Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.10.2018 09:00 LII/35 Uchwała w sprawie przyznania Wiesławie Czarneckiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 08:58 LII/36 Uchwała w sprawie przyznania Joannie Bac - Bronowicz Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 08:56 LII/37 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Kudełko Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 08:49 LII/38 Uchwała w sprawie przyznania Annie Gogolewskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 08:38 LII/39 Uchwała w sprawie przyznania Marianowi Wódkiewiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 08:35 LII/40 Uchwała w sprawie przyznania Irenie Jazienickiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 08:30 LII/41 Uchwała w sprawie przyznania Horstowi Ulbrichowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 08:27 LII/42 Uchwała w sprawie przyznania Krystynie Śliwińskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 08:24 LII/43 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Saulowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 08:22 LII/44 Uchwała w sprawie przyznania Maciejowi Madziarzowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 08:20 LII/45 Uchwała w sprawie przyznania Włodzimierzowi Olszewskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 08:19 LII/46 Uchwała w sprawie przyznania Jakubowi Tyszkiewiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 08:13 LII/47 Uchwała w sprawie przyznania Barbarze Zegzdryn Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2018 07:52 Autopoprawki ZWD do projektów uchwał L Sesji Sejmiku
19.09.2018 12:00 Autopoprawka ZWD do projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt dolnośląskiego budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania jego konsultacji z mieszkańcami
17.09.2018 14:24 L/136 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg i odcinków dróg do kategorii dróg wojewódzkich
17.09.2018 14:15 L/135 Uchwała w sprawie pozbawienia dróg i odcinków dróg kategorii dróg wojewódzkich
17.09.2018 10:19 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad L Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie przyznania Piotrowi Pamule Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
17.09.2018 09:25 L Sesja Porządek obrad
13.09.2018 11:23 Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przebiegu wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego za I półrocze 2018 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2018 roku
13.09.2018 11:10 Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku
13.09.2018 11:02 XLIX/1 Drugie czytanie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
13.09.2018 11:09 L/1 Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu statutu Muzeum Narodowego we Wrocławiu
13.09.2018 11:08 L/2 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2019 r
13.09.2018 11:07 L/3 Uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt dolnośląskiego budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania jego konsultacji z mieszkańcami
13.09.2018 11:06 L/4 Uchwała w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
13.09.2018 11:00 L/112 Uchwała w sprawie nagród sportowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego
13.09.2018 10:59 L/113 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
13.09.2018 10:57 L/114 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
13.09.2018 10:55 L/115 Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Bolesławieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na remont drogi powiatowej nr 2280 D relacji Bolesławiec - Stare Jaroszowice – Żeliszów

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna