Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2018 09:27 III/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1466/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
14.12.2018 09:25 III/9 Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
14.12.2018 13:14 III/20 Uchwała w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej
14.12.2018 09:24 III/11 Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
14.12.2018 09:23 III/10 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
23.11.2018 12:49 II Sesja Porządek obrad
23.11.2018 12:34 II/2 Uchwała w sprawie powołania komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego VI kadencji oraz wyboru ich składów osobowych
23.11.2018 12:29 II/3 - II/13 Zatwierdzenie wyboru przewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
23.11.2018 12:27 II/1 Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu
23.11.2018 12:26 II/14 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Rady Kuratorów fundacji - Zakład Narodowy im. Ossolińskich
13.11.2018 14:37 I Sesja Porządek obrad
13.11.2018 14:33 I/1 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 13:04 LII Sesja Porządek obrad
19.10.2018 12:58 L/5 Drugie czytanie uchwały w sprawie uchwalenia projektu zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 12:56 LII/3 Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
19.10.2018 12:55 LII/4 Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
19.10.2018 12:53 LII/5 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/926/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”
19.10.2018 12:51 LII/8 Uchwała w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu
19.10.2018 12:49 LII/9 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/1522/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
19.10.2018 12:48 LII/1 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/875/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Rozwoju Terytorialnego
19.10.2018 12:38 LII/2 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Długołęka darowizny nieruchomości położonych w Pasikurowicach
19.10.2018 12:37 LII/6 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mokronosie Górnym
19.10.2018 12:35 LII/7 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Karpacz na dofinansowanie w latach 2018-2019 budowy stadionu lekkoatletycznego w Karpaczu
19.10.2018 12:33 LII/53 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego realizujących w latach 2017-2018 program budowy małych przyszkolnych krytych pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek” na przeszkolenie w 2018 r. instruktorów pływania
19.10.2018 12:30 LII/59 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/1240/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji Programu Budowy Małych Przyszkolnych Krytych Pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek” w latach 2017-2018
19.10.2018 12:29 LII/54 Uchwała w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
19.10.2018 12:27 LII/52 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/1578/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom wyłonionym w ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018”
19.10.2018 12:25 LII/57 Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu
19.10.2018 12:23 LII/10 Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
19.10.2018 12:21 LII/55 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Lubuskim dotyczącego powierzenia i przyjęcia części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna