Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.02.2017 12:07 DS-N Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 r.
22.02.2017 08:19 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w latach 2017-2018
22.02.2017 08:05 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku
20.02.2017 09:58 Konkurs na stanowisko ordynatora
07.02.2017 12:40 DS-K Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
02.02.2017 10:17 DG-I UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR EKSPERTÓW – Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska
23.01.2017 09:55 DS-W Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.
18.01.2017 15:16 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska"
18.01.2017 15:14 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie organizacji pracy oraz rozwoju Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego"
18.01.2017 15:10 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Dolnośląska Akademia Samorządu
10.01.2017 11:27 DS-K Informacje dotyczące naboru wniosków o udzielenie w roku 2017 dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Województwa Dolnośląskiego
30.12.2016 07:47 DS-E Ogłoszenie naboru wniosków a realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2017 r.
01.12.2016 07:49 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2017 r.
01.12.2016 07:14 DGS Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017r
24.11.2016 12:06 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w latach 2017-2021 polegających na organizacji i prowadzeniu ośrodków adopcyjnych na terenie Województwa Dolnośląskiego
17.11.2016 12:14 Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
14.11.2016 15:13 Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
12.10.2016 13:03 DS-N Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.
05.10.2016 14:04 Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera projektu do „Dolnośląski bon na innowacje”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020, Działania 1.2Cb Usługi dla przedsiębiorstw
14.09.2016 08:48 DZ-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2016 r.
24.08.2016 15:43 DS-W Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych w 2016 roku
11.08.2016 11:28 DS-W Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu sporządzenia raportu z ewaluacji za lata 2014–2015 „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014–2017”
04.08.2016 12:35 MKT Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności - doposażenie w sprzęt ochotniczych jednostek ratowniczych specjalizujących się w ratownictwie z wykorzystaniem psów ratowniczych
20.07.2016 14:34 DS-N Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
06.07.2016 14:10 DZ-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku
04.07.2016 14:55 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Dolnośląska Akademia Samorządu".
29.06.2016 15:45 MKT Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu: doskonalenia umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa realizowanego przez organizacje pozarządowe we współpracy ze służbami, inspekcjami strażami lub działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów
10.06.2016 13:27 Ogłoszenie konkursowe na zadanie związane z aktywizacją młodzieży
09.06.2016 08:30 DZ-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki
12.05.2016 10:01 Ogłoszenie konkursowe na zadanie związane z aktywizacją młodzieży

1 2 3 4 5 6 następna