Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.05.2018 10:49 Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej SWD w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa za rok 2017
27.04.2018 12:28 Sprawozdanie finansowe Województwa Dolnośląskiego na dzień 31.12.2017, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego WD oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
03.04.2018 08:38 Uchwała nr 5095/V/18 ZWD z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego za rok 2017
03.04.2018 08:34 Uchwała nr 5096/V/18 ZWD z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za2017 rok
03.04.2018 08:07 Informacja o stanie mienia Województwa Dolnośląskiego na dzień 31.12.2017 roku
14.03.2018 10:59 Raport z wykonania wojewódzkiego programu dotyczącego zadań z zakresu zapobiegania narkomanii realizowanych w 2017 roku
29.01.2018 14:05 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
21.12.2017 11:14 Uchwała ZWD Nr 4676/V/17 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego oraz Ministrowi Środowiska
21.12.2017 11:20 Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego za lata 2014-2016
20.12.2017 12:39 Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Województwa Dolnośląskiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018
20.12.2017 12:35 Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego projekcie uchwały budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 wraz z uzasadnieniem
20.12.2017 12:30 Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018
20.11.2017 15:09 XLIII/1 Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
20.11.2017 15:05 XLIII/2 Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022
15.11.2017 15:37 Uchwała ZWD Nr 4520/V/17 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
15.11.2017 15:31 Uchwała ZWD Nr 4516/V/17 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
15.11.2017 14:11 Stanowiska Zarządu Województwa Dolnośląskiego dotyczące wniosków Radnych, Komisji oraz Klubów Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do projektu budżetu na 2018 rok
18.10.2017 13:29 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z uwzględnieniem nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w szkołach i placówkach, których prowadzenie należy do zadań własnych Samorządu Województwa Dolnośląskiego
29.09.2017 14:19 Sprawozdanie ZWD z działalności finansowej za rok 2016
08.09.2017 15:10 Uchwała Zarządu w sprawie ogłoszenia kwot dotacji udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2017 roku
31.08.2017 13:06 Uchwała Nr 4241/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu WD za I półrocze 2017
31.08.2017 13:01 Uchwała Nr 4245/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2017
29.08.2017 10:46 Uchwała ZWD w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku
30.06.2017 14:29 Skonsolidowany bilans Województwa Dolnośląskiego sporządzony na dzień 31.12.2016 wraz z wykazem jednostek objętych konsolidacją wg stanu na 31.12.2016
30.06.2017 13:53 Informacja z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 w roku 2016
30.06.2017 13:51 Informacja z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
28.06.2017 10:35 Informacja z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2016 r.
30.05.2017 10:28 Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku "Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014-2017".
29.05.2017 08:56 Projekt Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
22.05.2017 14:21 Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie ogłoszenia kwot dotacji udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku

1 2 3 4 5 następna