Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2018 12:56 Uchwała Nr 64/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 5928/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie udzielenia Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy w 2018 roku dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn.: Sfinansowanie zakupu ambulansów dla Pogotowi Ratunkowych oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego i Powiatu Polkowickiego na realizację zadania pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Pogotowi Ratunkowych"
07.12.2018 12:55 Uchwała Nr 63/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
07.12.2018 12:53 Uchwała Nr 62/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
07.12.2018 12:52 Uchwała Nr 61/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu do realizacji projektu pn. "Groß für Klein - Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada" w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020
07.12.2018 12:50 Uchwała Nr 60/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu do realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, pn. "Przebudowa jednostek wytwarzających energię cieplną z wykorzystaniem OZE w budynku DODN w Jeleniej Górze, ul. 1 - Maja 43"
07.12.2018 12:48 Uchwała Nr 59/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu do reprezentowania Jednostki i udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem będzie zorganizowanie i przeprowadzenie form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych
07.12.2018 12:46 Uchwała Nr 58/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4807/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
07.12.2018 12:44 Uchwała Nr 57/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4474/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2018
07.12.2018 12:43 Uchwała Nr 56/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej "Dąbrowskiego 35" we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0045/18, pn. "Wykonanie prac remontowych i telekomunikacyjnych nieruchomości przy ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 35 we Wrocławiu"
07.12.2018 12:41 Uchwała Nr 55/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP - ZIT AW Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat) Nr naboru RPDS.01.05.02-IP.03-02-257/17
07.12.2018 12:39 Uchwała Nr 54/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5498/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne (Numer naboru RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17)
07.12.2018 12:38 Uchwała Nr 53/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3914/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
07.12.2018 12:36 Uchwała Nr 52/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego metodologii ustalania wysokości kwot podlegających odzyskiwaniu od Beneficjentów lub pomniejszających kwotę wydatków kwalifikowalnych w ramach wniosków o płatność w zakresie EFS i EFRR
07.12.2018 12:34 Uchwała Nr 51/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Powiat Strzeliński, od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-0081/18, pn. "Rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów Zespołu Szkół w Strzelinie"
07.12.2018 12:29 Uchwała Nr 50/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-0008/18, pn. "Doświadczam-zapamiętuję-umiem" na etapie negocjacji
07.12.2018 12:27 Uchwała Nr 49/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-0007/18, pn. "Wiedza - trampoliną sukcesu" na etapie negocjacji
07.12.2018 12:24 Uchwała Nr 48/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-0005/18 pn. "Szlakiem nauki w Szkole Podstawowej w Goszczu i Grabownie Wielkim" na etapie negocjacji
07.12.2018 12:22 Uchwała Nr 47/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-0004/18, pn. "Szlakiem nauki w Szkole Podstawowej w Twardogórze" na etapie negocjacji
07.12.2018 12:20 Uchwała Nr 46/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Traugutta 96 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0046/18, pn. "Wykonanie prac remontowych nieruchomości oraz budynku oficyny przy ul. Traugutta 96 we Wrocławiu"
07.12.2018 12:19 Uchwała Nr 45/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Spółdzielni Socjalnej Usługi 24 BIZ od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.01.04-02-0008/18, pn. "Budowa budynku domu pomocy społecznej w Głuszycy"
07.12.2018 12:15 Uchwała Nr 44/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Justyny Kapuścińskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Pierwsze Kroki - Klub Dziecięcy Justyna Kapuścińska od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0089/18, pn. "Pierwsze kroki dla pracujących mam"
07.12.2018 12:12 Uchwała Nr 43/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Traugutta 106 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0021/18 pn. "Wykonanie prac remontowych całości elewacji wraz z ociepleniem elewacji od podwórza, remont dachu - części papowej oraz balkonów przy ul. Traugutta 96 we Wrocławiu"
14.12.2018 14:46 Uchwała Nr 42/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
14.12.2018 14:44 Uchwała Nr 41/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" spółka akcyjna
14.12.2018 14:43 Uchwała Nr 40/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna
07.12.2018 12:09 Uchwała Nr 39/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki "Przewozy Regionalne" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
28.11.2018 12:21 Uchwała Nr 38/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowości sporządzania projektów planów finansowych jednostek budżetowych Województwa Dolnośląskiego
03.12.2018 11:46 Uchwała Nr 37/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2018
03.12.2018 11:41 Uchwała Nr 36/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
06.12.2018 11:36 Uchwała Nr 35/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna