Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.10.2017 13:29 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z uwzględnieniem nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w szkołach i placówkach, których prowadzenie należy do zadań własnych Samorządu Województwa Dolnośląskiego
29.09.2017 14:19 Sprawozdanie ZWD z działalności finansowej za rok 2016
08.09.2017 15:10 Uchwała Zarządu w sprawie ogłoszenia kwot dotacji udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2017 roku
31.08.2017 13:06 Uchwała Nr 4241/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu WD za I półrocze 2017
31.08.2017 13:01 Uchwała Nr 4245/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2017
29.08.2017 10:46 Uchwała ZWD w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku
30.06.2017 14:29 Skonsolidowany bilans Województwa Dolnośląskiego sporządzony na dzień 31.12.2016 wraz z wykazem jednostek objętych konsolidacją wg stanu na 31.12.2016
30.06.2017 13:53 Informacja z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 w roku 2016
30.06.2017 13:51 Informacja z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
28.06.2017 10:35 Informacja z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2016 r.
30.05.2017 10:28 Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku "Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014-2017".
29.05.2017 08:56 Projekt Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
22.05.2017 14:21 Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie ogłoszenia kwot dotacji udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku
16.05.2017 13:16 Sprawozdanie finansowe Województwa Dolnośląskiego na dzień 31.12.2016 oraz Uchwała nr IV/102/2017 Składu Orzekajacego RIO we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 roku.
31.03.2017 08:39 Uchwała NR 3558/V/17 ZWD z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego za rok 2016 oraz Uchwała Nr 3559/V/17 ZWD z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych SP ZOZ, instytucji kultury oraz WORD za rok 2016
30.03.2017 12:30 Informacja o stanie mienia Województwa Dolnośląskiego na dzień 31.12.2016 roku
23.03.2017 08:07 Raport z wykonania wojewódzkiego programu dotyczącego zadań z zakresu zapobiegania narkomanii realizowanych w 2016 roku
14.02.2017 13:35 Informacja pn. Bezrobotne i poszukujące pracy osoby niepełnosprawne na dolnośląskim rynku pracy
13.02.2017 08:52 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale w sprawie WPF oraz w sprawie budżetu WD na rok 2017
13.02.2017 08:50 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Województwa Dolnośląskiego przedstawionej w uchwale w sprawie budżetu WD na rok 2017
03.02.2017 10:13 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w odniesieniu do szkół, dla których organem prowadzącym jest Samorząd WD za rok 2016
27.01.2017 08:36 Sprawozdanie z Działalności V Kadencji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Prac Komisji W 2016 Roku
13.12.2016 10:46 Uchwały Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2016 roku: Nr IV/199/2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez ZWD projekcie uchwały budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2017; Nr IV/200/2016 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF Województwa Dolnośląskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2017; Nr IV/201/2016 w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu Województwa Dolnośląskiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017.
29.11.2016 12:41 Projekt uchwały SWD w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 wraz z załącznikiem w postaci Planu Inwestycyjnego
29.11.2016 12:52 Projekt uchwały SWD w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 wraz z załącznikiem w postaci Planu Inwestycyjnego
01.12.2016 13:47 Autopoprawka Zarządu Województwa Dolnośląskiego do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
01.12.2016 08:41 Uchwała Nr 2976/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnoślaskiego
30.11.2016 12:25 Autopoprawki Zarządu Województwa Dolnośląskiego do projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
30.11.2016 12:20 Autopoprawki Zarządu Województwa Dolnośląskiego do projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
24.10.2016 11:50 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Samorządu Województwa Dolnośląskiego

1 2 3 4 5 następna