Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2020 15:15 Uchwała 1610/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego do zaciągania zobowiązań wieloletnich wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
08.01.2020 13:28 Uchwała 1609/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
09.01.2020 11:09 Uchwała 1608/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
03.01.2020 08:54 Uchwała 1607/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania
02.01.2020 15:14 Uchwała 1606/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
02.01.2020 15:13 Uchwała 1605/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze za 2019 rok
02.01.2020 15:12 Uchwała 1604/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu na użyczenie pomieszczenia dla Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Oddział Dolnośląski
02.01.2020 15:10 Uchwała 1603/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do prac nad aktualizacją programu rozwoju "Dolny Śląska. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia"
02.01.2020 15:10 Uchwała 1602/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku na realizację zadania pn. "Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
02.01.2020 15:08 Uchwała 1601/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku na realizację zadania pn. "Działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
02.01.2020 15:07 Uchwała 1600/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 373/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
02.01.2020 15:06 Uchwała 1599/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska Kierownika ds. projektów i oferty szkoleniowej w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
02.01.2020 15:04 Uchwała 1598/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1467/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020
08.01.2020 13:26 Uchwała 1597/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.1 Bezpieczeństwo - konkurs horyzontalny dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego z wyłączeniem obszaru ZIT WROF (Numer naboru RPDS.04.05.01-IZ.00-02-353/19)
02.01.2020 14:58 Uchwała 1596/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3851/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy, porozumienia oraz decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
02.01.2020 14:56 Uchwała 1595/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Paweł Mikułko, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Mikułko MENTON od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.01.01-02-0030/19, pn. "Centrum Rozwoju Dziecka"
02.01.2020 14:55 Uchwała 1594/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - DOROTY PODSIADŁO prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą DOROTA PODSIADŁO ŻŁOBEK RADOSNE TUPTUSIE, od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.01.01-02-0045/19, pn. Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej fundamentem rozwoju dzieci
02.01.2020 14:52 Uchwała 1593/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - HIC&HOC EDUKACJA SP. Z O.O. od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0013/19, pn. "Maluchy i Spółka Oddział Hallera"
02.01.2020 14:51 Uchwała 1592/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Przedsiębiorstwa Leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BHMed Sp. z o.o. od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0014/19 pn. "Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w oparciu o ucyfrowienie pośrednie usługi badania RTG w Przedsiębiorstwie Leczniczym NZOZ "BHMED" Spółka
02.01.2020 14:49 Uchwała 1591/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Ewy Nowakowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą YARD Ewa Nowakowska od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0002/19 pn. "Wdrożenie produkcji ceramicznych narzędzi skrawających w firmie YARD Ewa Nowakowska"
02.01.2020 14:48 Uchwała 1590/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na grudzień 2019 r.
02.01.2020 14:45 Uchwała 1589/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
09.01.2020 11:49 Uchwała Nr 1588/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
09.01.2020 11:46 Uchwała Nr 1587/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Nowy Szpital Wojewódzki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
09.01.2020 11:44 Uchwała Nr 1586/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2019
09.01.2020 11:37 Uchwała Nr 1585/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
20.01.2020 10:41 Uchwała Nr 1584/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1269/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na IV kwartał 2019 r.
02.01.2020 14:44 Uchwała 1583/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 142/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2019 na realizację zadania pn. "Działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
02.01.2020 14:41 Uchwała 1582/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 143/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2019 na realizację zadania pn. "Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
02.01.2020 14:39 Uchwała Nr 1581/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" spółka akcyjna

1 2 3 4 5 6 następna