Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.05.2017 14:16 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w roku 2017- IV tura
12.04.2017 13:00 MKT Ogłoszenie otwartego konkursu "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2017"
07.04.2017 08:33 DS-E Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relizację zadania publicznego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień "zDolny Śląsk".
05.04.2017 13:29 Konkurs na stanowisko - Pielęgniarki Oddziałowej - DCO Wrocław
27.03.2017 13:20 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego
23.03.2017 11:01 DG-G Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości obejmujących wsparcie dolnośląskiego rzemiosła w 2017 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.
13.03.2017 14:17 Konkurs na stanowisko ordynatora: SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
10.03.2017 14:06 DS-W Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2017 roku, w tym na wsparcie zadań publicznych finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych i realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.
10.03.2017 13:54 Ds-W Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych w 2017 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
07.03.2017 10:46 DZ-Z konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU MEDYCYNY PALIATYWNEJ
22.02.2017 12:07 DS-N Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 r.
22.02.2017 08:19 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w latach 2017-2018
22.02.2017 08:05 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku
20.02.2017 09:58 Konkurs na stanowisko ordynatora
07.02.2017 12:40 DS-K Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
02.02.2017 10:17 DG-I UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR EKSPERTÓW – Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska
23.01.2017 09:55 DS-W Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.
18.01.2017 15:16 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska"
18.01.2017 15:14 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie organizacji pracy oraz rozwoju Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego"
18.01.2017 15:10 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Dolnośląska Akademia Samorządu
10.01.2017 11:27 DS-K Informacje dotyczące naboru wniosków o udzielenie w roku 2017 dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Województwa Dolnośląskiego
30.12.2016 07:47 DS-E Ogłoszenie naboru wniosków a realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2017 r.
01.12.2016 07:49 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2017 r.
01.12.2016 07:14 DGS Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017r
24.11.2016 12:06 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w latach 2017-2021 polegających na organizacji i prowadzeniu ośrodków adopcyjnych na terenie Województwa Dolnośląskiego
17.11.2016 12:14 Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
14.11.2016 15:13 Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
12.10.2016 13:03 DS-N Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.
05.10.2016 14:04 Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera projektu do „Dolnośląski bon na innowacje”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020, Działania 1.2Cb Usługi dla przedsiębiorstw
14.09.2016 08:48 DZ-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2016 r.

1 2 3 4 5 6 następna