Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2019 11:55 Uchwała Nr 247/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
17.01.2019 14:28 Uchwała Nr 246/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 28 grudnia 2018 r.
17.01.2019 14:26 Uchwała Nr 245/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Specjaliście ds. Zarządzania Drogami w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu
17.01.2019 14:22 Uchwała Nr 244/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego
17.01.2019 14:21 Uchwała Nr 243/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru odwołania pana Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego ze stanowiska dyrektora Opery Wrocławskiej
17.01.2019 14:19 Uchwała Nr 242/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
17.01.2019 14:17 Uchwała Nr 241/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Trzebnicy przy ul. Milickiej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 4/1 o pow. 0,1864 ha, AM-8, obręb nr 0001, Trzebnica - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
17.01.2019 14:16 Uchwała Nr 240/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego
17.01.2019 14:14 Uchwała Nr 239/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
17.01.2019 13:56 Uchwała Nr 238/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia proponowanych zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
17.01.2019 13:54 Uchwała Nr 237/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
17.01.2019 13:53 Uchwała Nr 236/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania i podpisywania dokumentów w zakresie poświadczania wydatków oraz dokumentów związanych z realizacją Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD)
17.01.2019 13:51 Uchwała Nr 235/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania i podpisywania dokumentów związanych z realizacją Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
17.01.2019 13:48 Uchwała Nr 234/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na styczeń 2019 r.
17.01.2019 13:46 Uchwała Nr 233/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5242/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
17.01.2019 14:43 Uchwała Nr 232/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
17.01.2019 13:43 Uchwała Nr 231/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 339/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
18.01.2019 10:52 Uchwała Nr 219/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności budynków i urządzeń związanych z liniami kolejowymi nr 284, 291, 310, 318 i 327
18.01.2019 10:51 Uchwała Nr 218/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania przez Województwo Dolnośląskie kandydata na członka zarządu spółki "Uzdrowisko Lądek-Długopole" spółka akcyjna
18.01.2019 10:50 Uchwała Nr 217/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki "Uzdrowisko Lądek-Długopole" spółka akcyjna
18.01.2019 10:49 Uchwała Nr 216/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki "Uzdrowisko Lądek-Długopole" spółka akcyjna
18.01.2019 10:47 Uchwała Nr 215/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki "Uzdrowisko Lądek-Długopole" spółka akcyjna
18.01.2019 10:46 Uchwała Nr 214/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki "Uzdrowisko Lądek-Długopole" spółka akcyjna
18.01.2019 10:45 Uchwała Nr 213/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki "Sanatoria Dolnośląskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
18.01.2019 10:43 Uchwała Nr 212/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki "Sanatoria Dolnośląskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
11.01.2019 12:25 Uchwała Nr 211/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2019
11.01.2019 12:20 Uchwała Nr 210/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2019
18.01.2019 11:51 Uchwała Nr 209/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
18.01.2019 11:50 Uchwała Nr 208/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
08.01.2019 10:01 Uchwała Nr 207/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego Wojciechowi Rejowskiemu – Dyrektorowi Wydziału Zamówień Publicznych

1 2 następna