13:12 Sesja LXII Spis uchwał
04.11.2010 13:09 LXII/1084/10 Uchwała w sprawie przyznania tytułu Obywatela Honorowego Dolnego Śląska CIVI HONORARIO Ś.P. Janinie Natusiewicz – Mirer
05.10.2010 14:44 Sesja LX Spis uchwał
05.10.2010 13:08 LX/1083/10 Uchwała w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru
05.10.2010 13:06 LX/1082/10 Uchwała w sprawie skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr LVIII/1026/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru
05.10.2010 13:05 LX/1081/10 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
05.10.2010 13:04 LX/1080/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/823/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2010
05.10.2010 13:03 LX/1079/10 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2010
05.10.2010 13:02 LX/1078/10 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Dolnośląskiemu lub jego jednostkom podległym
05.10.2010 12:58 LX/1077/10 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 realizowanym przez Samorząd Województwa
05.10.2010 12:53 LX/1076/10 Uchwała w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego pomocy polegającej na odstąpieniu od żądania zwrotu materiałów pobranych z wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych
05.10.2010 12:51 LX/1075/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/1027/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim
05.10.2010 12:49 LX/1074/10 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Zastępcy Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
05.10.2010 12:48 LX/1073/10 Uchwała w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

1 2 3 4 5 6 następna