Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.05.2009 13:13 Sesja XXXIV Podjęte uchwały
19.05.2009 13:11 XXXIV/566/08 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXI/286/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2008
19.05.2009 13:08 XXXIV/565/08 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2008
19.05.2009 13:07 XXXIV/564/08 Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
19.05.2009 13:05 XXXIV/563/08 Uchwała w sprawie apelu do Rady Ministrów w sprawie obszarów górskich
19.05.2009 13:04 XXXIV/562/08 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XV/172/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie powierzenia innym jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie dróg wojewódzkich
19.05.2009 13:03 XXXIV/561/08 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 realizowanym przez Samorząd Województwa
19.05.2009 13:02 XXXIV/560/08 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/508/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa dolnośląskiego na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach II naboru wniosków dotyczących konkursu „Mała Odnowa Wsi”
19.05.2009 12:59 XXXIV/559/08 Uchwała w sprawie wyrażenie zgody na ustalenie wartości jednego punktu oraz ustalenie najniższego wygrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania stanowiących podstawę sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej
19.05.2009 12:57 XXXIV/558/08 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/377/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-1010
19.05.2009 12:56 XXXIV/557/08 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze
19.05.2009 12:54 XXXIV/556/08 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach
19.05.2009 12:52 XXXIV/555/08 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu
19.05.2009 12:50 XXXIV/554/08 Uchwała w sprawie powołania składu Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
19.05.2009 12:47 XXXIV/553/08 Uchwała w sprawie budżetu województwa dolnośląskiego na rok 2009
19.05.2009 12:46 XXXIV/552/08 Uchwała w sprawie przyznania tytułu obywatela honorowego Dolnego Śląska CIVI HONORARIO profesorowi Leonowi Kieresowi
19.05.2009 12:42 Sesja XXXIII Podjęte uchwały
19.05.2009 12:41 XXXIII/550/08 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXI/286/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2008
19.05.2009 12:39 XXXIII/549/08 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2008
19.05.2009 12:38 XXXIII/551/08 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/395/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie przyjęcia Regulaminy przyznawania i przekazywania wsparcia stypendialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009 w województwie dolnyśląskim, realizowanego w ramach IX Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.3 - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych
19.05.2009 12:36 XXXIII/547/08 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/441/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2008 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
19.05.2009 12:34 XXXIII/548/08 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIX/243/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości punktu oraz ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania stanowiących podstawę sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez samorząd województwa
19.05.2009 12:33 XXXIII/546/08 Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2010 w Województwie Dolnośląskim Rokiem Marianny Orańskiej
19.05.2009 12:32 XXXIII/545/08 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 realizowanym przez Samorząd Województwa
19.05.2009 12:30 XXXIII/544/08 Uchwała w sprawie skargi Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Okręgowym Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu oraz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii przy Zarządzie Regionu - Wrocław Okręgowy Szpital Kolejowy we Wrocławiu o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXX/458/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2008 roku w sprawie przekształcenia Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego...
19.05.2009 12:29 XXXIII/543/08 Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym im. J. Korczaka we Wrocławiu
19.05.2009 12:27 XXXIII/542/08 Uchwała w sprawie przyznania Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa za rok 2008
19.05.2009 12:24 Sesja XXXII Podjęte uchwały
19.05.2009 12:22 XXXII/541/08 Uchwała w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-4/187/08 z dnia 31 października 2008 r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr XXX/482/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2008 r. w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie przez KGHM Polska Miedź S.A. stosunku pracy z radnym Krzysztofem Ślufcikiem
19.05.2009 12:21 XXXII/540/08 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/286/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2008

1 2 3 4 5 6 następna