Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.11.2018 12:20 Uchwała Nr 34/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu
28.11.2018 12:19 Uchwała Nr 33/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie odwołania pana Cezarego Morawskiego ze stanowiska dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu
28.11.2018 12:11 Uchwała Nr 32/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Piotrowe Lipy realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.11.2018 12:10 Uchwała Nr 31/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5187/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w 2018 r.
28.11.2018 12:09 Uchwała Nr 30/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia III naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.
28.11.2018 12:08 Uchwała Nr 29/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5163/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania w roku 2018 form doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
30.11.2018 13:48 Uchwała Nr 28/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4807/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.11.2018 12:06 Uchwała Nr 27/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4840/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW (Typ A: Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) - w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych oraz Typ C: Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg
28.11.2018 12:04 Uchwała Nr 26/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie dokonania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyboru projektów Instytucji Zarządzającej RPO WD, Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz podmiotów zaangażowanych w realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
28.11.2018 12:03 Uchwała Nr 25/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na listopad 2018 r.
28.11.2018 12:02 Uchwała Nr 24/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Powiat Jaworski, od negatywnego wyniku negocjacji dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-0082/18, pn. „Nowe szanse uczniów I LO i SOSW w Jaworze”
28.11.2018 12:01 Uchwała Nr 23/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.06.00-02-0002/18, pn. „Dolnośląski Operator Finansowania Usług Rozwojowych MMŚP”
28.11.2018 12:00 Uchwała Nr 22/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Św. Wincentego 13 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0035/18 pn. „Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Św. Wincentego 13 we Wrocławiu”
28.11.2018 11:59 Uchwała Nr 21/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Św. Wincentego 25 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0025/18 pn. „Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Św. Wincentego 25 we Wrocławiu”
28.11.2018 11:58 Uchwała Nr 20/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Chrobrego 36 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0016/18 pn. „Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego 36 we Wrocławiu”
28.11.2018 11:56 Uchwała Nr 19/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pomorskiej 39 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0015/18, pn. „Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Pomorskiej 39 we Wrocławiu”
28.11.2018 11:55 Uchwała Nr 18/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rydgiera 32 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0014/18 pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Ludwika Rydgiera 32 we Wrocławiu”
28.11.2018 11:54 Uchwała Nr 17/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Św. Wincentego 4 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0013/18 pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Św. Wincentego 4 we Wrocławiu”
28.11.2018 11:53 Uchwała Nr 16/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Św. Wincentego 8 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0012/18 pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Św. Wincentego 8 we Wrocławiu”
28.11.2018 11:52 Uchwała Nr 15/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Paulińskiej 15 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0008/18 pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Paulińskiej 15 we Wrocławiu”
28.11.2018 11:50 Uchwała Nr 14/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Roosevelta 28 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0007/18, pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Roosevelta 28 we Wrocławiu”
28.11.2018 11:49 Uchwała Nr 13/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 35 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0006/18 pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. B. Chrobrego 35 we Wrocławiu”
28.11.2018 11:48 Uchwała Nr 12/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 29 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0005/18 pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. B. Chrobrego 29 we Wrocławiu”
28.11.2018 11:47 Uchwała Nr 11/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - MAXPRO CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0077/17, pn. „Inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa MaxPro CNC Sp. z o.o.”
28.11.2018 11:46 Uchwała Nr 10/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – Cubatex Sp. z o.o. od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.03.03-02-0003/18 pn. „„ANIMO”: Akcelerator Ekosystemu Innowacyjnej Przedsiębiorczości w Jeleniej Górze. Utworzenie infrastruktury i uruchomienie usług inkubatora przedsiębiorczości na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej”
28.11.2018 11:45 Uchwała Nr 9/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0047/18 pn. „Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu”
28.11.2018 11:40 Uchwała Nr 8/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Paulińskiej 9 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0010/18, pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Paulińskiej 9 we Wrocławiu”
28.11.2018 11:39 Uchwała Nr 7/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Paulińskiej 3 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0009/18, pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Paulińskiej 3”
28.11.2018 11:38 Uchwała Nr 6/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słowiańskiej 13 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0004/18 pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Słowiańskiej 13 we Wrocławiu”
28.11.2018 11:37 Uchwała Nr 5/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jagiellończyka 40 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0003/18 pn. „Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Jagiellończyka 40 we Wrocławiu”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna