Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.10.2019 14:23 Uchwała Nr 1307/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia Wspólnego Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
08.10.2019 14:22 Uchwała Nr 1306/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zlecenia Sekcji Lekkoatletycznej Gminnego Klubu Sportowego "Olsza" Olszyna realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
08.10.2019 14:21 Uchwała Nr 1304/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy w ramach IV naboru operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
08.10.2019 14:21 Uchwała Nr 1303/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendiów studentom studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunku pielęgniarstwo oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej wniosków studentów
08.10.2019 14:20 Uchwała Nr 1302/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu do realizacji projektu pn.: "Europa Gehört uns!" w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2. Partnerstwa strategiczne - Współpraca szkół
08.10.2019 14:19 Uchwała Nr 1301/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu do realizacji projektu pn. "Groß und Klein gemeinsam - Duzi i Mali razem: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada" w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
08.10.2019 14:16 Uchwała Nr 1300/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6069/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019
08.10.2019 14:15 Uchwała Nr 1299/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 675/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Poprawa warunków nauczania w zakresie zajęć gastronomicznych realizowana poprzez przebudowę i adaptację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w ZSP w Karpaczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
08.10.2019 14:14 Uchwała Nr 1298/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3211/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Szkoła bez barier - inwestycje w edukację podstawową i gimnazjalną" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
08.10.2019 14:13 Uchwała Nr 1297/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - nabór dla ZIT AW Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
08.10.2019 14:11 Uchwała Nr 1296/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - M.Y. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pn. RPDS.10.01.02-02-0016/19, pn. "Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego we Wrocławiu dla Przedszkola Misia Yogiego"
09.10.2019 13:16 Uchwała Nr 1295/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Elektronika i Telematyka Drogowa Sp. z o.o. od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.02.02-02-0033/19 pn. "Modułowy, elektryczny, rekuperacyjny pojazd aglomeracyjny (MERPA)"
10.10.2019 08:49 Uchwała Nr 1294/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2019
10.10.2019 08:48 Uchwała Nr 1293/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
10.10.2019 08:47 Uchwała Nr 1292/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
04.10.2019 12:13 Uchwała Nr 1291/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Czuczwarze upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Dolnośląskiego
04.10.2019 12:13 Uchwała Nr 1290/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Olejarzowi upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Dolnośląskiego
04.10.2019 12:11 Uchwała Nr 1289/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Ziębicka Inicjatywa Obywatelska w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Ziębice
04.10.2019 12:10 Uchwała Nr 1288/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Lubaniu oddziału terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy
04.10.2019 12:09 Uchwała Nr 1287/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania
04.10.2019 12:08 Uchwała Nr 1286/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
04.10.2019 12:07 Uchwała Nr 1285/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wydania opinii do "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wisznia Mała"
04.10.2019 12:06 Uchwała Nr 1284/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wydania opinii do aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Jedlina-Zdrój"
04.10.2019 12:05 Uchwała Nr 1283/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu
04.10.2019 12:04 Uchwała Nr 1282/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1139/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia uczelniom wyższym dotacji celowych na realizację zadania pn.: "Najlepszy Dyplom Roku"
04.10.2019 12:02 Uchwała Nr 1281/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego
04.10.2019 12:00 Uchwała Nr 1280/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3562/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy, porozumienia oraz decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
04.10.2019 11:47 Uchwała Nr 1279/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - FIRST STEP ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.01.02-02-0002/19, pn. Przedszkole Językowe First Step Academy - Wysoka jakość edukacji przedszkolnej
08.10.2019 14:08 Uchwała Nr 1278/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
08.10.2019 14:07 Uchwała Nr 1277/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu Baseball Wrocław realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1 2 3 4 5 6 następna