Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2018 10:47 III/44/18 Uchwała w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
28.12.2018 10:44 III/43/18 Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do ministra właściwego do spraw środowiska o odwołanie członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
28.12.2018 10:43 III/42/18 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
28.12.2018 10:42 III/41/18 Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
28.12.2018 10:40 III/40/18 Uchwała w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej
28.12.2018 10:38 III/39/18 Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
28.12.2018 10:37 III/38/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1466/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
28.12.2018 10:36 III/37/18 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
28.12.2018 10:35 III/36/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1465/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
28.12.2018 10:33 III/35/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/1529/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 i 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
28.12.2018 10:31 III/34/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego”
28.12.2018 10:30 III/33/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/761/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań dotyczących zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich
28.12.2018 10:29 III/32/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1048/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych pn. „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”
28.12.2018 10:27 III/31/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
28.12.2018 10:26 III/30/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
28.12.2018 10:25 III/29/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1631/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia w roku 2014 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
28.12.2018 10:24 III/28/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XV/349/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Miastu Wałbrzych realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu Drogi Sudeckiej poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów Gorce” będącej zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego
28.12.2018 10:22 III/27/18 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)”
28.12.2018 10:21 III/26/18 Uchwała w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
28.12.2018 10:19 III/25/18 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
04.12.2018 11:41 II/24/18 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Rady Kuratorów fundacji - Zakład Narodowy im. Ossolińskich
04.12.2018 11:39 II/23/18 Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu
04.12.2018 11:33 II/22/18 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
04.12.2018 11:32 II/21/18 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
04.12.2018 11:28 II/20/18 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
04.12.2018 11:24 II/19/18 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
04.12.2018 11:21 II/18/18 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
04.12.2018 11:19 II/17/18 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
04.12.2018 11:17 II/16/18 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
04.12.2018 11:13 II/15/18 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

1 2 następna