Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.10.2015 09:39 DOW-S-24 Sprawozdawczość dla sprzedawcy detalicznego baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych
27.10.2015 09:31 DOW-S-23 Sprawozdawczość dla prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
27.10.2015 09:30 DOW-S-22 Sprawozdawczość dla zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory
27.10.2015 09:12 DOW-S-21 Sprawozdawczość dla wprowadzających baterie lub akumulatory
13.08.2014 09:36 DOW-S-1 Zwrot opłaty
13.08.2014 09:41 DOW-S-2 Dostęp do informacji o środowisku
13.08.2014 09:42 DOW-S-3 Zmiana przeznaczenia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa na cele nierolnicze i nieleśne
13.08.2014 09:44 DOW-S-4 Zbiorcze zestawienie dot. gospodarki odpadami (roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami)
13.08.2014 09:45 DOW-S-5 Opiniowanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych Skarbu Państwa na cele nierolnicze i nieleśne
13.08.2014 09:46 DOW-S-6 Zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
13.08.2014 09:47 DOW-S-7 Ulgi z tytułu opłaty produktowej
13.08.2014 09:48 DOW-S-11 Ulgi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
13.08.2014 09:49 DOW-S-13 Wydawanie decyzji na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok
13.08.2014 09:50 DOW-S-14 Opłata za korzystanie ze środowiska od 2013 r.
13.08.2014 09:51 DOW-S-15 Opłata za korzystanie ze środowiska do II półrocza 2012 r.
13.08.2014 09:52 DOW-S-17 Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej
13.08.2014 09:53 DOW-S-19 Roczne sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań: OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3
13.08.2014 09:54 DOW-S-20 Odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska