Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.01.2010 14:31 Uchwała 3834/III/09 ZWD z dnia 31.12.09 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2009
08.01.2010 14:25 Uchwała 3833/III/09 ZWD z dnia 31.12.09 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2009.
07.01.2010 13:29 Uchwała 3832/III/09 ZWD z dnia 31.12.09 r. w sprawie odroczenia terminu zapłaty.
07.01.2010 13:25 Uchwała 3831/III/09 ZWD z dnia 30.12.09 r. w sprawie określenia zasad realizacji przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Projektu systemowego pt: „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie s
07.01.2010 13:22 Uchwała 3830/III/09 ZWD z dnia 30.12.09 r. w sprawie przyjęcia Tabeli Zadania Realizowane Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 realizowanego przez Samorząd Województwa.
07.01.2010 12:54 Uchwała 3829/III/09 ZWD z dnia 30.12.09 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2584/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Zakup wyposażenia i najem pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO w 2009 roku” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.
07.01.2010 12:31 Uchwała 3828/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
07.01.2010 11:20 Uchwała 3827/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na I kwartał 2010 r.
07.01.2010 11:19 Uchwała 3826/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie określenia zasad współpracy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu jako instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) oraz Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, jako Beneficjenta w zakresie realizacji Projektu systemowego pt. „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy” w Poddziałaniu 8.1.2 „W
07.01.2010 11:18 Uchwała 3825/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie określenia zasad współpracy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu jako instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) oraz Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, jako Beneficjenta w zakresie realizacji Projektu systemowego pt. „Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście EURO 2012.” W Poddziałaniu 8.1.4 „Przewidywanie zmiany gospodarczej”, w ramach Działania 8.
07.01.2010 11:17 Uchwała 3824/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy III Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/09 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
07.01.2010 11:16 Uchwała 3823/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy IX Konkursu otwartego nr I/7.3/A/09 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
07.01.2010 11:15 Uchwała 3822/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością
07.01.2010 11:14 Uchwała 3821/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie powierzenia Panu Romanowi Głowaczewskiemu, pełnienia obowiązków Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
07.01.2010 11:13 Uchwała 3820/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania kostki granitowej 9/11 pochodzącej z remontu dróg wojewódzkich na rzecz Gminy Nowa Ruda z przeznaczeniem na remont pobocza drogi wojewódzkiej Nr 381 w m. Ludwikowice Kłodzkie
07.01.2010 11:11 Uchwała 3819/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla naboru trwającego od 20 lipca do 31 sierpnia 2009 roku
07.01.2010 11:09 Uchwała 3818/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2558/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Budowa pawilonu pediatrycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu” w ramach Priorytetu nr VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województw
06.01.2010 15:48 Uchwała 3817/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Szkolenia pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO w 2010 roku” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
06.01.2010 15:44 Uchwała 3816/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Zatrudnienie pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO w 2010 roku” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
06.01.2010 15:42 Uchwała 3815/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Zakup wyposażenia i najem pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO w 2010 roku” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
06.01.2010 15:40 Uchwała 3814/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne DIP w 2010 r.” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
06.01.2010 15:37 Uchwała 3813/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Analizy, ekspertyzy i ewaluacje RPO WD w 2010 r.” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
06.01.2010 15:36 Uchwała 3812/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Promocja i informacja RPO WD” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
06.01.2010 15:35 Uchwała 3811/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Szkolenia dla beneficjentów PT RPO WD w 2010 r.” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
06.01.2010 15:31 Uchwała 3810/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Implementacja RPO WD w 2010 r.” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
06.01.2010 15:25 Uchwała 3809/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Obsługa prawna DIP w 2010 r.” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolno
06.01.2010 15:10 Uchwała 3808/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Koszty wynagrodzeń w DIP w 2010 r.” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
06.01.2010 15:09 Uchwała 3807/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Koszty wdrażania części Priorytetu 1 RPO WD w 2010 r.” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
06.01.2010 15:00 Uchwała 3806/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Wsparcie prac Komitetu Monitorującego RPO WD w 2010 r.” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
06.01.2010 14:59 Uchwała 3805/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Wsparcie procesu kontroli RPO w latach 2010-2015” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

1 2 3 4 5 6 następna