Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.12.2018 11:06 Uchwała Nr 94/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wydania opinii do "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jawor na lata 2015-2030"
13.12.2018 11:05 Uchwała Nr 93/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zlecenia dla Stowarzyszenia Animatorów Kultury, Sportu Masowego, Rekreacji oraz Profilaktyki Zdrowotnej NON IN SOLO PANE VIDIT HOMO z Wrocławia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
13.12.2018 11:03 Uchwała Nr 92/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 5810/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu w Janowicach Wielkich dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na realizację zadania pn.: „Modernizacja i dostosowanie budynku Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich do obowiązujących norm i standardów”
13.12.2018 11:00 Uchwała Nr 91/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w BWD na rok 2018 na realizację zadania pn. „Dolnośląskie e-Zdrowie – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój – jednostki psychiatryczne”
13.12.2018 10:56 Uchwała Nr 90/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie odmowy wydania zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego
13.12.2018 10:54 Uchwała Nr 89/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Lubań dotyczącego organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
13.12.2018 10:40 Uchwała Nr 88/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie współpracy w ramach projektu pt. "Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym"
13.12.2018 10:37 Uchwała Nr 87/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
13.12.2018 10:35 Uchwała Nr 86/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru projektu w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne (Nr naboru RPDS.05.01.01-IZ.00-02-314/18)
14.12.2018 13:56 Uchwała Nr 85/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
13.12.2018 10:33 Uchwała Nr 84/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacja Fabryka Marzeń, od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0063/18, pn. "Ekomaluch"
13.12.2018 10:22 Uchwała Nr 83/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy "Przyjaciele Seniorów", od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0057/18, pn. "RODZICE DZIELNYCH MALUCHÓW IDĄ DO PRACY"
13.12.2018 10:18 Uchwała Nr 82/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko Sp. Jawnej, od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0042/18, pn. "Aktywny rodzic z LGOM"
13.12.2018 10:16 Uchwała Nr 81/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Gracjana Rudnickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Złota Woda Gracjan Rudnicki od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0032/17, pn. "Zastosowanie innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań technologicznych w firmie Złota Woda"
20.12.2018 12:58 Uchwała Nr 80/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki Dolnośląski Fundusz Gospodarczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
20.12.2018 12:57 Uchwała Nr 79/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
20.12.2018 12:56 Uchwała Nr 78/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
20.12.2018 12:55 Uchwała Nr 77/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania kandydata na członka zarządu spółki Agencja Rozwoju Regionalnego "Arleg" spółka akcyjna
14.12.2018 14:48 Uchwała Nr 76/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia wykonywania pracy na stanowisku Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej i udzielenia pełnomocnictwa
12.12.2018 07:50 Uchwała Nr 75/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2018
12.12.2018 07:49 Uchwała Nr 74/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
07.12.2018 13:08 Uchwała Nr 73/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Dziedzic pełnomocnictwa do podejmowania czynności prawnych w rejestrach instytucji kultury, prowadzonych przez Województwo Dolnośląskie w zakresie wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów
07.12.2018 13:07 Uchwała Nr 72/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3206/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania dla Województwa Dolnośląskiego oraz regulującej zasady współpracy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (IP RPO WD) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departamentu Spraw Społecznych, Wydziału Edukacji i Nauki, jako Beneficjenta w zakresie realizacji Projektu pt. "Nowa Perspektywa - Lepszy Start" w ramach Poddziałania 9.1.1 "Aktywna Integracja - konkursy horyzontalne" Działania 9.1 "Aktywna integracja" Osi Priorytetowej 9 "Włączenie społeczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
07.12.2018 13:05 Uchwała Nr 71/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4689/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
07.12.2018 13:04 Uchwała Nr 70/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania oraz konsultacji społecznych projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów odpadów
07.12.2018 13:01 Uchwała Nr 69/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości aktualizacji uchwalonej w dniu 3 lipca 2018 r. uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 5663/V/18 listy operacji w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 po ocenie wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego"
10.12.2018 09:48 Uchwała Nr 68/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie procedury monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 za pomocą Kart zadań oraz Kart sprawozdawczości z przebiegu realizacji przedsięwzięć
07.12.2018 12:59 Uchwała Nr 67/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Koordynującego ds. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
07.12.2018 12:58 Uchwała Nr 66/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2018 i 2019 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Zarząd Województwa Dolnośląskiego jest organem zatwierdzającym
07.12.2018 12:57 Uchwała Nr 65/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 5929/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie udzielenia Pogotowiu Ratunkowemu w Jeleniej Górze w 2018 roku dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn.: Sfinansowanie zakupu ambulansów dla Pogotowi Ratunkowych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna